Syklister bør kunne svinge til høyre på rødt lys

Jeg har syk­let en god del i and­re land, ikke minst i Frank­ri­ke. Der er det van­lig at folk som syk­ler kan svin­ge til høy­re på rødt lys. Jeg har også sett eksemp­ler på at syk­lis­ter kan krys­se gang­felt på rødt lys. Jeg har sett til­sva­ren­de i Bel­gia, Neder­land og Tysk­land. Om jeg også har sett det i Dan­mark, er jeg ikke helt sik­ker på. Men det skal i alle fall være inn­ført der også. Nå er det snakk om å inn­føre det­te i Nor­ge også, selv­sagt len­ge etter at det er gjort i and­re land. I Nor­ge er det ald­ri noe som has­ter når det gjel­der å leg­ge til ret­te for syk­ling. Aften­pos­ten har en mis­vi­sen­de click-bait over­skrift, hvor de skri­ver at syk­lis­ter skal kun­ne syk­le på rødt. Man må lese artik­ke­len for å se at det hand­ler om å kun­ne svin­ge til høy­re. Men vi vet at tas­ta­tur­kri­ger­ne ofte ikke leser mer enn over­skrif­ten før de star­ter sitt trol­le­ri, og da får vel Aften­pos­ten det som de ønsker.

Jeg har sett hev­det at 75% av folk som syk­let i Køben­havn sving­te til høy­re på rødt lys, også før det ble til­latt. Men det ble bare sagt som et eksem­pel på (mang­len­de) lov­ly­dig­het i et fore­drag som egent­lig hand­let om noe helt annet enn syk­kel. Jeg har ikke sett noen doku­men­ta­sjon som under­byg­ger dette.

Så vidt jeg vet er det­te ikke gjen­nom­ført som gene­rell regel. Jeg syk­ler mye i Frank­ri­ke, men vet egent­lig gans­ke lite om hvor­dan tra­fikk­reg­le­ne for syk­lis­ter er der. Det er ikke så far­lig, for det er stort sett skil­tet, så jeg hol­der meg til skil­tin­gen i til­legg til å bru­ke hodet. I man­ge lys­kryss er det skil­tet at man kan syk­le til høy­re på rødt. For syk­len­de som skal svin­ge til høy­re betyr rødt lys at man har vike­plikt, ikke at det er forbudt.

Jeg syk­ler ikke på rødt lys. Det er ikke for­di det er far­lig å syk­le på rødt lys. Det er det ikke hvis man ser seg for og kon­sta­te­rer at krys­set er klart. Da jeg for noen år siden for­søk­te å fin­ne eksemp­ler på kol­li­sjo­ner med folk på syk­kel som skyld­tes at noen had­de syk­let på rødt, fant jeg ingen. Det uten­luk­ker ikke at det kan ha kom­met noen sene­re, men det er i alle fall ikke et alvor­lig pro­blem. Poli­ti­et maser som van­lig om sine mørke­tall og sier at det er fryk­te­lig far­lig, uten å kun­ne doku­men­te­re noe som helst.

Det som vir­ke­lig er far­lig, er den typis­ke bilist­rød­lys­kjø­rin­gen, hvor man ser at det skif­ter til gult, og gir gass i ste­det for å brem­se ned å stan­se. Da pas­se­rer bilis­ten krys­set i stor fart, noen gang så sent at fot­gjen­ge­re og krys­sen­de tra­fikk har fått grønt lys. Jeg ser fle­re bilis­ter enn syk­lis­ter som krys­ser på rødt. 

Men det er for­budt å syk­le på rødt lys. Jeg kan ikke skry­te på meg å være vel­dig lov­ly­dig gene­relt. Men jeg vil ikke gi gra­tis amu­ni­sjon til syk­kel­ha­ter­ne. Dess­uten er det ofte greit å set­te et eksem­pel ved å stop­pe og ven­te på rødt lys. Når det­te er sagt: Det hen­der at jeg svin­ger opp på for­tau­et foran et lys­kryss og svin­ger til høy­re på for­tau­et, hvis det er rødt lys og det ikke er gåen­de på for­tau­et. Det er en dår­lig, men lov­lig løs­ning. Med de syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­le­ne vi har i Nor­ge, må vi som syk­ler utnyt­te den flek­si­bi­li­te­ten reg­le­ne gir oss, selv om det ikke er gode løsninger.

Jeg har så langt ikke sett noen doku­men­ta­sjon på effek­ten av å til­la­te syk­len­de å svin­ge til høy­re på rødt lys. Så vidt jeg vet star­tet man i Frank­ri­ke med et for­søk i Stras­bourg, og erfa­rin­ge­ne der­fra var så gode at man utvi­det det til å gjel­de hele Frankrike.

