Les vins du Tour de France. 16. etappe: Carcassonne — Foix

Så ble det spurt, og Jas­per Phi­lip­sen var den ras­kes­te i finalen. 

Nå er alle “mel­lom­e­tap­pe­ne” unna­gjort. Sykllis­te­ne skal nå gjen­nom tre fjell­e­tap­per i Pyre­ne­ene. Dagens etap­pe er ikke den har­des­te. På en måte er den opp­var­ming til de to etap­pe­ne som kom­mer etter den­ne. Uan­sett: Poga­car må angri­pe om han skal ta til­ba­ke den gule trøy­en. Og spørs­må­let er hvor svek­ket Jum­bo Vis­ma-laget viser seg å være. For spur­ter­ne hand­ler det om å over­le­ve fjel­le­ne og kom­me til Paris 

Jeg skrev til 10. etap­pe at jeg vil­le sit­te på et fly til Sin­ga­po­re når den etap­pen skul­le syk­les. Jeg har i mel­lom­ti­den for­flyt­tet meg til New Del­hi i India, og når dagens etap­pe syk­les er jeg på vei hjem til Oslo. Den­ne gan­gen er jeg hel­dig­vis ube­rørt av SAS-strei­ken. Jeg fly­er Finn­air via Hel­sin­ki. Russ­lands inva­sjon i Ukrai­na har gjort at Finn­air ikke kan utnyt­te det som len­ge var deres kon­kur­ranse­for­del i den­ne delen av ver­den: De kun­ne fly over Russ­land til land i Asia, det var det ikke man­ge and­re fly­sel­ska­per, i alle fall ikke vest­li­ge, som fikk lov til. Når flyr de en gans­ke lang omvei rundt Ukrai­na, før de set­ter kur­sen mot Hel­sin­ki. Så ruten er ikke len­ger så guns­tig som den var før 24. febru­ar 2022.

Limoux er et av fle­re områ­der som hev­der å være ste­det der man først begyn­te å lage mus­se­ren­de vin. De er i alle fall et av de som kan doku­men­te­re den elds­te pro­duk­sjo­nen, fra 1543. Til 18. etap­pe i årets Giro d’I­ta­lia, vis­te jeg til en artik­kel i Wine Folly, hvor det står om den tra­di­sjo­nel­le meto­den for pro­duk­sjon av prosecco, Col Fon­do, at det er omta­le av prosecco med andre­gangs­gjæ­ring til­ba­ke på 800-tal­let. Jeg kan ikke skry­te på meg å være noen eks­pert på det­te. Men den his­to­ri­en jeg har lest, eller kan­skje bare hørt om den­ne tid­li­ge pro­duk­sjo­nen, er at man tap­pet en til­syne­la­ten­de fer­dig­gjæ­ret vin sent på høs­ten eller om vin­te­ren. Når vår­en kom og det begyn­te å bli var­me­re, våk­net noen av gjær­sop­pe­ne til liv igjen, og vinen begyn­te å gjæ­re på ny. Det­te var egent­lig et uøns­ket pro­blem, for flas­ke­ne og kor­ke­ne tål­te ikke det­te trykket.

Nå er det et gene­relt prin­sipp at man ikke skal sjek­ke ihjel en god his­to­rie. Men det er kan­skje fors­ker­instink­tet mitt som gjør at jeg gjer­ne vil vite hvor­dan ting hen­ger sam­men. Jeg begyn­te å få mine mis­tan­ker. Had­de de flas­ker på den­ne tiden? Ut fra det jeg har fun­net ut, begyn­te man å lage glass­flas­ker på 1600-tal­let, og de kom først i van­lig bruk på 1700-tal­let. Før det­te ble vinen opp­be­vart på fat eller i leir­kurk­ker, amfora­er. Om man “for­seg­ler” den sma­le åpnin­gen på en amfora med oli­ven­olje, vil det kun­ne hind­re oksy­de­ring. Men det er ikke nok til å kun­ne hol­de på tryk­ket fra en mus­se­ren­de vin. Jeg tror hel­ler ikke at man kla­rer å hol­de på det­te tryk­ket med tra­di­sjo­nel­le eike­fat. Så det er noe som ikke stem­mer her, uten at jeg kan gi noen fasit. 

Hvis man vil sma­ke mus­se­ren­de vin fra Limoux slik den opp­rin­ne­lig ble laget, skal man kjø­pe Blan­quet­te de Limoux, met­hode ancest­ra­le. Den lages av dru­en mauzac. Hvis jeg skal være ærlig, er det ikke min favo­ritt blant mus­se­ren­de viner, men det er en type vin vin­in­ter­es­ser­te bør ha smakt. De lager også en utmer­ket Cré­mant de Limoux, på char­don­nay, che­nin blanc, pinot noir og mauzac. Vin­mono­po­let har i sin podkast den prak­sis at de ald­ri nev­ner navn på pro­du­sent eller noe annet som kan iden­ti­fi­se­re vinen de omta­ler. De nøy­er seg med type, dis­trikt, drue, osv. Ofte har de blind­sma­kin­ger. Det typis­ke er at de får skjen­ket noe å drik­ke i svar­te glass, slik at det ikke er mulig å se hva som er i glas­set. Det kan være vin, øl, sider eller noe annet. 

Etter Limoux er det lite vin å hen­te langs dagens etap­pe. Og det blir ikke så mye vin i mor­gen hel­ler, så det er lurt å bunk­re i Limoux.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email