Syklister bør kunne svinge til høyre på rødt lys

Jeg har syklet en god del i andre land, ikke minst i Frankrike. Der er det vanlig at folk som sykler kan svinge til høyre på rødt lys. Jeg har også sett eksempler på at syklister kan krysse gangfelt på rødt lys. Jeg har sett tilsvarende i Belgia, Nederland og Tyskland. Om jeg også har sett det i Danmark, er jeg ikke helt sikker på. Men det skal i alle fall være innført der også. Nå er det snakk om å innføre dette i Norge også, selvsagt lenge etter at det er gjort i andre land. I Norge er det aldri noe som haster når det gjelder å legge til rette for sykling. Aftenposten har en misvisende click-bait overskrift, hvor de skriver at syklister skal kunne sykle på rødt. Man må lese artikkelen for å se at det handler om å kunne svinge til høyre. Men vi vet at tastaturkrigerne ofte ikke leser mer enn overskriften før de starter sitt trolleri, og da får vel Aftenposten det som de ønsker.

Jeg har sett hevdet at 75% av folk som syklet i København svingte til høyre på rødt lys, også før det ble tillatt. Men det ble bare sagt som et eksempel på (manglende) lovlydighet i et foredrag som egentlig handlet om noe helt annet enn sykkel. Jeg har ikke sett noen dokumentasjon som underbygger dette.

Så vidt jeg vet er dette ikke gjennomført som generell regel. Jeg sykler mye i Frankrike, men vet egentlig ganske lite om hvordan trafikkreglene for syklister er der. Det er ikke så farlig, for det er stort sett skiltet, så jeg holder meg til skiltingen i tillegg til å bruke hodet. I mange lyskryss er det skiltet at man kan sykle til høyre på rødt. For syklende som skal svinge til høyre betyr rødt lys at man har vikeplikt, ikke at det er forbudt.

Jeg sykler ikke på rødt lys. Det er ikke fordi det er farlig å sykle på rødt lys. Det er det ikke hvis man ser seg for og konstaterer at krysset er klart. Da jeg for noen år siden forsøkte å finne eksempler på kollisjoner med folk på sykkel som skyldtes at noen hadde syklet på rødt, fant jeg ingen. Det utenlukker ikke at det kan ha kommet noen senere, men det er i alle fall ikke et alvorlig problem. Politiet maser som vanlig om sine mørketall og sier at det er fryktelig farlig, uten å kunne dokumentere noe som helst.

Det som virkelig er farlig, er den typiske bilistrødlyskjøringen, hvor man ser at det skifter til gult, og gir gass i stedet for å bremse ned å stanse. Da passerer bilisten krysset i stor fart, noen gang så sent at fotgjengere og kryssende trafikk har fått grønt lys. Jeg ser flere bilister enn syklister som krysser på rødt.

Men det er forbudt å sykle på rødt lys. Jeg kan ikke skryte på meg å være veldig lovlydig generelt. Men jeg vil ikke gi gratis amunisjon til sykkelhaterne. Dessuten er det ofte greit å sette et eksempel ved å stoppe og vente på rødt lys. Når dette er sagt: Det hender at jeg svinger opp på fortauet foran et lyskryss og svinger til høyre på fortauet, hvis det er rødt lys og det ikke er gående på fortauet. Det er en dårlig, men lovlig løsning. Med de sykkelfiendtlige trafikkreglene vi har i Norge, må vi som sykler utnytte den fleksibiliteten reglene gir oss, selv om det ikke er gode løsninger.

Jeg har så langt ikke sett noen dokumentasjon på effekten av å tillate syklende å svinge til høyre på rødt lys. Så vidt jeg vet startet man i Frankrike med et forsøk i Strasbourg, og erfaringene derfra var så gode at man utvidet det til å gjelde hele Frankrike.

