Les vins du Tour de France 2022. 1. etappe: København — tempo

Årets førs­te Tour-etap­pe er en 13 km tempo­etap­pe i Køben­havn. Jeg har ald­ri blitt helt klok på når en tempo­etap­pe skal reg­nes for pro­log, og når den blir for lang til det­te. Det er selv­føl­ge­lig “helt til­fel­dig” at jeg besø­ker en dansk venn den­ne hel­gen, og at jeg tar turen inn til Køben­havn på den­ne fre­da­gen. Sli­ke tempo­etap­per, sær­lig åpnings­etap­per, er mor­som­me å se live, men ofte gans­ke kje­de­li­ge å se på TV. Noen syk­ler for å vin­ne etap­pen og sik­re seg den gule trøy­en. Men etap­pen betyr lite i sam­men­dra­get, og det er ikke slik at det blir noen form for avgjø­rel­se til slutt. Jeg så åpnings­etap­pen da Giro d’I­ta­lia star­tet i Dan­mark i 2012. Det går så sykt fort, og det ser rik­tig skum­melt ut om man ser dem i en litt skarp sving. På TV får man ikke den sam­me opp­le­vel­sen av fart. Når det­te skri­ves har jeg ikke sett start­lis­ten. Jeg vil gjer­ne se de nors­ke, og noen av favo­rit­te­ne. Men jeg kom­mer ikke til å bli til slutt. Vi skal til Jyl­land etter etap­pen, og kan ikke ven­te til de sis­te er i mål.

Vær­mel­din­gen sier regn på slut­ten av dagen, og det kan bli “inter­esse­ant” for de som star­ter sist.

Dan­mark er ikke kjent som et vin­land. Men klima­end­rin­ge­ne flyt­ter gren­sen for vin­pro­duk­sjon sta­dig len­ger nord­over. Det pro­du­se­res vin i Dan­mark, men jeg for­bin­der lan­det først og fremst med øl. Jeg må med­gi at jeg så langt ikke har smakt dansk vin. Men vi skal prø­ve å fin­ne ut litt mer om den også. Uan­sett: Inne i Køben­havn by skal det godt gjø­res å fin­ne vin­pro­duk­sjon, så vi hol­der oss til øl i dag. 

Når jeg ten­ker på Køben­havn og øl, ten­ker jeg først på de to sto­re: Carls­berg og Tuborg. Vi kom­mer til dem. Men da jeg let­te etter bryg­ge­ri­er i Køben­havn, kom jeg over et som uten tvil må top­pe lis­ten til førs­te etap­pe i Tour de Fran­ce: Bicy­cle Brewing. Jeg har ikke vært der, og har ikke smakt noe av deres øl. Jeg kom­mer til å være i Køben­havn på åpnings­da­gen. Start på etap­pen er ikke før ca kl. 16, og det betyr i prak­sis at jeg vil ha noen timer i Køben­havn før de begyn­ner å syk­le. Hvis jeg får det til, stik­ker jeg nok inn­om deres pub og sma­ker på noe av ølet. Dagens etap­pe pas­se­rer gans­ke nær bryg­ge­ri­et, og det ser ut til å være noen fine ste­der i nær­he­ten for å se etappen. 

Carls­berg ble etab­lert i 1847 av bryg­ge­ren Jacob Chris­ti­an Jacob­sen. I dag er Carsl­berg-grup­pen et av ver­dens størs­te bryggeri­kon­sern. Det er i dag 140 bryg­ge­ri­er i Carls­berg-grup­pen, og de har også sine ten­tak­ler i Nor­ge. Ring­nes er eid av Carls­berg, og Ring­nes eier igjen E.C. Dahls.

