I vini del Giro d’Italia 2022. 16. etappe: Saló — Aprica (Sforzato Wine Stage)

Det ble en over­be­vi­sen­de sei­er til Giulio Ciccone søn­dag. Den helt sto­re dra­ma­tik­ken ble det ikke på den etappen.

Det er ingen myk start etter den sis­te hvile­da­gen. Etap­pen er lang, 202 km, og ryt­ter­ne skal over tre første­ka­te­go­ri stig­nin­ger, hvor­av den sis­te er gans­ke nær mål. Stig­nin­gen begyn­ner alle­re­de fra start. 

Det er all­tid inter­es­sant å se hvem som star­ter etter sis­te hvile­da­gen i Giro d’I­ta­lia. Spur­ter­ne har én mulig­het til for å få en etappe­sei­er, på etap­pe 18. Den sis­te uken i Giro d’I­ta­lia plei­er å være en hel­ve­tes­uke, domi­nert av har­de fjell­e­tap­per. På en etap­pe som i dag er spur­ter­ne sjanse­løse, det er et spørs­mål om de kom­mer til mål innen­for tids­gren­sen. De vil hel­ler ikke være i stand til å hjel­pe sine kap­tei­ner, og lag som ikke er satt opp som rene spurt­lag vil ikke prio­ri­te­re å hjel­pe sine spur­te­re på en etap­pe som i dag. De som kon­kur­re­rer om den cycla­men­far­ge­de poeng­trøy­en må full­fø­re for å kun­ne vin­ne den kon­kur­ran­sen. Så Arnaud Dema­re vil nok sat­se på å full­fø­re, og laget hans vil hjel­pe ham. Det er all­tid en viss mulig­het for at den som leder den­ne kon­kur­ran­sen vil bry­te eller kom­me uten­for tids­gren­sen. De som lig­ger bak må også full­fø­re om de skal kun­ne ryk­ke opp hvis lede­ren ikke full­fø­rer. Mark Caven­dish lig­ger langt bak Arnaud Dema­re i poeng, men hvis Dema­re ikke full­fø­rer, ryk­ker Caven­dish opp. Vi får se hvem som duk­ker opp til start, og hvem som fullfører.

Jeg er litt over­ras­ket over at de har valgt å kal­le det­te en vin­e­tap­pe. Når de først skal gjø­re en etap­pe til en vin­e­tap­pe, synes jeg de bør leg­ge den på en fre­dag eller lør­dag, ikke på en tirs­dag. Jeg vet ikke hva som lig­ger bak beslut­nin­ger om å utro­pe en etap­pe til vin­e­tap­pe, mat­etap­pe eller noe lig­nen­de. Jeg har mis­tan­ke om at det er et spørs­mål om hvem som beta­ler for å få slikt. Det lig­ger tross alt en mar­keds­fø­ring i dette. 

Det er ikke vel­dig mye vin å fin­ne i fjell­om­rå­de­ne. Vi er i Lom­bar­dia. Etap­pen star­ter ved Gar­da­sjø­en, og vine­ne her­fra klas­si­fi­se­res som DOC Gar­da, en klas­si­fi­ka­sjon som deles med Vene­to på and­re siden av sjø­en. Etap­pen ender i ret­ning av, men ikke helt ved Como­sjø­en. Sli­ke sjø­er har en tem­pe­re­ren­de effekt. Det blir ikke vel­dig varmt om som­mer­en, og ikke vel­dig kaldt om vinteren. 

Vi kom­mer inn i dalen Val­tel­lina, hvor det pro­du­se­res viner med tre klas­si­fi­ka­sjo­ner: DOCG Val­tel­lina Superio­re, DOCG Sforzato di Val­tel­lina og DOC Val­tel­lina Ros­so. Vi kom­mer inn i vin­om­rå­de­ne når ryt­ter­ne kom­mer ned fra den and­re kate­go­ri­ser­te stig­nin­gen. Vi kom­mer inn ved byen Tira­no, og vin­om­rå­det strek­ker seg ca 40 km gjen­nom dalen, til Mon­tag­no i vest som lig­ger nær Como­sjø­en. Det ca 850 ha vin­mark, og av dis­se kan 624 ha bru­kes til å pro­du­se­re DOCG Val­tel­lina Superio­re. Hoved­dru­en i Val­tel­lina er neb­bio­lo, som de lokalt kal­ler chia­ven­nas­ca. De klas­si­fi­ser­te vine­ne skal inne­hol­de minst 90 % av den­ne dru­en. Av and­re til­lat­te dru­er, bru­kes sær­lig de loka­le ros­solo nera, pig­no­la og brug­no­la. Stil­mes­sig min­ner vine­ne om de nord­li­ge neb­bio­lo­vi­ne­ne fra Pie­mon­te og Val­le d’Aos­ta. De er slan­ke­re enn barolo, med en raf­fi­nert duft, og med den umis­kjen­ne­li­ge syre- og tann­in­struk­tu­ren i nebbiolo.

Dru­ene dyr­kes gjer­ne i brat­te skrå­nin­ger, som betyr en arbeids­kre­ven­de og kost­bar pro­duk­sjon. Vin­mono­po­let har ca 30 rødvi­ner fra Val­tel­lina, som kos­ter fra 192 til 650 kr. 

DOCG Sforzato di Val­tel­lina er en passitovin som lages av tør­ke­de dru­er, omtrent som en ama­ro­ne. I den vest­li­ge delen av Val­tel­lina gjør påvirk­nin­gen fra Como­sjø­en at kli­ma­et er litt mil­de­re, og dru­ene mod­ner 5–7 dager tid­li­ge­re enn dru­ene len­ger øst. Til Sforzato bru­ker pro­du­sen­te­ne gjer­ne dru­er dyr­ket i den øst­li­ge delen som bl.a. har et tyk­ke­re skall. Dru­ene skal tør­ke i minst 110 dager før man kan lage en Sforza­to­vin. Det gir en kraf­tig vin med rundt 14,5 % alko­hol. Vin­mono­po­let har i øye­blik­ket en Sforzato-vin, Bar­ba­can Sforzato di Val­tel­lina til 700 kroner. 

I Vin­mono­po­lets utmer­ke­de podkast er drik­ke til jule­mat en gjen­gan­ger når det nær­mer seg jul. I deres podkast no 12 anbe­fa­ler en av del­ta­ker­ne i pane­let en Sforzato til pinne­kjøtt. Smak og behag kan og bør dis­ku­te­res, men vi må aksep­te­re at vi kan ha uli­ke menin­ger og ikke blir eni­ge. Jeg fore­trek­ker helst øl til pinne­kjøtt. Men jeg er gift med en som ikke liker øl, så jeg har også for­søkt å fin­ne vin til jule­mat. Men den­ne type vin er ikke mitt første­valg. Jeg har lan­det på en oran­sje­vin til pinne­kjøtt, også det­te etter anbe­fa­ling fra Vin­mono­po­lets podkast. Jeg kom­mer til­ba­ke til oran­sje­vin når vi kom­mer til Fri­uli på etap­pe 19. Jeg deler også opp­fat­nin­gen til fle­re av del­ta­ker­ne i Vin­mono­po­lets panel og at champag­ne er en utmer­ket vin til jule­mat. Champag­ne pas­ser over­ras­ken­de godt til mat som vi ofte drik­ker øl til. Lars Bar­men liker å ser­ve­re champag­ne til wie­ner­pøl­ser. Man må bare drop­pe ket­chup på pøl­se­ne, for vin og ket­chup går ikke godt sam­men. En i pane­let har eple­most som sitt første­valg til julemat.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2022

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email