Los vinos de la Vuelta 2022. 11. etappe: ElPozo Alimentación — Cabo de Gata

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Remco Evene­po­el sat­te ska­pet, eller kan­skje vi skal si Pri­moz Rog­lic på plass, og fes­tet gre­pet om den røde ledertrøyen. 

Dagens etap­pe er en 191,5 km lang, flat etap­pe. Skjønt et er en del mind­re bak­ker opp og ned, og det kan ten­kes at et brudd kan gå inn. Mye av etap­pen går nær sjø­en, så vind kan kom­me til å spil­le en rol­le på etap­pe. Sist uke var det stort sett lage­ne med klatre­ster­ke kap­tei­ner som måt­te gjø­re det mes­te av job­ben. Nå kan de ta det rolig, og over­late opp­ga­ven til spurt­la­ge­ne. For sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne gjel­der det å unn­gå uhell og å kom­me i mål med hoved­fel­tet, slik at man ikke taper tid. Så kan spurt­la­ge­ne bru­ke kref­ter på å kjø­re inn brudd, og spur­ter­ne kan kjem­pe om etappeseirene. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 11. etap­pe: ElPo­zo Ali­men­ta­ción — Cabo de Gata

Los vinos de la Vuelta 2022. 10. etappe: Elche — Alicante. Tempo

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Jeg synes det var litt stas at en Sør-Afri­kansk syk­list vant. Det var en impo­ne­ren­de avslut­ning av Louis Mein­tjes. Pri­moz Rog­lic tap­te nes­ten et min­ut til Remco Even­po­el. Og Carl Fred­rik Hagen kom greit gjennom.

Nå har ryt­ter­ne hatt en hvile­dag, som de sik­kert har hatt godt av etter gans­ke man­ge har­de etapper. 

Dagens etap­pe er en 30,9 km lang, helt flat indi­vi­du­ell tempo­etap­pe. Nå syk­ler alle for seg selv. Ryt­te­re med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner må sat­se. På en etap­pe som den­ne kan man vin­ne tid på og ikke minst tape tid til kon­kur­ren­te­ne. Og noen tempo­spe­sia­lis­ter vil syk­le for etappe­sei­er. For slit­ne hjelpe­ryt­te­re blir det mer en gjen­nom­kjø­ring og opp­var­ming til etap­pe­ne som kom­mer. For dem hand­ler det om å gjen­nom­føre med en viss stil, innen­for tids­gren­sen. Fra i mor­gen må de igjen begyn­ne å gjø­re en jobb for lage­ne sine. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 10. etap­pe: Elche — Ali­can­te. Tem­po

Los vinos de la Vuelta 2022. 9. etappe: Villaviciosa — Les Praeres. Nava

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Internationa

Det var nok en impo­ne­ren­de klat­ring og ny etappe­sei­er til Jay Vine. Rudy Molard kom i mål som 62. mann, og falt fra and­re til 30. plass i sam­men­dra­get, 9.27 bak leden­de Remoc Even­po­el. Ellers var det ingen sto­re end­rin­ger i top­pen av sammndraget. 

Dagens etap­pe er en 153,4 km lang fjell­e­tap­pe. Det er fem kat­go­ri­ser­te stig­nin­ger, og nok en gang er det mål­gang på top­pen av en førstekategori.

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 9. etap­pe: Villavi­cio­sa — Les Pra­eres. Nava

Los vinos de la Vuelta 2022. 8. etappe: La Pola Llaviana/Pola de Laviana — Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Det ble en spen­nen­de avslut­ning. Jeg synes vi har sett en del eksemp­ler i det sis­te på at hoved­fel­tet feil­be­reg­ner noe, og akku­rat ikke kla­rer å kjø­re inn brud­det. Og det ble nok en spansk etappe­sei­er. Carl Fred­rik Hagen full­før­te og kom i mål med hoved­fel­tet, 29 sekun­der etter vin­ne­ren. Det var posi­tivt etter det som skjed­de i går. Men gårs­da­gens fall gjor­de at han falt fra 40. til 83. plass i sammendraget.

