Hvor lenge vil det finnes vinter-OL?

I dag er den offi­si­el­le åpnin­gen av vin­ter-OL i Bei­jing. Årets sto­re sports­vaske­ma­skin er i gang, og dik­ta­tu­ret i Kina kan skry­te av at Bei­jing er den enes­te byen som har arran­gert både som­mer- og vin­ter-OL. Men hvor len­ge vil det fin­nes vin­ter-OL? I 2026 skal det arran­ge­res i Mila­no og Corti­na. Hvor det skal arran­ge­res i 2030, om det blir noe vin­ter-OL da, skal etter det jeg har opp­fat­tet avgjø­res i 2023.

Klima­end­rin­ger gjør at sta­dig fær­re ste­der vil kun­ne arran­ge­re vin­ter-OL. I alle fall de øvel­se­ne som ikke alle­re­de er gjort til innen­dørs­idrett. Det vil bli arran­ge­men­ter hvor man bru­ker sto­re sum­mer og vel­dig mye ener­gi på å lage kunst­snø, noe som visst­nok bidrar til å gjø­re det far­li­ge­re for utøver­ne.

En ting er å fin­ne ste­der hvor det vil være mulig å arran­ge­re et vin­ter-OL. Noe annet vil være inter­es­sen for et slikt arran­ge­ment. Vin­ter­idret­ter er mar­gi­na­le idret­ter. De som ikke har noe for­hold til vin­ter­idrett vil ikke være inter­es­sert, selv om OL-sir­ku­set fort­satt vil til­trek­ke seg en del inter­es­se. Men vil inter­es­sen være stor nok til at noen vil beta­le de van­vit­ti­ge sum­me­ne som nå beta­les for ret­tig­he­ter til idretts­ar­ran­ge­men­ter? Og vil spon­so­re­ne være vil­li­ge til å spyt­te inn pen­ger for å fyl­le lom­me­ne til grå­di­ge IOC?

Con­ti­nue read­ing Hvor len­ge vil det fin­nes vin­ter-OL?