I vini del Giro d’Italia 2022. 6. etappe: Palmi — Scalea (Riviera dei Cedri)

Calb Ewan og Mark Caven­dish klar­te ikke å hen­ge med over stig­nin­gen på gårs­da­gens etap­pe. Jeg had­de ikke ven­tet at den skul­le bli så utslags­gi­ven­de. Arnaud Dema­re grep sjan­sen, og sik­ret seg en etappe­sei­er. Førs­te etap­pe på det ita­li­ens­ke fast­lan­det er en flat etap­pe langs den ita­li­ens­ke vris­ten. Det er en fjer­de­ka­te­go­ri­stig­ning tid­lig å etap­pen, men den bør ikke gi sto­re utslag. Også det­te er en gans­ke flat etap­pe med flat avslut­ning, så det­te er ven­te­lig også en etap­pe for spurterne. 

Vi er i regio­nen Cala­b­ria. Cala­b­ria er en av de fat­tigs­te regio­ne­ne i Ita­lia, og det er et områ­de med lang tra­di­sjon for vin­pro­duk­sjon. Det skal også være et gans­ke mafia­in­fi­sert områ­de. Cala­b­ria er et områ­de hvor kva­li­tet len­ge måt­te vike for kvan­ti­tet. Fort­satt pro­du­se­res det sto­re meng­der uin­ter­es­sant vin. Nå har hel­dig­vis tren­den snudd, og en del pro­du­sen­ter har sat­set på og har bidratt til å heve kvaliteten.

Områ­det er variert, med det Jonis­ke hav i syd og det Tyr­rens­ke hav i nord. Og med fjell i mel­lom. Dagens etap­pe føl­ger stort sett kys­ten mot det Tyr­rens­ke hav i nord, og rent vin­mes­sig er det­te de minst inter­es­san­te områdene. 

Etter den førs­te mel­lom­sprin­ten DOC Lamen­zia, DOC Sca­vig­na og DOC Savuto. Fel­les for dis­se områ­de­ne er at de mer inter­es­san­te vine­ne pro­du­se­res oppe i høy­den, et styk­ke inn i lan­det. Ikke langs kys­ten, der dagens etap­pe går. I DOC Lamen­zia pro­du­se­res hvit­vin basert på Greco bian­co, samt rød- og rosé­vin laget av Gag­li­op­po, Mag­liocco og Greco nero. Om det­te er helt ukjen­te dru­er, så er nett­opp det­te noe av det som gjør ita­li­ensk vin så inter­es­sant. Det fin­nes et stort antall loka­le drue­sor­ter som man ikke fin­ner and­re ste­der. Vin­mono­po­let har en Greco bian­co, men uten mer pre­sis steds­an­gi­vel­se enn Cala­b­ria, øvri­ge”: Cant. Lavo­ra­ta Cala­b­ria Greco Bian­co. Den kos­ter 208 kr. De har også en rødvin, Cant. Lavo­ra­ta Greco Nero Cala­b­ria, fra sam­me pro­du­sent til 251kr. Men som sagt har jeg ikke mer pre­si­se opp­lys­nin­ger om hvor i Cala­b­ria dis­se vine­ne kom­mer fra. De øvri­ge vine­ne fra Cala­b­ria som Vin­mono­po­let har i sine lis­ter, kom­mer fra and­re deler av Calabria. 

Beve­ger vi oss vide­re til DOC Sca­vig­na. Sca­vig­nia bian­co er basert på Tra­mi­ner aro­ma­ti­co. Det­te er en nær slekt­ning av Gewurtz­tra­mi­ner som sær­lig er kjent fra Alsa­ce. Men dru­en kom­mer, etter det jeg har for­stått opp­rin­ne­lig fra Alto Adi­ge. Den dyr­kes også i Fri­uli, om vi hol­der oss til Ita­lia. Rød- rosé­vin er typisk laget av Aglianico. 

I DOC Savuto pro­du­se­res en Mon­to­ni­co bian­co-basert hvit­vin, og rød- og rosé­vi­ner laget av Gag­li­op­po og Aglianico. 

Vi avslut­ter i det størs­te vin­om­rå­det i Cala­b­ria: DOC Ter­re di Con­sen­za. Det er et stort områ­de, og det er stor varia­sjon i vin­pro­duk­sjo­nen. Igjen må vi et styk­ke inn i lan­det for å fin­ne den mest inter­es­san­te vinen, mens etap­pen hol­der seg langs kysten.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2022

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email