I vini del Giro d’Italia 2022. 14. etappe: Santeno — Torino

Det er all­tid litt bit­tert når brud­det kjø­res inn noen få hund­re meter før mål. Jeg har på fle­re av etap­pe­ne blitt over­ras­ket over at lage­ne i hoved­fel­tet lar brud­det få så mye tid, men det holdt akku­rat for Arnaud Dema­re. Det var trist at Romain Bar­det måt­te kas­te inn hånd­kle­det og bry­te giro­en, visst­nok på grunn av mageproblemer. 

Dagens etap­pe er rela­tivt kort, 147 km, som stort sett går øst for Tori­no.. For de fles­te av oss er det mer enn nok, men i Grand Tour-sam­men­heng er det kort. Det er en “sag­tak­ke­te” etap­pe. Det er ingen helt sto­re klatre­ut­ford­rin­ger. Men fire and­re- og en tredje­ka­te­go­ri stig­ning vil nok mør­ne man­ge ryt­te­re. For spur­ter­ne blir det et spørs­mål om å spa­re kref­ter, og kom­me seg gjen­nom til det ende­lig blir litt flatt på etap­pe 18. Noen vil ha lite å hen­te på de gjen­væ­ren­de etap­pe­ne og vil hel­ler ikke være til stor hjelp for sine kap­tei­ner, så de begyn­ner kan­skje å kjen­ne godt etter om ikke de har en gam­mel ska­de som gjør at de ikke bør fort­set­te. Det er tross alt ikke så len­ge til Tour de Fran­ce, og det kan være greit å få ordent­lig restitusjon. 

Vi er i Pie­mon­te. Ita­lias leden­de vin­re­gion. Men vi kom­mer ikke inn­om de mest kjen­te vin­om­rå­de­ne på den­ne etap­pen. Vi star­ter gans­ke nær byen Chie­ri, hvor vi fin­ner områ­det Fre­sia di Cheri. Fre­sia har nav­net for­di den angi­ve­lig har en smak av jord­bær og bringe­bær, og skal ha navn etter det frans­ke ordet for jord­bær: Frai­se. Vi kom­mer også inn­om Fre­sia d’As­ti. Jeg synes ikke dis­se vine­ne gir vel­dig kla­re jord­bæras­so­sia­sjo­ner. Men det er en stund siden sist jeg smak­te sli­ke viner. 

Hvis vi hol­der oss til mat, er start­om­rå­det kjent for aspar­ges. Jeg vil­le nok ikke valgt en av de loka­le rødvi­ne­ne til aspar­ges. Vi er i seson­gen for hvit aspar­ges, og til aspar­ges fore­trek­ker jeg hvit­vin. Her hol­der jeg meg gjer­ne til den tys­ke tra­di­sjo­nen, hvor det er syl­va­ner fra Fran­ken som klas­si­ke­ren. Det er også fris­ten­de å nev­ne at vi i gode mat­bu­tik­ker nå kan kjø­pe norsk aspar­ges. De dyr­kes i alle fall på Hvas­ser i Vest­fold, men jeg vil tro at de også dyr­kes and­re ste­der. Fersk, kort­reist aspar­ges er gans­ke dyrt, men vel­dig godt. Men vi får dra til­ba­ke til Italia.

Vi snei­er kan­skje også inn­om DOC Albug­nano, er et lite klas­si­fi­sert områ­de for neb­bio­lo. Sti­len skal være gans­ke uli­ke sti­len for neb­bio­lo i Langhe. I Ita­li­ensk vin uttryk­ker de en viss for­und­ring over at de har god­kjent en DOC for neb­bio­lo her. Jeg går igjen til Vin­mono­po­lets podkast, og len­ker til epi­so­den Neb­bio­lo — bli kjent med dru­en.

Da jeg til 9. etap­pe skrev litt om vin til 17. mai og vin til jord­bær, hvor jeg fore­slo Bra­chet­to d’Aqui, fikk jeg føl­gen­de twit­ter­kom­men­tar fra min vin­in­ter­es­ser­te og vin­kyn­di­ge syk­kel­venn Jo Brenden:

Apro­pos søt, per­len­de og alko­hol­svak rødvin til jord­bær. “Mal­va­sia di Casor­zo Dolce Stil Novo” fra Bricco Mon­da­li­no er enda bed­re enn bra­chet­to­ene som fins på polet imo. Og vi er fort­satt i Piemonte.”

Kan­skje er vi inn­om områ­det for den­ne vinen på dagens etap­pe. Som så ofte har jeg pro­ble­mer med å sam­men­lig­ne etappe­kart og kart over vin­om­rå­der med til­strek­ke­lig pre­si­sjon. Jeg kjen­ner ikke den vinen, og har så langt ikke smakt den. Men jeg ser ingen grunn til ikke å ha til­lit til Jo Bren­den når det gjel­der vin. Så den­ne må jeg sma­ke. Jeg får kjø­pe en slik vin når vi kom­mer til årets jord­bær­se­song. I Ita­li­ensk vin kan vi lese føl­gen­de om den­ne vinen:

Beg­ge dis­se vine­ne [DOC Mal­va­sia di Casor­zo d’As­ti og DOC Mal­va­sia di Cas­tel­nuo­vo don Bosco.] lages i rela­tivt små meng­der nord for Asti og min­ner om Bra­chet­to d’Aqui litt len­ger syd, det vil si sødem­ful­le, lav­al­ko­ho­lis­ke, fris­ke rødvi­ner i per­len­de eller mus­se­ren­de stil.”

Ryter­ne skal så inn i en run­de øst for Tori­no, som skal syk­les to gan­ger. Den­ne byr på to andre­ka­te­go­ri stig­nin­ger per run­de, så her kan vi reg­ne med hardt kjør. Men det er ikke lett å fin­ne inter­es­sant vin i nær­he­ten av de stør­re byene. 

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2022

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email