Les vins du Tour de France 2022. 9. etappe: Aigle — Châtel des Portes du Soleil

Det ble en hef­tig etap­pe i går, og en over­be­vi­sen­de avslut­ning fra Woet van Aert. For en gangs skyld traff jeg med min anta­gel­se om hvem som kun­ne vin­ne den­ne etap­pen. Og kon­gen av de dans­ke bjer­ge hol­der fort­satt unna når det gjel­der klatre­trøy­en. Jeg tvi­ler på at han behol­der den etter dagens etap­pe. Tadej Poga­car er nep­pe sær­lig opp­tatt av den kon­kur­ran­sen, men han lig­ger bare et poeng bak Mag­nus Cort Nielsen. Ellers var det dår­li­ge nyhe­ter at Vegard Sta­ke Laen­gen tes­tet posi­ti­vit på covid-19, og måt­te stå av tour­sen. Det er len­ge siden vi har fått posi­ti­ve doping­prø­ver i Tour de Fran­ce, men en annen type posi­ti­ve prø­ver har begynt å set­te sitt preg på rit­te­ne. Men det betyr ikke at touren er fri for doping­mis­tan­ker.

Dagens etap­pe byr på mer reel­le klat­rin­ger, med blant annet to første­ka­te­go­ri-stig­nin­ger. Det­te er en etap­pe for sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne, som Tadej Pogacar.

Vi er fort­satt i Sveits, hvor ryt­ter­ne skal syk­le en run­de. Først går etap­pen langs den øst­li­ge delen av Lac Léman. Ryt­ter­ne snur 180 gra­der før de igjen kom­mer til Lau­san­ne, og skal en run­de inn i lan­det og over noen fjell. Etap­pen avslut­tes i fjell i Frank­ri­ke. Da jeg syk­let lang Rhô­nen for noen år siden, syk­let jeg bl.a. strek­nin­gen omtrent fra den reel­le star­ten til Mon­treux. Men det var nok en dag hvor jeg had­de over­vur­dert meg selv noe, og var på det­te tids­punk­tet bare opp­tatt av å kom­me fram til det hotel­let jeg had­de bestilt i Mon­treux, samt å få noe mat. 138,8 km vil­le være en kort etap­pe i Tour de Fran­ce sam­men­heng, sær­lig når den går mer ned enn opp. Men for en tur­syk­list som meg var det mer enn nok.

Vi er i kan­to­nen Valais. Eller Wallis, som det heter på tysk. Hvis vi rei­ser opp­over Rhô­ne­da­len, kom­mer vi til språk­gren­sen i den lil­le byen Sier­re. Jeg har fle­re gan­ger blitt over­ras­ket over hvor skar­pe språk­gren­se­ne kan være i fler­språk­li­ge områ­der. Men vi skal ikke opp til den tysk­ta­len­de delen. 

Etap­pen kom­mer ned til Lac Lemain omtrent der Rhô­nen ren­ner ut i sjø­en. Rhô­nen sta­rer oppe i de sveit­sis­ke alper. Jeg syk­let en gang opp til den bre­en som Rhô­nen ren­ner ut fra. Det var drøyt 1000 høyde­me­ter for­delt på ca 15 km, opp til ca 2.300 meter, med stig­nin­ger på opp til 21% om vi skal tro Stra­va. Det er min har­des­te klat­ring på syk­kel til nå. Og siden jeg ikke blir yng­re med åre­ne, tvi­ler jeg på at kom­mer til å set­te ny per­son­lig rekord når det gjel­der syk­ling i motbakke.

Mon­treux lig­ger vak­kert til, med utsikt over Lac Lemain. Bil­det neden­for er tatt fra Mon­treux, i ret­ning Mont Blanc massivet. 

Sveits er på man­ge måter som Nor­ge: Vak­kert og vel­fun­ge­ren­de, men dyrt — og litt kje­de­lig. Det er litt som man sier om at hel­ve­te og him­me­len ikke er så vel­dig ulike. 

I hel­ve­te er kok­ke­ne engels­ke, poli­ti­et er tys­ke, meka­ni­ker­ne er frans­ke, alt er orga­ni­sert av ita­lie­ne­re, og els­ker­ne er sveit­sis­ke.
I him­me­len er kok­ke­ne frans­ke, poli­ti­et er engels­ke, meka­ni­ker­ne er tys­ke, els­ker­ne er ita­li­ens­ke og alt er orga­ni­sert av sveitsere.

Etap­pen fort­set­ter i ret­ning Lau­san­ne, som også er en vak­ker strek­ning med vin­ran­ker i skrå­nin­ge­ne ned mot sjøen. 

Det pro­du­se­res mye vin i Valais, både hvit og rød. Men den mest inter­es­san­te sveit­sis­ke vinen jeg har smakt, var vi inn­om i går. Det jeg ellers har druk­ket av vin fra dis­se områ­de­ne har vært OK, men over­pri­set. Det er viner jeg drik­ker når jeg er i områ­det, men som jeg ellers ikke anstren­ger meg for å få tak i.

Et styk­ke etter at ryt­ter­ne har pas­sert Mon­treux svin­ger de inn i lan­det og syk­ler en run­de inn i lan­det før de krys­ser sine spor, og svin­ger opp­over dalen. Så drei­er de av og syk­ler opp i fjel­le­ne og inn i Frank­ri­ke. Det er ikke noe vin å hen­te i den frans­ke delen av etappen.

I mor­gen er det hvile­dag, og vi er til­ba­ke på tirsdag. 

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email