I 2015 stil­te Kjell Ingolf Rop­stad et spørs­mål til davæ­ren­de sam­ferd­sels­min­in­s­ter Ketil Sol­vik-Olsen om han vil­le vur­de­re å inn­føre en regel om at bilis­ter kan svin­ge til høy­re på rødt, slik det er i en del del­sta­ter i USA. Hel­dig­vis sa Ketil Sol­vik-Olsen nei. Jeg site­rer føl­gen­de fra Ketil Sol­vik-Olsens svar:

Jeg har selv bodd fle­re år i USA, og prak­ti­sert rege­len. Mine per­son­li­ge erfa­rin­ger er posi­ti­ve og opp­le­ver at ord­nin­gen gir en litt smi­di­ge­re flyt i tra­fik­ken ved git­te for­ut­set­nin­ger. Sam­ti­dig viser ame­ri­kansk forsk­ning at ulyk­kes­ri­si­ko­en for gåen­de og syk­len­de øker med hen­holds­vis 56 og 71 pro­sent, der en slik regel inn­fø­res. Årsa­ken er hoved­sak­lig død­vin­kel­pro­ble­ma­tikk ved høyre­sving i kryss, dvs ulyk­ker som føl­ge av at føre­ren ikke ser syklisten/fotgjengeren ved siden av kjøre­tøy­et. Det er også en kjent utford­ring i Nor­ge, og hvor ande­len myke tra­fi­kan­ter gene­relt er høy­ere enn i USA.

Regje­rin­gen har som kjent et uttalt mål om at fle­re skal syk­le og gå, og vi må da også ha et sær­skilt fokus på dis­se tra­fi­kan­te­nes sik­ker­het i trans­port­sys­te­met. Her­under så langt mulig sik­re at deres behov for syn­lig­het iva­re­tas gjen­nom tra­fikk­reg­le­ne. I arbei­det med å leg­ge bed­re til ret­te for syk­ling drøf­tes økt bruk av egne syk­kel­felt, jus­te­ring av reg­le­ne vedr vike­plikt for syke­lis­ter, m.m.. Sli­ke fak­to­rer med­fø­rer at tra­fikk­bil­det må være enda mer for­ut­sig­bart for alle tra­fikkant­grup­pe­ne. Jeg vil der­for prio­ri­te­re det­te arbei­det i tiden frem­over foran for­sla­get fra repre­sen­tan­ten Ropstad.”

Her var alt­så en FrP-stats­råd mer fot­gjen­ger- og syk­kel­venn­lig, og mind­re bilist­venn­lig enn KrF-poli­ti­ke­ren. Jeg lar sjel­den en anled­ning til å kri­ti­se­re FrP og FrP-poli­ti­ke­re gå fra meg. Men da må de også få kred når det er for­tjent, som i den­ne saken. 

Fle­re av de til­fel­ler hvor syk­len­de har blitt drept av bilis­ter, har vært når (laste)biler skal svin­ge til høy­re. Vi blir tutet øre­ne ful­le om blind­so­ner, men blind­so­ne­ne er noe som fin­nes inne i uakt­som­me laste­bil­sjå­fø­rers hoder. Blind­so­ne­ne er laste­bil­bra­sjens ver­sjon av at jen­ter ikke skal gå med kor­te skjørt hvis de ikke vil bli vold­tatt. Offe­ret må pas­se seg! Det er gal­skap at man til­la­ter folk å kjø­re sli­ke draps­ma­ski­ner angi­ve­lig i blin­de, i bytra­fikk. Uan­sett: Hvis det å svin­ge til høy­re på rødt lys kan red­de noen fra å bli drept av en laste­bil­sjå­før, så bør det bare iverk­set­tes så snart som mulig. Mitt råd er at hvis man står med syk­kel foran et kryss, og får en laste­bil opp på siden eller bak seg, så kom deg over krys­set selv om det er rødt, før laste­bil­sjå­fø­ren dre­per deg. Her bør man kun­ne påbe­ro­pe seg nød­rett. Den­ne syk­lis­ten had­de vært i live i dag om hun had­de igno­rert det røde lyset, og bare syk­let over. Den­ne syk­lis­ten vil­le ha kom­met fra det uskadd og fått et langt bed­re liv, om han had­de gitt blaf­fen i det røde lyset og bare syklet.

Vi har et syk­kel­fiendt­lig regel­verk og et syk­kel­fiendt­lig poli­ti, dess­ver­re også dom­me­re som alt­for ofte iden­ti­fi­se­rer seg med bilis­te­ne. Og i Nor­ge har vi vel­dig dår­lig bilis­ter, som ikke aksep­te­rer at folk syk­ler på vei­en og at de har en selv­sagt rett til å syk­le på vei­en. Det­te gjør det til en risiko­sport å syk­le i Nor­ge. Og kom ikke trek­ken­de med tøvet om at folk som syk­ler all­tid kom­mer tapen­de ut av en kol­li­sjon med en pan­sert bilist. Det vet fak­tisk alle som syk­ler. Vi vet utmer­ket godt at det er bed­re å over­le­ve enn å bli drept eller alvor­lig ska­det med ret­ten på vår side. Men det er fak­tisk ingen unn­skyl­ding for at dår­li­ge nors­ke bilis­ter skal kun­ne fort­set­te å opp­tre hen­syns­løst, og at det syk­kel­fiendt­li­ge nors­ke poli­ti­et ikke skal bry seg om syk­len­des trygg­het i trafikken. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email