Les vins du Tour de France. 17. etappe: Saint-Gaudens — Peyragudes

Som nevnt i går, fikk jeg ikke fulgt gårs­da­gens etap­pe. Det så ut til at det skjed­de en del som det kun­ne ha vært inter­es­sant å få med seg. Men det før­te ikke til end­rin­ger av betyd­ning i de uli­ke sammenlagtkonkurransene.

Dagens etap­pe er gans­ke kort, 129,7 km, med en del gans­ke tøf­te klat­rin­ger, og avslut­ning på top­pen av Pey­ra­gu­des. På sli­ke kor­te klatre­etap­per er det stor risi­ko for å hav­ne uten­for tids­gren­sen, da etap­pe­ne er har­de og tids­gren­sen blir gans­ke kort. 

Pyre­ne­ene byr på spek­ta­ku­lær syk­ling, men rent vin­mes­sig er det gans­ke kje­de­lig. Det er vans­ke­li­ge­re å fin­ne inter­es­sant vin her enn i Alpene. 

Etap­pen star­ter ca 400 moh, og går med jevn stig­ning ca 50km nede i dalen, før den svin­ger av og opp i fjel­le­ne. Dalen langs nord­si­den av Pyre­ne­ene er ofte pre­get av kjø­lig og fuk­tig vind fra Atlan­ter­ha­vet, og for­hol­de­ne lig­ger ikke til ret­te for vin­pro­duk­sjon. I dag må vi bare inn­se at i dag er det ikke inter­es­sant vin å fin­ne langs etappen.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email