Les vins du Tour de France 2022. 2. etappe: Roskilde — Nyborg

Det var regn i Køben­havn. Noen av ryt­ter­ne ble lurt av vær­mel­din­gen. Yves Lam­part var hel­dig med været. Han syk­let etter at vi had­de truk­ket oss til­ba­ke fra reg­net. Noen, f.eks. Geraint Tho­mas tap­te sekun­der som det kan bli vans­ke­lig å ta igjen.

Dagens etap­pe er 202,2 km lang og flat. Man har klart å fin­ne hele tre stig­nin­ger som er klas­si­fi­sert som fjer­de­ka­te­go­ri. Jeg har et inn­trykk av at dis­se er klas­si­fi­sert for at det skal bli mulig å dele ut en klatre­trøye etter den­ne etap­pen. På den sis­te, Kårup Strand­bak­ke, som man for anled­nin­gen har gitt det frans­ke nav­net Côte de Kårup Strand­bak­ke, skal syk­lis­te­ne over et fjell som er hele 83 meter over havet. De skal over Store­bælt­bro­en til Nyborg på Fyn. Det er selv­føl­ge­lig all­tid en mulig­het for side­vind over en slik bro som er nes­ten 20 km, noe som kan gi splitt i fel­tet. Dan­mark er ikke kjent for mot­bak­ker, men er kjent for mot­vind. Og det kan like godt være side­vind, mer eller mind­re hele vei­en. Blir det ikke side­vind og splitt, må vi reg­ne med et sam­let felt og masse­spurt i Nyborg.

And­re etap­pe star­ter i Ros­kil­de på Skjel­land, tar en sløy­fe nord­over, går over Store­bælt­bro­en til Nyborg på Fyn. Vi star­ter dagen med en øl, nær­me­re bestemt øl fra Her­s­lev Bryg­hus. Det lig­ger i Ros­kil­de. Rik­tig­nok ikke inne i selve byen, men nær nok til at det har post­adres­se Ros­kil­de. Jeg har druk­ket en del utmer­ket øl fra Her­s­lev Bryg­hus, og deres øl har fått gode omtaler.

Vi skal prø­ve å få med oss litt om dansk vin, ikke bare om øl. Men som jeg har sagt før: Jeg har ikke smakt dansk vin. Jeg har tatt utgangs­punkt i visit­den­marks over­sikt over dans­ke vin­går­der, og har valgt ut noen av de som lig­ger gans­ke nær de etap­pe­ne som skal syk­les. Når det gjel­der pro­du­sen­te­ne, har jeg ikke annet å hol­de meg til enn deres egen­pre­sen­ta­sjon på net­tet. Turist­re­kla­me og pro­du­sen­te­nes egen­pre­sen­ta­sjon er ikke akku­rat pre­get av kri­tisk vin­jour­na­lis­tikk, så vi får ta det for det det er.

Jeg har også sett på, men ikke smakt på de viner som de har på Vin­mono­po­let. Da jeg var yng­re var dans­ke kirse­bær­vin popu­lært blant folk som tok en Dan­marks­tur. Men jeg tar ikke med den eller and­re frukt­vi­ner, kun vin laget av dru­er. Jeg tar hel­ler ikke med ake­vitt og annet brenne­vin. Men alt­så øl. 

Selv om etap­pen star­ter i Ros­kil­de, er det fris­ten­de å star­te med Nord­lund Vin­gård, som lig­ger i Hvid­ov­re, litt vest for Køben­havn. Vin­mono­po­let har to av deres rødvi­ner, en Nord­lund Øko John 2019 og Nord­lund Rød 2014, til hen­holds­vis ca 200 og 250 kroner. 

Etap­pen pas­se­rer Vejr­høj Vin­gård omtrent når syk­lis­te­ne er fer­di­ge med fjel­le­ne. Vin­mono­po­let har, eller kan­skje vi skal si had­de en av deres viner: Vejr­høj Sty­ver 2019. Nå fin­nes den bare i noen butik­ker. Vinen er gans­ke dyr, ca 300 kro­ner for en flas­ke. Så mye vil ikke jeg beta­le bare for å kun­ne sma­ke på en dansk vin laget av Solaris-druer. 

Når syk­lis­te­ne er fer­di­ge med fjel­le­ne, kom­mer de til mel­lom­sprin­ten i Kal­und­borg. Hvis de ikke kla­rer svin­gen, men fort­set­ter litt rett fram utover odden, kom­mer de til Dyre­høj Vin­gaard. Iføl­ge rekla­men er det­te Dan­marks størs­te vin­gård. Ingen av deres viner er for øye­blik­ket i salg i Norge.

Jeg mer­ker meg at det mes­te av vinen er laget enten av den grøn­ne dru­en Sola­ris, eller den sorte Caber­net Can­tor. Det­te er beg­ge dru­er utvik­let for å dyr­kes i kjø­lig kli­ma. De dyr­kes i bl.a. Neder­land, Dan­mark, Sve­ri­ge og også i Nor­ge. Det er ikke dru­er jeg kjen­ner fra noen av de tra­di­sjo­nel­le vin­lan­de­ne. Om caber­net can­tor skri­ver de på sine nett­si­der at den er “mild caber­net lig­nen­de”. Skul­le det pas­se seg slik, sma­ker jeg gjer­ne et eller noen glass dansk vin i Dan­mark. Men jeg kom­mer nok ikke til å anstren­ge meg for å fin­ne den. Selv om den­ne podkas­ten fra Vin­mono­po­let heter Lyt­ter­spørs­mål — norsk vin, så hand­ler den også om nor­disk vin, og drue­ty­pen Solaris.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email