Les vins du Tour de France. 14. etappe: Saint-Étienne — Mende

Det er Dan­marks år i år. Når Jonas Vinge­gaard av åpen­ba­re grun­ner vel­ger å ta en gans­ke rolig dag på job­ben, slår Mads Peder­sen til med nok en dansk sei­er. Det ble som ven­tet brudd­sei­er, og Mads Peder­sen var den smar­tes­te og ster­kes­te i det bruddet.

Dagens etap­pe er også en etap­pe hvor et brudd kan gå inn. Den avslut­tes i Men­de, opp Côte de la Croix Neu­ve, som også er kjent som Mon­tée Jala­bert, etter at Lau­rent Jala­bert vant den førs­te etap­pen opp hit i 1995. Det er bratt opp til avslut­nin­gen på en fly­stri­pe. Det­te er en etap­pe for en som kan vin­ne en bak­kespurt. Om jeg hus­ker rett, var Lau­ren Jala­bert en spur­ter som etter en stygg kræsj slu­tet å være med i gla­dia­tor­kam­pe­ne mel­lom spur­ter­ne, og “omsko­ler­te” seg til å bli en mer klatre­sterk ryt­ter. Da pas­set nok en avslut­ning som den­ne godt.

Hvor len­ge var Adam i Para­dis? Det ble i alle fall ikke noe langt opp­hold i vin-para­dis den­ne gan­gen. Etap­pen star­ter i depar­te­men­tet Loire, men det er ikke der vi fin­ner vin­om­rå­det Loire. Elven Loire har rik­tig­nok sitt utpring ikke så langt her­fra. Men Loire er en lang elv, og det er len­ger mot nord langs elven vi fin­ner de man­ge inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne som reg­nes til Loire.

Etap­pen går gjen­nom et områ­de hvor det i bes­te fall er vans­ke­lig å fin­ne god vin. Den avslut­tes i depar­te­men­tet Loze­re, som er et av de tyn­nes befol­ke­de depar­te­men­te­ne i Frank­ri­ke. Her er det man­ge sau­er, men ikke så mye folk.

En gang vi var i områ­det, vil­le jeg gjer­ne ha en lokal vin. Iføl­ge turist­re­kla­men laget de mye god vin i omår­det. Men man skal ikke tro turist­re­kla­men når det gjel­der slikt. Jeg bestil­te en rødvin fra en av de pro­du­sen­ter som fikk rosen­de omta­le i turist­re­kla­men. Kel­ne­ren på res­tau­ran­ten hvor vi spis­te, anbe­fal­te at vi hel­ler skul­le vel­ge en annen vin, uten at jeg hus­ker hvil­ken. Men den var ikke lokal, og jeg vil­le sma­ke den loka­le vinen. Kel­ne­ren had­de rett. Jeg bestil­ler nok ikke en til­sva­ren­de vin nes­te gang jeg måt­te være i området. 

Det ble visst­nok pro­du­sert god vin i områ­det før vin­lu­sen phyl­lox­e­ra øde­la det mes­te av euro­pe­is­ke vin­stok­ker på slut­ten av 1800-tal­let og begyn­nel­sen av 1900-tal­let. Vin­mar­ke­ne i det­te områ­det ble ikke til­plan­tet på nytt. Noen for­sø­ker å byg­ge opp igjen vin­pro­duk­sjo­nen. Men det gjen­står å se om de lykkes.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email