Les vins du Tour de France 2022. 10. etappe: Morzine Châtel les Portes du Soleil — Megève

Så ble det en ryt­ter fra fjellan­det Lux­em­burg som vant den førs­te alpe­etap­pen. Og i alpe­ne holdt det ikke len­ger å være kon­gen av de dans­ke bjer­ge, og klatre­trøy­en gikk til Simon Gesch­ke. Jeg tror nok ikke Mag­nus Cort Nielsen får den til­ba­ke, men han beholdt den lenge. 

Etter en hvile­dag fort­set­ter etap­pen fra der det var mål­gang søn­dag. Her ven­ter nok en fjell­e­tap­pe, men ingen har­de­re stig­ning enn andrekategori.

Når etap­pen syk­les, sit­ter jeg for­hå­pent­lig­vis på et fly til Sin­ga­po­re, så jeg må nøye meg med å lese om det som skjed­de etter at jeg har kom­met fram. Men det ser ut til at SAS-fly­et mitt til Køben­havn ikke går, så jeg er avhen­gig av at reise­by­rå­et fin­ner en rute.

Etap­pen går ned til Lac Léman. Under­veis går etap­pen gjen­nom et at de gans­ke man­ge ste­de­ne i Frank­ri­ke som heter Champag­ne, eller her i fler­talls­for­men Champag­nes. Champag­ne betyr egent­lig noe slikt som åker­land, og er det sam­me ordet vi fin­ner i det ita­li­ens­ke Cam­pa­nia, og i ordet kam­pan­je. Men at ste­det heter Cam­pag­ne betyr ikke at de får lov til å sel­ge den vin de måt­te lage som champagne. 

Etap­pen kom­mer ned til Lac Léman ikke langt fra ste­det Évi­an, eller Évi­an-les-Bains. Évi­an er et av de kjen­te jåle­mer­ke­ne når det gjel­der fransk flaske­vann, og et av man ofte får ser­vert på res­tau­ran­ter. Om jeg skal være ærlig, så synes jeg ikke Évi­an er et spe­si­elt godt vann. Van­net i Frank­ri­ke er helt greit å drik­ke, men er ikke nød­ven­dig­vis godt. Når vi er i Frank­ri­ke, plei­er vi å drik­ke flaske­vann. Men vi drik­ker stort sett stan­dard­van­net til Carre­four, som kom­mer fra Auverg­ne, som i alle fall vi synes sma­ker bed­re enn Évian. 

Etap­pen går høyt, men 384 moh som det laves­te punk­tet. Her er vi høy­ere enn der hvor det van­lig­vis dyr­kes vin­dru­er. Så det er vans­ke­lig å fin­ne vin langs dagens etappe. 

Hvis vi had­de tatt til venst­re like etter mel­lom­sprin­ten, vil­le vi ha kom­met inn i Côte d’Arve. Côte d’Arve er en syd­vendt skrå­ning som får mykje lys og mykje var­me, og som gjør det mulig å dyr­ke vin akku­rat her. Det pro­du­se­res mest mus­se­ren­de vin, bl.a. med den loka­le dru­en Grin­get, sam­men med la mon­deu­se blan­che, la gros­se rous­set­te og le bon blanc. Det bes­te områ­det er Ayze. Den mus­se­ren­de vinen her­fra kal­les ofte champag­ne savoy­ard, men det er selv­føl­ge­lig ikke en beteg­nel­sen pro­du­sen­te­ne får lov til å bru­ke. I områ­det lages også noe van­lig hvit­vin. Men pro­duk­sjo­nen er liten. Hos Vin­mono­po­let fin­ner jeg to Cré­mant de Savoie, som ikke har noen nær­me­re steds­an­gi­vel­se. Pro­duk­sjo­nen er uan­sett liten. Det pro­du­se­res ca 1550 hl eller ca 200 000 flas­ker mus­se­ren­de Cru d’Ayze per år. Jeg antar at det mes­te sel­ges lokalt, gjer­ne til skiturister. 

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.