I dag er det nok en fjell­e­tap­pe, på 153,5 km. Jeg bom­met på omta­len av gårs­da­gens etap­pe, og kom først til å se på pro­fi­len på dagens etap­pe (fei­len ble ret­tet da jeg opp­da­get den). Det er i dag det er seks klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger, men avslut­ning på top­pen av en første­ka­te­go­ri. Det blir nok en ny kamp mel­lom sammenlagtkandidatene.

Det­te er den vest­ligs­te etap­pen i årets Vuel­ta, og vi vel­ger å beve­ge oss enda len­ger vest­over, til vi kom­mer inn i Gali­cia. Gali­cia er et områ­de som har vært befol­ket av kel­t­e­re. Språ­ket er romansk og gans­ke likt por­tu­gi­sisk. Men de for­sø­ker å hol­de på sin kel­tis­ke kul­tur. Mitt inn­trykk er at riks­s­pansk er kas­til­li­ansk, alt­så de språ­ket de snak­ker i og rundt Mad­rid. Bas­kisk er et helt eget språk. Men når det gjel­der vari­an­ter av romans­ke språk, kan det nok dis­ku­te­res hva som er dia­lek­ter og hva som er egne språk. Det sies gjene at et språk en en dia­lekt med en hær og en mari­ne. Eller for å si det på en annen måte: Det er mer poli­tikk enn ling­vis­tikk som avgjør hva som er en dia­lekt og hva som er et eget språk. Men den dis­ku­sjo­nen skal jeg ikke blan­de meg inn i. Om noen skul­le være inter­es­sert i dis­ku­sjo­ner om hva som er språk og hva som er dia­lekt i en mer hjem­lig kon­tekst, viser jeg til artik­ke­len Det sjet­te nor­dis­ke språ­ket i Mor­gen­bla­det, om språket/dialekten i Âlve­da­len i Sve­ri­ge. Men det er egent­lig en annen diskusjon. 

Hoved­sta­den i Gali­cia er den kjen­te pli­grims­byen San­tia­go de Com­pos­te­la. Byen, eller sna­re­re pil­grims­vand­rin­ge­ne, har hatt stor betyd­ning for euro­pe­isk vin. Pil­gri­me­ne had­de gjer­ne med seg sou­ve­ni­rer, f.eks. i form av stik­lin­ger fra vin­plan­ter, hjem fra turen. Det sies at vin­dyr­kin­gen i Juran­con i Frank­ri­ke star­tet med stik­lin­ger som pil­gri­mer had­de med seg fra sin varn­d­ring til San­tia­go de Com­pos­te­la. Det var før pil­gri­me­ne kun­ne gå et pas­sen­de styk­ke, og så ta fly hjem når de var kom­met fram til målet. 

Iføl­ge legen­den er lev­nin­ge­ne etter apos­te­len Jacob, Saint-Jaques, begra­vet her. Gali­cia er kjent for sjø­mat, sær­lig kam­skjell. Det er litt uli­ke his­to­ri­er om kob­lin­gen mel­lom San­tia­go de Com­pos­te­la og kam­skjell, bort­sett fra at det er man­ge kam­skjell langs kys­ten her. Noen sier det de lig­ner på kap­pen til pil­gri­me­ne eller et mer­ke de had­de på kap­pe­ne, and­re at det var en form for vil­le ryt­te­re som fulg­te apos­te­len Jacob til San­tia­go de Com­pos­te­la. På frans­ke heter kam­skjell Coquil­le Saint-Jac­ques, og det står gjen­re Noix de Saint-Jaques på meny­en når man ser­ve­rer dem, alt­så Sankt Jabobs skjell, så her er kob­lin­gen til apos­te­len Jacob og der­med San­tia­go de Com­pos­te­la gans­ke åpen­bar. På spansk heter de con­cha de viei­ra, så der er ikke kob­lin­gen like klar.

