Syklister bør kunne svinge til høyre på rødt lys

Jeg har syk­let en god del i and­re land, ikke minst i Frank­ri­ke. Der er det van­lig at folk som syk­ler kan svin­ge til høy­re på rødt lys. Jeg har også sett eksemp­ler på at syk­lis­ter kan krys­se gang­felt på rødt lys. Jeg har sett til­sva­ren­de i Bel­gia, Neder­land og Tysk­land. Om jeg også har sett det i Dan­mark, er jeg ikke helt sik­ker på. Men det skal i alle fall være inn­ført der også. Nå er det snakk om å inn­føre det­te i Nor­ge også, selv­sagt len­ge etter at det er gjort i and­re land. I Nor­ge er det ald­ri noe som has­ter når det gjel­der å leg­ge til ret­te for syk­ling. Aften­pos­ten har en mis­vi­sen­de click-bait over­skrift, hvor de skri­ver at syk­lis­ter skal kun­ne syk­le på rødt. Man må lese artik­ke­len for å se at det hand­ler om å kun­ne svin­ge til høy­re. Men vi vet at tas­ta­tur­kri­ger­ne ofte ikke leser mer enn over­skrif­ten før de star­ter sitt trol­le­ri, og da får vel Aften­pos­ten det som de ønsker.

Jeg har sett hev­det at 75% av folk som syk­let i Køben­havn sving­te til høy­re på rødt lys, også før det ble til­latt. Men det ble bare sagt som et eksem­pel på (mang­len­de) lov­ly­dig­het i et fore­drag som egent­lig hand­let om noe helt annet enn syk­kel. Jeg har ikke sett noen doku­men­ta­sjon som under­byg­ger dette.

Con­ti­nue read­ing Syk­lis­ter bør kun­ne svin­ge til høy­re på rødt lys