I vini del Giro d’Italia 2022. 5. etappe: Catania — Messina

Det var ikke over­ras­ken­de at det var klat­rer­ne som tok show­et på gårs­da­gens etap­pe, og at det ble en del end­rin­ge­ri sam­men­dra­get. Vi er fort­satt på Sici­lia. Dagens etap­pe har en andre­ka­te­go­ri­stig­ning etter ca 75 km. Men da gjen­står det ca 100 km, så den­ne klat­rin­gen vil nep­pe være avgjø­ren­de. Det er en liten stig­ning når det gjen­står ca 2 km, men fra 1500 m til mål går det litt ned­over og flatt. Så er fel­tet sam­let over den sis­te top­pen, kan det bli en gans­ke hef­tig spurt. 

Vi er fort­satt på Sici­lia. Når Giro­en er inn­om Cata­nia, kla­rer jeg ikke å la være å ten­ke på Arild Feld­borgs tekst “Opera­san­ge­ren”, mes­ter­lig frem­ført av Rolf Just Nil­sen, med føl­gen­de åpningslinjer:

På Youngs­tor­gets fla­te cam­pa­nia
hvor Folke­teat­ret har grunn,
Der kom en tenor fra Cata­nia,
Ita­lias Kristiansund.

Det går fint med vin til ope­ra. Når vi besø­ker Ope­ra­en i Oslo eller et annet sted, nyter vi gjer­ne et glass vin i pau­sen. Men ingen ler­ke på lom­ma, slik Rolf Just Nil­sen syn­ger om. Men vi leg­ger ope­ra bak oss for den­ne gan­gen. Det er ikke så mye vin å hen­te i Cata­nia. Skjønt det er Ita­lia, så der pro­du­se­res det vin de fles­te ste­der, sik­kert også i Cata­nia. Men det er ikke en vin noen har fun­net grunn til å skri­ve om, så da hop­per vi over det som måt­te være. 

Syk­lis­te­ne skal over en andre­ka­te­go­ri­stig­ning etter ca 75 km. Men vi hop­per over den, og nær­mer oss avslut­nin­gen mot Mes­si­na. Jeg tror at førs­te gang jeg var borte i nav­net Mes­si­na var det en Grans brus som var en etter­lig­ning av Solo og Asi­na. Den gan­gen viss­te jeg nok ikke at Mes­si­na er en by på Sici­lia. Men vi sty­rer unna kull­syre­hol­dig suk­ker­vann, som jeg så godt som ald­ri drikker. 

Etap­pen ender i det nord-øst­re hjør­net av Sicia­lia, et områ­de med rela­tivt kjø­lig kli­ma, for kjø­lig til å dyr­ke den røde/svarte dru­en Nero d’Avola, som ellers er så typisk for Sici­lia. Mes­si­nas­tre­det, som er dypt og har en kraf­tig tide­vanns­strøm, bidrar til å kjø­le ned klimaet.

Syk­lis­te­ne kom­mer først inn i områ­det Mamer­ti­no DOC. Områ­det fikk DOC-sta­tus i 2004. Områ­det skal ha vært kjent for kva­li­tets­vin i fle­re tusen år. Iføl­ge Ita­li­ensk vin ser­ver­te Juli­us Cæsar viner her­fra ved en av sine ban­ket­ter, og Pli­ni­us den eld­re ran­ger­te vinen som num­mer fire av 195 viner. Det var da Pla­ne­ta etab­ler­te seg her, med eien­dom­men La Baro­nia i 2011 at områ­det vir­ke­lig begyn­te å ta seg opp. Den mest inter­es­san­te rødvin av nero d’avola og noce­ra som er mest inter­es­sant. Vin­mono­po­let har en rødvin fra det­te områ­det, pro­du­sert av nett­opp Pla­ne­ta, Pla­ne­ta Mamer­ti­no 2017. Den kos­ter 270 kr for en flas­ke, og er ikke akku­rat noen billigvin. 

Vi ender i områ­det Faro, og tar en vin der­fra. Vine­ne fra Faro er røde. De lages av tre uli­ke, tra­di­sjo­nel­le dru­er: Nerel­lo Mas­ca­le­se og Nerel­lo Cap­pu­cio er de to domi­ne­ren­de arte­ne. Noen gan­ger bru­ker også Noce­ra, som kan utgjø­re inn­til 10% av drue­blan­din­gen. Pro­duk­sjo­nen er liten, bare ca 180 hl, eller ca 2.000 kas­ser. På slut­ten av 1970-tal­let var det ingen som pro­du­ser­te Faro vin.

Pala­ri er den pro­du­sen­ten som oftest nev­nes som en kva­li­tets­pro­du­sent fra Faro. Sal­va­to­re Geraci  star­tet å pro­du­se­re Pala­ri vin for å red­de Faro DOC. Vinen ble lan­sert i 1994, siden har den hvert år fått utmer­kel­ser i Gam­bero Ros­so. Vinen fra Faro reg­nes som en av de bes­te, nær­mest en iko­nisk vin fra Ita­lia. Vin­mono­po­let har en rødvin fra Pala­ri, Faro Pala­ri di Sal­va­to­re Geraci. Den er gans­ke dyr. 519 kr for en flas­ke. De har også en fra en annen pro­du­sent som ikke er fullt så dyr, Bona­vi­ta Faro Superio­re 2015, til 400 kr. 

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2022

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email