Jeg for­bin­der Carls­berg først og fremst med et gans­ke kje­de­lig indu­stri­øl, samt det ster­ke Ele­fant­ølet, som det var popu­lært å kjø­pe om man var på en Dan­marks­tur den gan­gen jeg var ung. Jeg voks­te opp i Pors­grunn, og det gikk fer­je mel­lom Lar­vik og Fred­rik­shavn, som var popu­lær blant folk i dis­trik­tet. Selv har jeg ald­ri vært sær­lig begeist­ret for Ele­fant­ølet. Det er len­ge siden jeg har druk­ket det, så her må jeg base­re meg på hukom­mel­sen. Jeg syn­tes det var for sterkt, og smak­te for mye alko­hol. Van­lig Ele­fantøl har 7,2% alko­hol, men det fin­nes også en eks­tra sterk utga­ve med 10,5%. Det var nok den eks­tra ster­ke utga­ven som var popu­lær hos Danmarksfarerne. 

Carls­berg har også opp­da­get at folk gjer­ne vil ha noe annet enn idu­stri­la­ger, eller pils som vi ofte kal­ler det hos hos. Men skal vi være pre­si­se er pils øl slik det ble bryg­get i Pil­zen i Tsjek­kia. Vi har en tendens til å kal­le alt slikt lyst øl med “butikk­styr­ke” for pils hos oss, selv om det nep­pe er kor­rekt. Den van­li­ge beteg­nel­sen på den­ne type under­gjæ­ret øl, er lager. Carls­berg bryg­ger en del mer inter­es­sant øl under mer­ket J.C. Jacob­sen.

Om jeg har for­stått det rett, noe jeg ikke garan­te­rer at jeg har, så ble pils­ner­ølet sær­lig popu­lært hos oss etter and­re ver­dens­krig, da folk ikke len­ger vil­le drik­ke tysk øl, eller sna­re­re tys­ke ølty­per. Jeg har i år valgt å inklu­de­re len­ker til en del epi­so­der av Vin­mono­po­lets utmer­ke­de podkast. Jeg anbe­fa­ler alle som er inter­es­sert i godt drik­ke å abon­ne­re på den. Her er litt grunn­leg­gen­de om øl: Over­gjæ­ret og under­gjæ­ret øl — hva betyr det?

Siden har jeg druk­ket en del øl som er ster­ke­re enn Ele­fantøl, som jeg synes har vært godt. Jeg har der­for lan­det på at Ele­fant­ølet er uba­lan­sert, slik at alko­ho­len ikke er godt inte­grert i ølet. Men som sagt, jeg har ikke druk­ket det på man­ge år. 

Noen ord om styr­ke på øl: Etter nors­ke reg­ler er det en øvre gren­se på 4,75% alko­hol for øl i avgifts­klas­se D, som er det ster­kes­te ølet det er til­latt å sel­ge i butikk i Nor­ge. Skal vi ha sterk­øl, øl med mer enn 4,75% alko­hol, må vi på Vin­mono­po­let. En del små bryg­ge­ri­er etter­gjæ­rer øl på flas­ke. Det er den­ne gjæ­rin­gen som gir kull­syre og den litt gir eks­tra alko­hol. Det er ikke helt enkelt å kon­trol­le­re den­ne pro­ses­sen, så det har vært noen saker hvor det har vært kon­sta­tert at øl fra dis­se bryg­ge­ri­ene har hatt mer enn de til­lat­te 4,75% alko­hol. Jeg har mer­ket meg at når jeg kjø­per øl i Frank­ri­ke, som godt kan være bel­gisk øl, har de fles­te et sted mel­lom 5 og 7% alko­hol, alt­så litt ster­ke­re enn norsk “butikk­øl”. Uten at jeg har under­søkt det nær­me­re, har jeg kon­klu­dert med at det van­lig­vis er en pas­sen­de alko­hol­styr­ke for et vel­ba­lan­sert øl.

Det and­re sto­re bryg­ge­ri­et i Køben­havn er Tuborg. Det ble star­tet i 1880 av Jonas Thues. Tuborg var visst­nok nav­net på ste­det hvor bryg­gin­ges star­ter: Thues borg. Det var nok ikke mye av en borg. Også Tuborg er mest kjent for sitt under­gjære­de indu­stri­øl. I dag er Tuborg en del av Carlsberggruppen. 

Det sis­te bryg­ge­ri­et jeg vil nev­ne er Mikel­ler. Det kan ikke len­ger kal­les et mikro­bryg­ge­ri, men det er et av de inter­es­san­te hånd­verks­bryk­ke­ri­er i Danmark. 

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email