Les vins du Tour de France. 11. etappe: Albertville — Col du Granon Serre Chevalier

Jeg fikk ikke sett gårs­da­gens etap­pe. Da satt jeg på fly­et. 12 timer fly­rei­se er bare fryk­te­lig kje­de­lig. Jeg had­de ikke ven­tet at Mag­nus Cort Nielsen skul­le ta hjem denne. 

I dag er det en etap­pe for de vir­ke­lig klatre­ster­ke, med en 1. kat og to HC. Etap­pen ender på top­pen av en HC

Det­te er en av etap­pe­ne hvor vi i prak­sis kan glem­me vin. Det pro­du­se­res sik­kert noe vin langs den førs­te delen av etap­pen, men ikke noen vin som noen har fun­net grunn til å skri­ve om — i alle fall ikke som jeg har fun­net. Så går det bare opp i fjel­le­ne, for høyt til at man kan dyr­ke vindruer.

Etter å ha fulgt Tour de Fran­ce i man­ge år, på jakt etter vin og annet inter­es­sant drik­ke, har jeg vært inn­om, i alle fall vir­tu­elt, man­ge områ­der hvor jeg ikke viss­te at de pro­du­se­rer vin. Et av de vir­ke­lig hyg­ge­li­ge bekjent­ska­per har vært Savoie. Men Savoie er et områ­de som det er vans­ke­lig å få over­sikt over, og siden dagens etap­pe ikke er inn­om noen av dis­se vin­om­rå­de­ne, går vi ikke inn i detaljer. 

Les gjer­ne Vin­mono­po­lets artik­kel om Savoie, og hør på epi­so­den som Savoie i deres utmer­ke­de podkaste­se­rie, som det er len­ker til i artikkelen.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email