I 2015 stilte Kjell Ingolf Ropstad et spørsmål til daværende samferdselsmininster Ketil Solvik-Olsen om han ville vurdere å innføre en regel om at bilister kan svinge til høyre på rødt, slik det er i en del delstater i USA. Heldigvis sa Ketil Solvik-Olsen nei. Jeg siterer følgende fra Ketil Solvik-Olsens svar:

“Jeg har selv bodd flere år i USA, og praktisert regelen. Mine personlige erfaringer er positive og opplever at ordningen gir en litt smidigere flyt i trafikken ved gitte forutsetninger. Samtidig viser amerikansk forskning at ulykkesrisikoen for gående og syklende øker med henholdsvis 56 og 71 prosent, der en slik regel innføres. Årsaken er hovedsaklig dødvinkelproblematikk ved høyresving i kryss, dvs ulykker som følge av at føreren ikke ser syklisten/fotgjengeren ved siden av kjøretøyet. Det er også en kjent utfordring i Norge, og hvor andelen myke trafikanter generelt er høyere enn i USA.

Regjeringen har som kjent et uttalt mål om at flere skal sykle og gå, og vi må da også ha et særskilt fokus på disse trafikantenes sikkerhet i transportsystemet. Herunder så langt mulig sikre at deres behov for synlighet ivaretas gjennom trafikkreglene. I arbeidet med å legge bedre til rette for sykling drøftes økt bruk av egne sykkelfelt, justering av reglene vedr vikeplikt for sykelister, m.m.. Slike faktorer medfører at trafikkbildet må være enda mer forutsigbart for alle trafikkantgruppene. Jeg vil derfor prioritere dette arbeidet i tiden fremover foran forslaget fra representanten Ropstad.”

Her var altså en FrP-statsråd mer fotgjenger- og sykkelvennlig, og mindre bilistvennlig enn KrF-politikeren. Jeg lar sjelden en anledning til å kritisere FrP og FrP-politikere gå fra meg. Men da må de også få kred når det er fortjent, som i denne saken.

Flere av de tilfeller hvor syklende har blitt drept av bilister, har vært når (laste)biler skal svinge til høyre. Vi blir tutet ørene fulle om blindsoner, men blindsonene er noe som finnes inne i uaktsomme lastebilsjåførers hoder. Blindsonene er lastebilbrasjens versjon av at jenter ikke skal gå med korte skjørt hvis de ikke vil bli voldtatt. Offeret må passe seg! Det er galskap at man tillater folk å kjøre slike drapsmaskiner angivelig i blinde, i bytrafikk. Uansett: Hvis det å svinge til høyre på rødt lys kan redde noen fra å bli drept av en lastebilsjåfør, så bør det bare iverksettes så snart som mulig. Mitt råd er at hvis man står med sykkel foran et kryss, og får en lastebil opp på siden eller bak seg, så kom deg over krysset selv om det er rødt, før lastebilsjåføren dreper deg. Her bør man kunne påberope seg nødrett. Denne syklisten hadde vært i live i dag om hun hadde ignorert det røde lyset, og bare syklet over. Denne syklisten ville ha kommet fra det uskadd og fått et langt bedre liv, om han hadde gitt blaffen i det røde lyset og bare syklet.

Vi har et sykkelfiendtlig regelverk og et sykkelfiendtlig politi, dessverre også dommere som altfor ofte identifiserer seg med bilistene. Og i Norge har vi veldig dårlig bilister, som ikke aksepterer at folk sykler på veien og at de har en selvsagt rett til å sykle på veien. Dette gjør det til en risikosport å sykle i Norge. Og kom ikke trekkende med tøvet om at folk som sykler alltid kommer tapende ut av en kollisjon med en pansert bilist. Det vet faktisk alle som sykler. Vi vet utmerket godt at det er bedre å overleve enn å bli drept eller alvorlig skadet med retten på vår side. Men det er faktisk ingen unnskylding for at dårlige norske bilister skal kunne fortsette å opptre hensynsløst, og at det sykkelfiendtlige norske politiet ikke skal bry seg om syklendes trygghet i trafikken.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.