I vini del Giro d’Italia 2022. 4. etappe: Avola — Etna-Nicolosi (Rif. Sapienza)

At Mark Caven­dish har ruti­nen som skal til for å posi­sjo­ne­re seg når det blir en spurt, bur­de ikke over­ras­ke. Man at den snart 37 år gam­le syk­lis­ten har råska­pen og hur­tig­he­ten som skal til for fak­tik å vin­ne, er gans­ke utro­lig. Det var vir­ke­lig en flott avslut­ning av Mark Caven­dish på søndag. 

Nå har vi for­flyt­tet oss til Ita­lia, nær­me­re bestemt til Sici­lia. Nå får klat­rer­ne sjan­sen til å vise seg fram, på den førs­te etap­pen med toppav­slut­ning på vul­ka­nen Etna. 

Ryt­te­re med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner vil nok ikke for­has­te seg. Men noen vil nok gjer­ne ha en etappe­sei­er og kan­skje sik­re seg den rosa leder­trøy­en. Mathieu van der Poel har tid­li­ge­re vist at han behers­ker alt, også klat­ring. Men det spørs om han er inter­es­sert i for­sva­re den rosa trøy­en etter at han har nådd det førs­te målet: En etappe­sei­er i Giro d’I­ta­lia. Men man vet ald­ri hva han kan fin­ne på.

Så har Giro­en kom­met hjem til Ita­lia. Noen ord om Ita­lia som vin­land, før vi kom­mer til Sici­lia. Jeg har ikke opp­da­ter­te tall, men jeg tror Ita­lia er det lan­det hvor det pro­du­se­res mest vin. I nord er det fjell som omslut­ter Po-slet­ten og lav­lan­det mot nord-øst. Fjell­kje­den Appen­ni­ne­ne går som et lår­ben eller hva man vil kal­le det, gjen­nom den ita­li­ens­ke stø­ve­len. Lan­det er langt og smalt. Kli­ma­et er gans­ke ulikt i nord og i sør, og på beg­ge sider av Appen­ni­ne­ne. Ita­lia ble ikke sam­let til en stat før i 1871. Før det­te var det man­ge små­sta­ter. Det sies at kri­ge­ne mel­lom dis­se små­sta­te­ne utkjem­pes på nytt hver helg, på ita­li­ens­ke fotballbaner.

Det er sto­re kul­tu­rel­le for­skjel­ler. En gang jeg var på et møte i Roma, fikk vi klar beskjed fra vår vert, en inn­født romer, at det ikke fan­tes noe slikt som “Ita­li­ensk kjøk­ken”, slik utlen­din­ger har en tendens til å tro. Men det er man­ge regio­na­le kjøk­ken med sto­re ulik­he­ter. Lokal­pa­trio­tis­men er stor. Jeg har inn­trykk av at man vil drik­ke den loka­le vinen, og man har vans­ke­lig for å aksep­te­re at en vin pro­du­sert and­re ste­der kan være bedre. 

Også i geo­lo­gisk for­stand pres­ser Afri­ka på Euro­pa. Den afri­kans­ke kon­ti­nen­tal­pla­ten sky­ver Ita­lia (og Den ibe­ris­ke halv­øy) foran seg. Der de kol­li­de­rer, rei­ser Alpe­ne og Pyre­ne­ene seg. Det­te gjør også at Ita­lia er et geo­lo­gisk aktivt områ­de med vul­ka­ner og gans­ke hyp­pi­ge jord­skjelv. Jord­skjelv har lett for å få kata­stro­fa­le føl­ger for­di det er man­ge gam­le hus som ikke er byg­get med tan­ke på å mot­stå jord­skjelv. Nyere bygg er ofte byg­get av mafia­sel­ska­per, som ikke prio­ri­te­rer sikkerhet.

Det pro­du­se­res vin i nes­ten alle deler av Ita­lia. Men som vi skal mer­ke den sis­te uken, pro­du­se­res det lite vin i høyfjellsområdene. 

På man­ge måter har Frank­ri­ke satt gull­stan­dar­den for viner. Men Ita­lia har hatt stor betyd­ning for euro­pe­isk vin­kul­tur. Det var gre­ker­ne som brak­te vinen til Ita­lia, blant annet til Sici­lia. Men romer­ne had­de med seg vinen utover i Euro­pa. Etter at romer­ri­ket brøt sam­men, sør­get den katols­ke kir­ke, ikke minst gjen­nom klost­re­ne, for videre­ut­vik­ling av vin­pro­duk­sjon. Og den katols­ke kir­ke har også sitt hoved­sete i Roma. Men vi får kom­me oss til Sici­lia og dagens etappe.

Sici­lia har utvik­let seg til å bli et av de mest inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne i Ita­lia. Vi star­ter i den syd-øst­li­ge delen, i vin­om­rå­det DOC Noto. Mos­cato di Noto var områ­dets klas­sis­ke dess­vert­vin. Hol­der vi oss til boken Ita­li­ensk vin er det sær­lig pro­du­sen­ten Pla­ne­ta som har bidrattt til å løf­te den­ne vinen, etter en end­ring av reg­le­ne i 2008. Det pro­du­se­res også rødvin i områ­det, med nero d’a­vo­la som hoveddrue. 

Etap­pen fort­set­ter nord­over mot Etna. Vin­om­rå­det Etna dan­ner en bue rundt fjel­let i et bel­te mel­lom 400 og 1050 m.o.h. Det­te at vin­mar­ke­ne lig­ger så høyt, gjør at det er noe kjø­li­ge­re enn den syd­li­ge belig­gen­he­ten skul­le tilsi. 

Etna er en av ver­dens mest akti­ve vul­ka­ner, og det er nes­ten kon­stant akti­vi­tet der. Til tross for den høye akti­vi­te­ten reg­nes ikke Etna for å være spe­si­elt far­lig. Lava­en fra vul­ka­nen fly­ter gans­ke sak­te, og er ikke noen vel­dig stor trus­sel mot omkring­lig­gen­de lands­byer. Men det kan nok bli mer enn inter­es­sant å syk­le opp på vul­ka­nen om den skul­le ha et nytt utbrudd. I 2011 var det et utbrudd tre dager før den 9. etap­pen opp til Etna, og var en stund tvil om etap­pen kun­ne gjen­nom­fø­res. Men det gikk bra den gangen.

Den vul­kans­ke jor­den er fat­tig på humus, men rik på mine­ra­ler, noe som pre­ger vinen. Hvit­vi­ne­ne lages på den loka­le dru­en Car­ri­can­te. Hvit­vi­nen er frisk og til­ta­len­de. De røde vin­ty­pe­ne Ros­so og Rosa­to lages på de loka­le dru­ene Nerol­lo Mas­ca­le­se og Nerel­lo Cap­pu­cio.

Pla­ne­ta er en prdu­sent som pro­du­se­rer vin av høy kva­li­tet over det mes­te av Sici­lia, også Etna. Jeg drakk nylig en Pla­ne­ta Etna Bian­co, som var et hyg­ge­lig bekjent­skap. Det pro­du­se­res også rødvin og rosé­vin. Hoved­dru­en er nerel­lo mas­ca­le­se, som skal ugjø­re minst 80%. Dru­en beskri­ves som en mel­lom­ting mel­lom pinot noir og neb­bio­lo, men er mer saftig. 

<edit>Jeg leg­ger inn en len­ke til Vin­mono­po­lets podkast, Bli kjent med vin fra Sici­lia</edit>

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2022

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email