Les vins du Tour de France 2022. 3.etappe: Vejle — Sønderborg

Fabio Jakob­sen er til­ba­ke blant de bes­te spur­ter­ne. Mag­nus Cort Nielsen har åpen­bart trent i de dans­ke fjel­le­ne, og tok samt­li­ge av dagens klatre­po­eng. Sven Erik Bystrøm impo­ner­te med offen­siv syk­ling, og ble beløn­net med den mest offen­si­ve syk­lis­ten. Side­vin­den kom ikke til å spil­le en avgjø­ren­de rol­le. Noen velt fikk betyd­ning for rekke­føl­gen i mål, men så len­ge de skjed­de innen­for 3 km fra mål, fikk de hel­dig­vis ingen betyd­ning for tiden.

Så er det klart for sis­te eap­pe i Dan­mark. Det er også en flat etap­pe, men også i dag skal det deles ut tre klatre­po­eng, så vi får se om Mag­nus Cort Nielsen har beholdt klatre­for­men. Vind kan også få betyd­ning på den­ne etap­pen, men det kan bli et nytt spurtoppgjør. 

Vi har nå kom­met til Søn­der­jyl­land. Gjen­nom his­to­ri­en har Dan­mark og Tysk­land ofte kri­get mot hver­and­re, og gren­se­ne har blitt flyt­tet slik at områ­de­ne noen gan­ger har vært tys­ke, noen gan­ger danske. 

Vi star­ter med øl. Med Bøg­e­dal bryg­hus i Vej­le, Jeg har hen­tet fram en video laget av Finn-Erik Rog­nan og John Kaa­re Hovers­holm. De laget i noen år Kultour-inn­slag for TV2 under Tour de Fran­ce og Giro d’I­ta­lia. Den­ne video­en tror jeg ble laget i 2012, da Giro d’I­ta­lia star­tet i Danmark.

Det­te at alt er manu­elt, fikk meg til å ten­ke på sjo­ko­lade­pro­du­sen­ten Val­rho­na, i Tain Hermi­ta­ge. Jeg var der på et sjo­ko­lade­kurs i 2006, og vi fikk da også en omvis­ning i fab­rik­ken. Der var alt manu­elt. De for­tal­te at når and­re sjo­ko­lade­fab­rik­ker moder­ni­ser­te og installe­ret nytt, auto­ma­ti­sert pro­duk­sjons­ut­styr, kjøp­te de det gam­le. De hev­det at de ikke fikk like gode resul­ta­ter med mor­der­ne auto­ma­tisk utstyr, som med manu­elt utstyr og en erfa­ren sjokolademaker. 

Nes­te stopp er et vin­stopp hos Skær­sø­gaard Vin, like nord for Kol­ding. De skri­ver at områ­det DONS i 2018 fikk opp­rin­nel­ses­be­skyt­tel­se fra EU, som BOBBeskyt­tet Oprin­del­ses Beteg­nel­se — som det førs­te, og så langt enes­te områ­det i Dan­mark. Det er klas­si­fi­se­ring på nivå med det frans­ke AOP (eller AOC som det het inn­til nylig), og det ita­li­ens­ke DOC. Så vidt jeg kan se er det kun deres mus­se­ren­de viner som har den­ne klas­si­fi­se­rin­gen. Dis­se vine­ne kos­ter like mye som en god champag­ne. Jeg har noen gan­ger kjøpt mus­se­ren­de vin­der i den­ne pris­klas­sen etter at de har fått gode omta­ler, og har til nå all­tid kon­klu­dert med at champag­ne er bed­re. Det er selv­føl­ge­lig en smak­sak, men jeg hol­der meg til champag­ne når jeg skal kjø­pe mus­se­ren­de vin i den­ne prisklassen. 

Nå for­la­ter vi Dan­mark. Det er nå en hvile­dag eller trans­port­dag, før Touren kom­mer hjem på tirs­dag, og fort­set­ter i Frank­ri­ke. For syk­lis­te­ne er nok trans­por­ten gans­ke enkel. Jeg reg­ner med at de set­ter seg på et fly. Men for hele det tek­nis­ke appa­ra­tet rundt Touren kom­mer nok ikke man­da­gen til å være en hvile­dag. Uan­sett: Vi tar pau­se fram til tirs­dag. Men selv om vi kom­mer til Frank­ri­ke, tar det tid før vi kom­mer til noen vin­om­rå­der. Det blir en del øl i Nord-Frank­ri­ke også.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email