I vini del Giro d’Italia 2022. 13. etappe: Sanremo — Cueno

Det had­de gitt høye odds om man had­de tip­pet Ste­fa­no Olda­ni som vin­ner av gårs­da­gens etap­pe. Det var ikke over­ras­ken­de at et brudd gikk inn. Men at de skul­le få nær åtte minut­ter, det had­de jeg ikke ven­tet, sær­lig med en ryt­ter som Wil­co Kel­der­man i bruddet. 

Nå skal vi for­la­te kys­ten og beve­ge oss inn­over i lan­det. Gans­ke tid­lig på etap­pen er det en tredje­ka­te­go­ri­stig­ning. Her vil nok noen for­sø­ke å skaf­fe seg en luke, før det begyn­ner å gå ned­over igjen. Avslut­nin­gen går opp­over, så det er nep­pe en etap­pe for de mest ren­dyr­ke­de spur­ter­ne. Et brudd kan godt gå inn på den­ne etap­pen også, men et brudd med en ryt­ter med en bruk­bar sam­men­lagt­plas­se­ring, vil nok nep­pe få mye tid. 

Vi for­la­ter Liguria og set­ter kur­sen mot Pie­mon­te. Som nevnt i går, er det vans­ke­lig å fin­ne en typisk Liguria-vin. Da vi for noen år siden var i San­re­mo. Jeg ba om en lokal vin på en OK res­tau­rant. De ser­ver­te en vin fra Pie­mon­te. En helt grei vin, men ikke vel­dig lokal. Jeg tol­ker slikt som tegn på at de ikke er sær­lig stol­te av sin loka­le vin. Dagen etter opp­søk­te jeg en vin­hand­ler, og kjøp­te noen flas­ker vin fra Liguria. Det var nok også vin som er helt OK å drik­ke når man er der, men ikke en vin man anstren­ger seg for å få tak i når man er et helt annet sted.

Strek­nin­gen langs kys­ten fra San­re­mo til Impe­ria går innen­for det IGT-klas­si­fi­ser­te områ­det Ter­raz­ze del­l’­Im­pe­rie­se. Jeg ble nys­gjer­rig på det­te områ­det. Jeg sjek­ket Vin­mono­po­lets utvalg av viner fra Liguria, og opp­da­get at de har fire viner fra Ter­raz­ze del­l’­Im­pe­rie­se, to hvi­te og to røde. Det er ikke så lett å iden­ti­fi­se­re IGT-områ­der, da det i hoved­sak er DOC og DOCG-klas­si­fi­ser­te områ­der som omta­les i vin­lit­te­ra­tu­ren. Alle vine­ne er fra pro­du­sen­ten Ten. Selv­a­dolce. De er gans­ke dyre, fra 360 til 460 kro­ner per flas­ke. Jeg skal være gans­ke sik­ker på at vinen er god før jeg vil beta­le så mye for den. 

I Impe­ra svin­ger etap­pen inn­over i lan­det, og her begyn­ner stig­nin­ge­ne mot Pie­mon­te. Pie­mon­te er Ita­lias kan­skje bes­te vin­om­rå­de. Men etap­pen går ikke inn til vin­om­rå­de­ne i den­ne regio­nen. Det pas­ser der­for å ta med en len­ke til epi­so­den Pie­mon­te mer enn Barolo fra Vin­mono­po­lets podkast.

Vi kom­mer inn i pro­vin­sen Cuneo. Det vin­om­rå­det som lig­ger nær­mest dagens etap­pe er DOCG Dog­li­a­ni. Om vi ser det fra Pie­mon­te, er det her den liguris­ke delen av Appen­ni­ne­ne begyn­ner å rei­se seg. Det er dis­se syk­lis­te­ne har kom­met over, så sett fra deres syns­punkt er det hel­ler her de fla­ter ut. Vin­mar­ke­ne lig­ger stort sett 250 til 700 meter over havet. 

I Dog­li­a­ni har man spe­sia­li­sert seg på dru­en dol­cet­to. Lokalt kal­les dru­en sori. I Ita­lia dyr­kes et vel­dig stort antall drue­sor­ter, og det blir ikke mind­re uover­sikt­lig og for­vir­ren­de ved at man­ge av dem har loka­le navn som bru­kes i uli­ke regio­ner. En utford­ring med et områ­de som Pie­mon­te er at mind­re kjen­te områ­der over­skyg­ges av kjen­te vin­om­rå­der. Av blå/svarte dru­er har dol­cet­to hav­net på en slags tredje­plass etter neb­bio­lo og bar­be­ra. I områ­det Alba har dol­cet­to blitt ansett som en hver­dags­vin, og man dyr­ker dol­cet­to på vin­mar­ker som ikke er egnet for å dyr­ke neb­bio­lo og bar­be­ra. Det har nok pre­get mitt for­hold til dol­cet­to. Jeg har gans­ke ofte valgt viner av dol­cet­to som piz­za­vin, og da har det gjer­ne vært f.eks. en Dol­cet­to d’Alba. I Dog­li­a­ni dyr­kes dol­cet­to på de bes­te vin­mar­ke­ne. Det gir meg litt asso­sia­sjo­ner til vin­om­rå­det Tavel på Rhô­nens høyre­bredd. Innen­for klas­si­fi­ka­sjo­nen AOP Tavel pro­du­se­res bare rosé­vin, en rosé­vin som typisk er litt mør­ke­re og kraf­ti­ge­re enn den vi for­bin­der med f.eks. Pro­ven­ce. Her sier vin­pro­du­sen­te­ne at i and­re områ­der bru­ker de gjer­ne de bes­te dru­ene til rødvin, og de som ikke er like gode til rosé­vin. Vi bru­ker de bes­te dru­ene til rosé­vin. Og i Dog­li­a­ni dyr­ker de dol­cet­to på de bes­te vinmarkene. 

Jeg tar noen svin­ger inn­om Vin­mono­po­lets podkast i år. Jeg tar med epi­so­den om vin til piz­za, selv om den ikke er direk­te knyt­tet til regio­nen. Jeg har gått gjen­nom over­sik­ten over tid­li­ge­re epi­so­der (jeg har hørt på dem tid­li­ge­re), og har opp­da­tert kom­men­ta­re­ne til tid­li­ge­re epi­so­der, bl.a. gjel­der det to epi­so­der om ungarsk vin. Jeg anbe­fa­ler alle som er inter­es­sert i vin å abon­ne­re på Vin­mono­po­lets podkast, og det er mye inter­es­sant i tid­li­ge­re episonder.

Noe av det som gjør det spen­nen­de for meg å lete etter vin langs syk­kel­e­tap­pe­ne, er at det brin­ger meg inn i mind­re kjen­te vin­om­rå­der. Hvis en etap­pe også er inn­om et kjent vin­om­rå­de har jeg en tendens til å stop­pe ved det. Men på etap­per som dagens, hvor vi ikke er inn­om noen kjen­te vin­om­rå­der, da er det nød­ven­dig å lete litt bed­re. Og da hen­der det jeg opp­da­ger vin­om­rå­der som jeg har over­sett, og DOCG Dog­li­a­ni er et slikt områ­de. Nes­te gang jeg kjø­per en dol­cet­to-vin vil jeg prø­ve en fra det­te områ­det. De vine­ne her­fra som de har på Vin­mono­po­let kos­ter fra 192 til 430 kr per flas­ke. Jeg vil nok ikke vel­ge en av de dyres­te som et prøvekjøp.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2022

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email