I vini del Giro d’Italia 2022. 7. etappe: Diamante — Potenza

Gårs­da­gens etap­pe var akku­rat så kje­de­lig som en lang, flat etap­pe kan være: 190 km rolig lang­tur, så en spurt. Arnaud Dema­re had­de mar­gi­ne­ne på sin side, men noen stor mar­gin var det ikke. 

Nav­net tyder på at det­te kan bli en dia­mant­etap­pe. I dag begyn­ner det å bli såpass mye klat­ring at noen kan ha ambi­sjo­ner om å vin­ne tid og å kjø­re av noen kon­kur­ren­ter. Etap­pen har fire klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger. Kan­skje Mathieu van der Poel kan vise seg fram igjen på den­ne etappen. 

Dagens etap­pe star­ter i Cam­pa­nia, og vi er fort­satt i vin­om­rå­e­det DOC Ter­re di Con­sen­za. Fort­satt er det slik at den mest inter­es­san­te vinen pro­du­se­res oppe i høy­den, litt inne i lan­det. Mens dagens etap­pe så langt hol­der seg ved kys­ten. DOC Ter­re di Con­sen­za er et stort og mang­fol­dig vin­om­rå­de, og det er van­se­lig å fin­ne noe fel­les karateristiska.

Vi krys­ser over til regio­nen Basi­li­ca­ta. Basi­li­ca­ta er hel­ler ikke av de mest inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne. Jeg site­rer åpnings­set­nin­gen fra kapit­te­let om Basi­li­ca­ta i Ita­li­ensk vin:

Basi­li­ca­ta er via sin beskjed­ne stør­rel­se ikke blant de tone­an­gi­ven­de ita­li­ens­ke vin­re­gio­ne­ne, men er ikke desto mind­re inne i en riven­de utvikling.”

Den­ne riven­de utvik­lin­gen skjer en del len­ger nord enn der dagens etap­pe ender, hvor man pro­du­se­rer det som er regio­nens sto­re, og så langt enes­te DOCG-klas­si­fi­ser­te vin: Agli­a­ni­co del Vul­tu­re. Under­veis er etap­pen inn­om DOC Ter­re del­l’Al­ta val d’Ag­ri. Men lite tyder på at vine­ne her­fra er verdt å lete etter. Det enes­te som står i Ita­li­ensk vin, under sam­le­over­skrif­ten “Øvri­ge DOC-viner fra Basi­li­ka­ta”, er: 

Ter­re del­l’Al­ta Val d’Ag­ri omfat­ter rødvin og rosé­vin på mer­lot og cabar­net sauvignon.”

Mer­lot og caber­net sau­vig­non er “inter­na­sjo­na­le”, hvil­ket i prak­sis vil si frans­ke dru­er, så man kan ikke ven­te noe lokalt sær­preg her. Vin­mono­po­let har fire viner fra Basi­li­ca­ta, de er alle rødvi­ner fra Agli­a­ni­co del Vul­tu­re, alt­så det områ­det vi ikke kom­mer til i dag. 

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2022

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email