Les vins du Tour de France. 15. etappe: Rodez — Carcassonne

Michael Matt­hews var den ster­kes­te, og bes­te dans­ke ble bare nr 6! Caleb Ewan sli­ter, og laget klar­te å få ham gjen­nom. Han ser nok fram til hvile­da­gen, men nep­pe til fjell­e­tap­pe­ne som føl­ger etter den.

Dagens etap­pe er også mye opp og ned, men uten de helt sto­re klatre­ut­ford­rin­ge­ne. Det er nok man­ge som vil spa­re kref­ter til de fjell­e­tap­pe­ne som kom­mer, enten de har ambi­sjo­ner om å vin­ne, eller bare om å kom­me leven­de gjen­nom Pyre­ne­ene. Så også i dag kan et brudd gå inn. 

Car­cas­son­ne er en gam­mel borg­by som jeg anbe­fa­ler alle som måt­te være på de kan­ter, å besø­ke. Jeg hen­ter ofte fram utsnitt av det­te satel­litt­bil­det fra NASA, som viser den­ne delen av Frankrike.

con­verted PNM file

Car­cas­son­ne lig­ger omtrent der dalen mel­lom den syd­li­ge utlø­pe­ren av Mas­sif Cen­tral, Mon­tag­ne Noir og Pyre­ne­ene er på det sma­les­te. All trans­port over land mel­lom Atlan­ter­ha­vet og Mid­del­ha­vet måt­te gjen­nom her, og Car­cas­son­ne byg­get sin rik­dom på å kre­ve toll av den­ne frakten. 

Topo­gra­fi­en har også en annen virk­ning. Områ­det mel­lom Mon­tag­ne Noir og Pyre­ne­ene dan­ner en trakt, med åpning mot Atlan­ter­ha­vet. Fuk­tig og gans­ke kjø­lig luft kom­mer inn fra Atlan­ter­ha­vet. Når den kom­mer inn i trak­ten pres­ses den opp­over, slik at den kjø­les ned og slip­per fuk­tig­he­ten i form av regn. Så i den­ne delen av Frank­ri­ke er det ofte regn, og tåke. Når luf­ten pres­ses inn i den­ne trak­ten, øker far­ten. Det kan være kraf­tig vind fra vest i dis­se områ­de­ne, en vind som mer­kes helt ut til Mid­del­ha­vet. Den­ne vin­den kan påvir­ke dagens etappe.

Vi skal inn­om vinor­må­det Cabardès. Det­te er et av områ­de­ne som er påvir­ket både av Atlan­ter­havs- og Mid­dela­havs­kli­ma, og her dyr­kes det dru­er kjent fra Bor­deaux, som Caber­net Sau­vig­non og Mer­lot, i till­legg til de van­li­ge middelhavsdruene.

Mal­pè­re er det vest­ligs­te vin­om­rå­det i Lan­gue­doc. Her møtes “Mid­del­ha­vet” og “Atlan­ter­ha­vet”. Det er selv­føl­ge­lig ikke have­ne som møtes — vi er et godt styk­ke inne i lan­det. Men her fin­ner man både mid­del­havs­dru­er og dru­er kjent fra atlan­ter­havs­re­gio­ner, som Bor­deaux. Områ­det fikk AOC sta­tus så sent som i mai 2007, etter å ha hatt VDQS sta­tus siden 1983. Og som nevnt mer­kes atlan­ter­havs­vin­den godt i områ­det. Ryt­ter­ne kan også kom­me til å mer­ke den­ne vin­den når de krys­ser her.

Mer enn 90% av vin­pro­duk­sjo­nen er rødvin, som i hoved­sak lages på dru­ene Mer­lot, Cot (Mal­bec) og Cin­sault. Mer­lot, som man sær­lig for­bin­der med St. Emil­lon og Pome­rol i Bor­deaux, utgjør mer enn 50% av pro­duk­sjo­nen. Også Cot, som gene­relt er mer kjent som Mal­bec , er en drue som sær­lig for­bin­des med Bor­deaux (og Argen­ti­na), mens Cin­sault er mer van­lig rundt Middelhavet.

Res­ten av vinen er rosé­vin, som i hoved­sak lages på dru­ene Cin­sault, Gre­nache og Lla­do­ner pelut. Det­te er drues som for­bin­des med Mid­del­ha­vet og Rhô­ne. Men så er da også rosé­vin i utpre­get grad en Mid­del­havs­vin. Skjønt rosé­vi­nens popu­la­ri­tet gjør at vi nå også kan få rosé­vin fra Bordeaux. 

Dagens mål­by, Car­cas­son­ne, Det­te er en flott og impo­ne­ren­de borg­by, som abso­lutt er verdt et besøk. Den lig­ger omtrent der pas­sa­sjen mel­lom Pyre­ne­ene og Mon­tag­ne Noir er på det sma­les­te. De kon­trol­ler­te han­dels­ru­ten mel­lom Atlan­ter­ha­vet og Mid­del­ha­vet, og krev­de toll på vare­ne som pas­ser­te. Fri­han­del var gans­ke ukjent på den tiden. 

I mor­gen er det stil­ler før stor­men. Eller en hvile­dag før syk­lis­te­ne tar fatt på Pyreneene. 

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email