Les vins du Tour de France. 18. etappe: Lourdes — Hautacam

Fra gårs­da­gens etap­pe er det fris­ten­de å frem­heve tre hjelpe­ryt­te­re: Bran­don McNul­ty, Mik­kel Bjerg og ikke minst Andreas Lek­ne­s­sund. Tadej Poga­car vant etap­pen, men klar­te ikke å ta tid på Jonas Vinge­gaard, annet enn bonus­se­kun­de­ne. Han begyn­ner å få dår­lig tid. Fabio Jacob­sen fikk også dår­lig tid, og had­de ikke man­ge sekun­der igjen til tids­gren­sen da han kom i mål som siste­mann. Dagens etap­pe er også gans­ke kort, og kan bli en utford­ring for de som sli­ter i fjellene. 

På rit­tets sis­te fjell­e­tap­pe skal mye avgjø­res. I mor­gen er det en flat etap­pe, hvor det nep­pe vil bli tids­for­skjel­ler av betyd­ning. Sis­te end­rin­ger i sam­men­dra­get vil vi even­tu­elt få på lør­da­gens tempo­etap­pe, men de får vi ta når vi kom­mer dit. Både Jonas Vinge­gaard og Tadej Poga­car har mis­tet vik­ti­ge hjelpe­ryt­te­re, så de må i stor grad sto­le på egne kref­ter på dagens etap­pe. Skjønt to av Poga­cars hjelpe­ryt­te­re over­gikk seg selv i går. Det er grunn til å set­te et spørs­måls­tegn ved at Jum­bo-Vis­ma lot Pri­moz Rog­lic få rei­se hjem før Pyre­ne­etap­pe­ne, skjønt vi vet ikke hvor alvor­lig ska­den hans var. Han kun­ne ha bidratt her. På de gjen­væ­ren­de etap­per etter Pyre­ne­ene vil­le han ikke vært vel­dig vik­tig for laget. 

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce. 18. etap­pe: Lour­des — Hauta­cam