I vini del Giro d’Italia 2022. Innledning

Så er det igjen klart for Giro d’I­ta­lia. I 2020 var pla­nen å star­te Giro d’I­ta­lia i Ungarn. Pan­de­mi­en sat­te en stop­per for det­te. Giro­en ble utsatt til høs­ten, og ruten ble end­ret slik at det ikke ble noen grense­krys­sin­ger. Giro­en det året gikk innen­for Ita­lia. I år står igjen Ungarn på pla­nen. Årets Giro star­ter alle­re­de på fre­da­gen, alstå i mor­gen. Jeg reg­ner med at star­ten er for­skjø­vet slik for å gi plass til en eks­tra hvile­dag når sir­ku­set skal flyt­te fra Ungarn til Italia.

Om jeg skal være helt ærlig, ble jeg betenkt da Ungarn igjen “valg­te” Vik­tor Orban. Val­get ble ikke gjen­nom­ført slik et demo­kra­tisk valg skal gjen­nom­fø­res. Ungarn er på man­ge måter et inter­es­sant land. Men så len­ge Vik­tor Orban regje­rer, står det ikke på lis­ten over land jeg har pla­ner om å besø­ke. Lys­ten til å besø­ke Ungarn har ikke blitt stør­re av at Ungarn sabo­te­rer EUs sank­sjo­ner mot Russ­land eller Russ­lands inva­sjon av og krig mot Ukraina.

Før jeg begyn­te å plan­leg­ge for åpnings­etap­pe­ne i Giro d’I­ta­lia 2020, kjen­te jeg til tre ungars­ke viner: Bala­ton Ries­ling, som vi drakk en del av i en bil­lig­ut­ga­ve da jeg var ung — som begyn­ner å bli gans­ke len­ge siden. Vide­re rødvi­nen Egri Bika­ver (okse­blod). Det var den rødvi­nen min far plei­de å kjø­pe, så jeg har druk­ket den vinen en del gan­ger, selv om den ald­ri har vært blant mine favo­rit­ter. Ende­lig er det Tokaij, som er mest kjent som en søt des­sert­vin. Jeg tenk­te å leg­ge det opp som en pas­sen­de vin­meny gjen­nom et mål­tid, ved å star­te med hvit­vin fra Bala­ton-regio­nen, der­et­ter rødvin (Egri Bika­ver), for så å avslut­te med en des­sert­vin. Det vis­te seg imid­ler­tid ikke å stem­me med geo­gra­fi­en. Jeg rakk ikke å bestem­me meg for om jeg skul­le prio­ri­te­re geo­gra­fi­en eller vinen før det ble klart at Giro­en ikke vil­le bli gjen­nom­ført etter den planen. 

Etter tre etap­per i Ungarn, fort­set­ter giro­en på Sici­lia, som har blitt et av Ita­lias mest inter­es­san­te vin­om­rå­der. Der­fra går det nord­over med den tra­di­sjo­nel­le “hel­ve­tes­uken” i fjel­le­ne den sis­te uken, før det hele avslut­tes med en tempo­etap­pe i Romeo og Julies by “Vero­na”.

World Atlas of Wine

Klas­si­keren, Hugh John­sons “The World Atlas of Wine” fore­lig­ger nå i 8. utg, nå i sam­ar­beid med Jac­nis Robin­son. Tid­li­gere utga­ver, i alle fall utga­vene 3 til 6 har kom­met på norsk under tit­te­len “Vinens ver­den”. Da jeg for­hørte meg om også den 7. utg vil­le kom­me på norsk, fikk jeg til svar at det ikke var noen pla­ner om det. Det skjer mye i vin­ver­den så man bør ha sis­te utga­ve.  Jeg hol­der meg her til den engels­ke utga­ven. Boken dek­ker hele ver­den. Det er den førs­te boken jeg går til når jeg skal gjø­re meg kjent med nye vin­land. Den gir en god over­sikt, er rikt illust­rert og inn­e­hol­der flot­te kart. Hvis du bare skal ha én vin­bok, er det den­ne du bør ha!

Du kan kjø­pe den fra Ama­zon UK

Hungarian Wine

Jeg kjøp­te den­ne boken da jeg for­be­red­te meg til Giro d’I­ta­lia i 2020, for å lære mer om ungarsk vin. Den er skre­vet som en reise­guide for folk som vil rei­se i Ungarn for å gjø­re seg kjent med lan­dets vin.

Jeg kjøp­te den i papir­ut­ga­ve. Det ser ut til at den er utsolgt, men den er til­gjen­ge­lig som e‑bok i Kind­le-utga­ve, fra Ama­zon UK.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2022

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email