Les vins du Tour de France. 19. etappe: Castelnau-Magonac — Cahors

Det var vir­ke­lig en spek­ta­ku­lær etap­pe i går, men en spen­nen­de duell mel­lom Jonas Vinge­gaard og Tadej Poga­car, og det ble Dan­marks dag, etter en impo­ne­ren­de etap­pe fra Jonas Vinge­gaard. Han vis­te også sports­manship da han ven­tet på Poga­car etter at Poga­car falt i utfor­kjø­rin­gen ned fra Col de Span­del­les. Nå må det mer enn et uhell til for at Jonas Vinge­gaard ikke skal vin­ne det hele. 3 min og 26 sekun­der, det kan han ikke tape på en ca 40 km tempo­etap­pe. Jonas Vinge­gaard tar også klatre­trøy­en. Han har en ledel­se på 8 poeng, og det skal bare deles ut tre klatre­po­eng på de gjen­væ­ren­de etap­pe­ne. Woet var Aert har et helt sik­kert grep om poeng­trøy­en. Og Tadej Poga­car tar ung­doms­trøy­en. Det ser ut til at alle kom i mål innen­for tids­gren­sen. Det som gjen­står av spen­ning er hvem som vin­ner de sis­te etap­pe­ne, ikke minst fina­len i Paris. 

Dagens etap­pe er flat. Om jeg hus­ker rett, det er noen år siden sist jeg var i områ­det, er det mye skog her, slik at etap­pen hel­ler ikke er sær­lig vind­ut­satt. Det­te er spur­ter­nes sis­te sjan­se før fina­len i Paris, og om noen av spur­ter­ne og spurt­la­ge­ne har kref­ter igjen etter Pyre­ne­ene, så vil de nok prø­ve å kon­trol­le­re etap­pen slik at det blir et spurt­opp­gjør. Woet van Aert kan fin­ne på å vin­ne den­ne etap­pen, men det er and­re utfordrere.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce. 19. etap­pe: Cas­tel­nau-Magonac — Cahors