Les vins du Tour de France. 20. etappe: Lacapelle Marval — Rockamadour

Så fikk ende­lig Frank­ri­ke en etappe­sei­er. Gene­relt var det langt mer action på gårs­da­gens etap­pe enn hva jeg had­de fore­stilt meg. Det had­de gitt høye odds om man had­de tip­pet Chris­tophe Lapor­te som vin­ner. Og det ble fem­te etappe­sei­er til Jum­bo Vis­ma. Jum­bo Vis­man ender med gul trøye, klatre­trøye og poeng­trøye, i til­legg til minst fem etappe­sei­re. Det i et år da deres sto­re stjer­ne Pri­moz Rog­lic brøt Touren. De må i alle fall si seg for­nøyd med resul­ta­te­ne i årets Tour. Wout van Aert er en av favo­rit­te­ne på dagens etap­pe, og han kan også godt fin­ne på å vin­ne på Champs Elyssées.

Dagens etap­pe er en 40,7 km tempo­etap­pe. Det­te er i prak­sis sam­men­lagt­kan­di­da­te­nes sis­te sjan­se til å for­bed­re eller befes­te sin posi­sjon. Mor­gen­da­gens avslut­nings­etap­pe er i prak­sis en parade­etap­pe som gir stor pre­sti­sje for spur­ter­ne, men som ikke betyr noe i sam­men­dra­get — annet enn i kam­pen om poengtrøyen. 

De fles­te har ingen ting å kjø­re for på en tem­p­e­tap­pe på nest­sis­te dag i en grand tour. Jens Voigt kal­te en gang sli­ke etap­per for “semi rest-day”. De som kon­kur­re­rer om sam­men­lagt­sei­e­ren må sat­se. 40,7 km er langt nok til å gi tids­for­skjel­ler som kan være avgjø­ren­de. Men Jonas Vinge­gaards ledel­se bør være betryg­gen­de. 3 min og 26 sekun­der, det må mer enn et uhell til om han skal tape det­te. Men fra 5. til 7. plass er ikke avstan­den stør­re enn at dagens etap­pe kan få betyd­ning. Mel­lom 9. og 10. plass skil­ler det bare 8 sekun­der. Men fra 10. til 11. plass skil­ler det så mye, at de som er topp 10 i dag vil være det også til slutt, så sant de kom­mer til Paris. 

Noen tempo­spe­sia­lis­ter syk­ler for etappe­sei­er. I en tempo­etap­pe er alle ale­ne. Hjelpe­ryt­ter­ne kan ikke hjel­pe sine kap­tei­ner, så for dem hand­ler det stort sett om å gjen­nom­føre med stil innen­for tids­gren­sen. Skjønt hvis et lag har ambi­sjo­ner om å vin­ne lag­kon­kur­ran­sen, kan det hen­de at noen ryt­te­re uten ambi­sjo­ner å egne veg­ne blir sendt ut i kri­gen. Men Ine­os Gre­na­diers har et så sik­kert grep om lag­kon­kur­ran­sen at hel­ler ikke den er noe å kjem­pe om mot slut­ten av rit­tet i år.

Det er ikke lett fin­ne et godt utvalg av vin langs en etap­pe på bare 40 km. Det er ikke ofte vi får tempo­etap­per som i 2010, da det var en tempo­etap­pe som gikk fra Bor­deaux til Pau­il­lac, hvil­ket vil si gjen­nom de mest kjen­te vin­om­rå­de­ne i Medoc. 

Vi fort­set­ter litt mot vest og vest-nord­vest, til områ­de­ne rundt Ber­ge­rac. Vi er ca 100 km fra Atlan­ter­ha­vet, innen­for Bord­aux. Kli­ma­et er pre­get av Atlan­ter­ha­vet, men også av mer kon­ti­nen­tal påvirk­ning. Det pro­du­se­res hvit­vin, rosé­vin og rødvin. Rødvi­nen Ber­ge­rac Rou­ge er i hoved­sak laget av Caber­net Franc Mer­lot. Côtes-de-Ber­ge­rac er i stør­re grad basert på Caber­net Sau­vig­non. Det­te er Bor­deaux-lig­nen­de viner, og som så ofte kan man gjø­re gode kjøp hvis man beve­ger seg til bort fra de mest kjen­te områ­de­ne som Bor­deaux, slik at man beta­ler litt mind­re for etiketten. 

En av områ­dets hvit­vi­ner er den mest kjen­te. De pro­du­se­rer en Ber­ge­rac sec og en Côtes-de-Ber­ge­rac. Men den mest kjen­te er Montba­zil­lac. Det er en søt des­sert­vin, laget av Semil­lion, Mus­cadel­le og Sau­vig­non blanc. Mikro­kli­ma­et i områ­det gjør at dru­ene ofte angri­pes av botry­tis, som ofte kal­les edel­råte, men som egent­lig er en mugg­sopp og ikke råte. Skal­let per­fo­re­res, mye av van­net i dru­en for­dam­per, og man sit­ter igjen med rosin­lig­nen­de dru­er med vel­dig kon­sen­trert smak og suk­ker. Hvis man synes Sau­ter­nes blir for dyrt, kan man vel­ge den litt mind­re berøm­te og der­med rime­li­ge­re Montbazillac. 

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email