Les vins du Tour de France. 12. etappe: Briançon — Alpe d’Huez

Det er visst Dan­marks år i år. Først holdt Mag­nus Cort Nielsen klatre­trøy­en til og med 8. etap­pe, len­ger enn hva jeg had­de ven­tet. Da jeg reg­net med at han had­de gjort sitt, gikk han hen og vant en etap­pe. Og nå vant Jonas Vinge­gaard og tok den gule trøy­en. Det er et mys­te­ri­um hvo­dan Dan­mark kla­rer å fram så gode klat­re­re. Jeg er litt uten­for begi­ven­he­te­nes sen­trum. Da jeg var fer­dig med gårs­da­gens pro­gram, for­søk­te jeg å fin­ne en TV-kanal på hotel­let som sen­te Tour de Fran­ce, slik at jeg kun­ne få med meg slut­ten. Jeg fant fot­ball, fot­ball og wrest­ling, men ikke Tour de Fran­ce. Hel­dig­vis kun­ne jeg i alle fall se noen video­er fra høyd­punk­te­ne på TdFs nettsider. 

I dag er det 14. juli, Frank­ri­kes nasjo­nal­dag. Alle frans­ke syk­lis­ter drøm­mer om å vin­ne på den­ne dagen. Nå ven­ter en ny knall­hard etap­pe, med tre HC-klat­rin­ger, og avslut­ning opp klas­si­ke­ren Alpe d’Huez. I dag bør Poga­car angri­pe, så det­te kan bli interessant.

Jeg får trau­ma­tis­ke min­ner når jeg ser på den­ne etap­pen. Den er ikke vel­dig ulik den etap­pen de syk­let 22. juli 2011, skjønt den etap­pen var kor­te­re og fulg­te en litt annen rute, selv om den også gikk over Col du Gali­bi­er og end­te på Alpe d’Huez. Jeg fulg­te etap­pen på fransk TV, og skul­le se fina­len i Paris. Etap­pen var vel­dig spen­nen­de, helt til mel­din­ge­ne fra Regje­rings­kvar­ta­let og Utøya begyn­te å tik­ke inn. Da ble syk­kel helt uvesentlig. 

Aust­rals­ke Cadel Evans, som vant i 2011, er en syk­list jeg av man­ge grun­ner had­de stor sans for. Han var den førs­te aust­ra­li­er som vant Tour de Fran­ce og en Grand Tour. Det var en av de vir­ke­lig sto­re aust­rals­ke idretts­pre­sta­sjo­ner, og det var gans­ke sik­kert det størs­te idretts­øye­blik­ket for Cadel Evans. Etter å ha vun­net Touren ble han inter­vju­et av den frans­ke sports­avi­sen L’Equi­pe, og fikk blant annet spørs­mål om hva den­ne sei­e­ren betød. Han svar­te omtrent slik: Det­te er ikke vik­tig i det hele tatt. Vi lever i en bob­le. Det som er vik­tig er det som har hendt i Nor­ge. Han nevn­te også Amy Wine­hou­ses død. Hun døde 23. juli 2011. Han sa ikke det til nors­ke jour­na­lis­ter som fisket etter sym­pa­ti, men til en fransk avis som bare skri­ver om sport. Min respekt for Cadel Evans ble ikke mind­re etter det inter­vju­et. Men vi får la de min­ne­ne lig­ge i bak­grun­nen, selv om vi ikke skal glem­me dem. 

Sis­te del av etap­pen er i depar­te­men­tet Isé­re. Med litt vel­vil­je kan vi fin­ne litt vin her­fra, i alle fall om vi skul­le være i områ­det, klas­si­fi­sert som IGP Isé­re. For­flyt­ter vi oss til dalen litt nord-vest for dagens etap­pe fin­ner vi under­om­rå­det IGP Coteaux du Gré­sivau­dan, i skrå­nin­ge­ne i Char­tereuse­mas­si­vet. Her får dru­ene mye sol, og det er et varmt mikro­kli­ma. Det pro­du­se­res mest hvit­vin, men også rødvin og rosévin.

Det dyr­kes noen tra­di­sjo­nel­le dru­er i områ­det, som man i alle fall ikke fin­ner man­ge and­re ste­der. L’Etraire de la Dui  er en rød/svart drue fra Isé­re, som gir en tan­nin­rik, fruk­tig og litt kryd­ret vin. Den skal pas­se godt til vilt, sier mine kilder.

La Verdes­se er en hvit drue som kom­mer fra Isè­re. Den gir en alko­hol­rik vin med lys gul farge,

Le Per­san er en rød/svart drue som opp­rin­ne­lig kom­mer fra Saint-Jean-de-Mau­rien­ne, men dyr­kes nå i les coteaux du Gré­sivau­dan. Den gir en rela­tivt tan­nin­rik vin som sies å gå godt med rødt kjøtt, and og gås.

IGP er en klas­si­fi­se­ring på et lave­re nivå enn AOP. Det kan være utmer­ket vin. Det er man­ge eksemp­ler på at pro­du­sen­ter som eks­pe­ri­men­te­rer for å utvik­le inter­es­san­te viner, vel­ger en IGP-klas­si­fi­se­ring frem­for AOP, hvor kra­ve­ne er stren­ge­re, og der­med rom­met for eks­pe­ri­men­te­ring og pro­duk­tuv­kling tran­ge­re. Men det­te er et feno­men vi først og fremst fin­ner i områ­der hvor det også kan pro­du­se­res og pro­du­se­res AOP-klas­si­fi­ser­te viner. Når det, som i Isè­re kun fin­nes IGP-klas­si­fi­ser­te viner, tyder det på at man ikke pro­du­se­rer vin på det nivå­et som kre­ves for AOP-klas­si­fi­se­ring. Sann­syn­lig­vis er det også her enkelt­pro­du­sen­ter som sat­ser på kva­li­tet. Men viner fra den­ne type områ­der er vans­ke­lig å fin­ne uten­for områ­det. Vi er i kjen­te ski­om­rå­der, og det mes­te av vinen blir druk­ket av lokal­be­folk­nin­gen og turis­ter i området.

Jeg tar med en annen lokal spe­sia­li­tet, fra Saint Jean-de-Mau­rien­ne, hvor ryt­ter­ne svin­ger av fra dalen for å ta fatt på klat­rin­gen opp til Col de la Croix de Fer. Her fin­ner vi kniv­pro­du­sen­ten Opinel,  som har pro­du­sert kni­ver siden 1890, da Joseph Opinel kon­stru­er­te den iko­nis­ke fol­de­kni­ven med treskaft.

Den sel­ges man­ge ste­der. Men jeg vil kjø­pe en slik kniv når jeg en gang kom­mer til det­te stedet.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email