I vini del Giro d’Italia 2022. 1. etappe: Budapest — Visegrád

Så er vi i gang med førs­te etap­pe. Det er en 195 km lang, flat etap­pe som star­ter i Buda­pest. Jeg antar at det vil bli en ner­vøs etap­pe som ender med et spurt­opp­gjør. Fel­tet har ikke fått satt seg og man vet ikke helt i hva slags form kon­kur­ren­te­ne er. Alle er red­de for å tape, og noen vil gjer­ne vin­ne dagens etap­pe, slik at de kan star­te med den rosa leder­trøy­en i morgen. 

Det pro­du­se­res noe mus­se­ren­de vin i områ­det rundt Buda­pest, hvor dagens etap­pe star­ter. Jeg har pro­ble­mer med å fin­ne annet enn gans­ke reklame­pre­get infor­ma­sjon om den­ne vinen, hvor de skry­ter av hvor god den er, at noen mener den er like god som champag­ne, osv. To av de mest kjen­te synes å være Tör­ley og Hun­ga­ria. Men jeg har pro­ble­mer med å fin­ne ut noe om hva slags dru­er som benyt­tes, pro­duk­sjons­me­to­de, osv. Det er kan­skje ikke så mye grunn til å bekym­re seg om det. Vin­mono­po­let har en mus­se­ren­de vin fra Ungarn, Chapel Hill Char­don­nay Brut. Som nav­net sier er den i alle fall i hoved­sak laget av char­don­nay, men den synes å være fra en annen del av Ungarn. Det er en bil­lig mus­se­ren­de vin, som kos­ter 130 kro­ner på Vin­mono­po­let. En vin til den pri­sen er i alle fall ikke laget med tra­di­sjo­nell meto­de. Kall meg gjer­ne snob­be­te, men jeg er skep­tisk til en vin som bare kos­ter 130 kr for en flas­ke. Det nors­ke avgifts­sys­te­met, hvor alko­hol­av­gif­ten er den sam­me per enhet alko­hol uav­hen­gig av vinens kva­li­tet, gjør at man får lite vin for pen­ge­ne hvis man kjø­per en bil­lig vin. Skjønt man får vel kvan­ti­ta­tivt like mye vin, men kva­li­te­ten plei­er ikke være god.

Etap­pen går ned til den øst­li­ge enden av Bala­ton­sjø­en, og drei­er der nord­over. Jeg nevn­te i inn­led­nin­gen i går at en av de vine­ne jeg kjen­te fra Ungarn, var Bala­ton Ries­ling. Skjønt kjen­te og kjen­te. Det må være rundt 45 år siden sist jeg drakk den vinen, og den gang var det vik­ti­ge­re at vinen var bil­lig enn at den var god. Den har ikke gitt noen uut­slet­te­li­ge min­ner, selv om jeg hus­ker nav­net. Når jeg har lest meg litt opp på det­te, tvi­ler jeg på at den fak­tisk var laget av den dru­en vi kjen­ner som Ries­ling. De dyr­ker en drue som kal­les Olasz­riz­ling. I Vin­mono­po­lets artik­kel om ungarsk vin, står det at det­te er Ungarns mest plan­te­de grøn­ne drue, og den dyr­kes i sto­re deler av Sen­tral-Euro­pa. I Øster­rike kal­les den Wel­schries­ling (uten­landsk Ries­ling), og i Ita­lia kal­les den “Ita­li­ensk rie­se­ling” (Ries­ling Ita­li­co). Men den har ingen ting med dru­en Ries­ling å gjø­re og den er hel­ler ikke ita­li­ensk. På 1970-tal­let var man nep­pe så nøye med slikt i Ungarn, og ikke i Nor­ge hel­ler. Så det jeg inn­til nylig trod­de var ries­ling, har nok vært en helt annen drue — en drue som ikke gir en vel­dig inter­es­sant vin.

Etap­pen går mot nord-vest, og i den­ne ret­nin­gen kom­mer vi til de områ­de­ne hvor det pro­du­se­res en del rødvin laget av den dru­en som i Øster­rike kal­les Blau­frän­kisch. I Ungarn kal­les den Kék­frankos. Det er en rela­tivt tan­nin­rik drue. Det sies kva­li­te­ten i Ungarn ikke når opp mot den kva­li­te­ten som pro­du­se­res i Øster­rike. I det­te områ­det dyr­kes det også en del Pinot Noir, men det sies også å være en pro­duk­sjon som er i en start­fase, og det er uvisst om de vil kla­re å få god kva­li­tet. Etap­pen drei­er mot nord og nord-øst før vi kom­mer inn i dis­se rødvins­om­rå­de­ne. Vin­mono­po­let har en artik­kel om Blau­frän­kisch.

<edit>Jeg har lagt til en len­ke til Vin­mono­po­lets podkast om ungarsk vin.</edit>

World Atlas of Wine

Klas­si­keren, Hugh John­sons “The World Atlas of Wine” fore­lig­ger nå i 8. utg, nå i sam­ar­beid med Jac­nis Robin­son. Tid­li­gere utga­ver, i alle fall utga­vene 3 til 6 har kom­met på norsk under tit­te­len “Vinens ver­den”. Da jeg for­hørte meg om også den 7. utg vil­le kom­me på norsk, fikk jeg til svar at det ikke var noen pla­ner om det. Det skjer mye i vin­ver­den så man bør ha sis­te utga­ve.  Jeg hol­der meg her til den engels­ke utga­ven. Boken dek­ker hele ver­den. Det er den førs­te boken jeg går til når jeg skal gjø­re meg kjent med nye vin­land. Den gir en god over­sikt, er rikt illust­rert og inn­e­hol­der flot­te kart. Hvis du bare skal ha én vin­bok, er det den­ne du bør ha!

Du kan kjø­pe den fra Ama­zon UK

Hungarian Wine

Jeg kjøp­te den­ne boken da jeg for­be­red­te meg til Giro d’I­ta­lia i 2020, for å lære mer om ungarsk vin. Den er skre­vet som en reise­guide for folk som vil rei­se i Ungarn for å gjø­re seg kjent med lan­dets vin.

Jeg kjøp­te den i papir­ut­ga­ve. Det ser ut til at den er utsolgt, men den er til­gjen­ge­lig som e‑bok i Kind­le-utga­ve, fra Ama­zon UK.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2022

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email