Vi tok turen hit for vinen, ikke for språ­ket, pil­grims­vand­rin­ger eller kam­skjell. Vi beve­ger oss inn i det områ­det som heter Rías Baixas. Områ­det fikk DO-klas­si­fi­se­ring så sent som i 1988. Men det har utvik­let seg kraf­tig, tak­ket være inn­sats fra dyk­ti­ge vin­bøn­der som har tatt i bruk moder­ne pro­duk­sjons­me­to­der. Områ­det er først og fremst kjent for sin fris­ke hvit­vin laget av Alba­riño. Vi er nær gren­sen til Por­tu­gal, og den sam­me dru­en dyr­kes også der. I Por­tu­gal kal­ler den den Alva­riño. I en av epi­so­de­ne av Vin­mono­po­lets podkast dis­ku­te­rer de hvor­dan nav­net på den­ne dru­en utta­les. En av del­ta­ker­ne sier at lokalt utta­ler de den Alva­riño med v, selv om den skri­ves Alba­riño. Jeg kan ver­ken spansk eller por­tu­gi­sisk. Men som nevnt oven­for beskri­ves språ­ket i Gali­cia som gans­ke likt por­tu­gi­sisk, og kan­skje utta­ler de nav­net her slik de gjør i Por­tu­gal. Jeg vet ikke. 

Alba­riño gir en frisk, mine­ral­pre­get hvit­vin. Alba­riño beskri­ves som en mel­lom­ti­ing mel­lom Ries­ling og Cha­don­nay, med noe av den sam­me frisk­he­ten og fruk­tig­he­ten som vi fin­ner i Ries­ling, men den er ikke like aro­ma­tisk. Det er abso­lutt en hvit­vin som det er verdt å prø­ve. Prøv den gjer­ne til sjø­mat, ikke minst kam­skjell. Jeg kjen­ner ikke vinen godt nok til at jeg våger meg på å anbe­fa­le en spe­si­ell, ei hel­ler om man bør vel­ge spansk eller por­tu­gi­sisk vin. 

Den tra­di­sjo­nel­le musik­ken i Gali­cia er kel­tisk influ­ert, og det bru­kes mye sekke­pipe, her repre­sen­tert ved Susa­na Sei­va­ne.

Vi for­bin­der sekke­pipe sær­lig med Skott­land. Men sekke­pipe spil­les i man­ge land. Instru­men­tent er enkelt. Man har en sekk som ofte kan være magen eller blæ­ren fra et dyr, eller være laget av skinn. Man fyl­ler den­ne med luft ved å blå­se inn i et rør, og sek­ken gjør at man kan ha en kon­stant luft­strøm. Noen piper går gjer­ne opp. Dis­se har en fast tone hver, og gir den typis­ke drone­klan­gen, kon­stan­te toner som lig­ger under musik­ken. Skots­ke sekke­piper har gjer­ne tre sli­ke piper. Den Susa­na Sei­va­ne spil­ler har én. Så er det en pipe med fin­ger­hull, som på en blokk­fløy­te, og det er på den­ne man spil­ler melodien. 

Jeg har ald­ri for­søkt å spil­le sekke­pipe, og vet ikke hva utford­rin­ge­ne er når man skal spil­le det­te instru­men­tet. Utford­rin­gen når man spil­ler blåse­in­stru­men­ter er gjer­ne hvor­dan man kon­trol­le­rer og sty­rer luft­strøm­men med lun­ge­ne, lep­pe­ne og tun­gen. Hvor­dan man sty­rer det­te i en sekke­pipe, om det lar seg sty­re, vet jeg ikke. Jeg vil tro at tone­ne i pipe­ne på en sekke­pipe lages mer som tone­ne i et orgel enn i et van­lig blåse­in­stru­ment. Johann Sebas­ti­an Bach sa en gang at det er lett å spil­le orgel: “Man må bare tryk­ke ned rett tan­gent på rik­tig tids­punkt, så gjør instru­men­tet res­ten.” På en sekke­pipe må man fyl­le “sek­ken” og hol­de den­ne fylt mens man spil­ler, omtrent som med bel­gen på et orgel (eller kom­pres­sor på mor­der­ne org­ler). Jeg tror man regu­le­rer luft­tryk­ket i pipe­ne med hvor kraf­tig man klem­mer på sek­ken, og ikke først og fremst med hvor­dan man blå­ser inn i den. Det er vans­ke­lig å se at fin­ger­fer­dig­he­ten på den ene pipen man spil­ler på, er den sto­re utford­rin­gen. Men som sagt: Jeg har ald­ri prøvd å spil­le sekke­pipe, så jeg vet ikke. 

Sekke­pipi­en kom til de bri­tis­ke øyer med romer­ne, anta­ge­lig­vis fra Midt-Østen. Det bri­tis­ke impe­ri­et send­te ut sekke­pipe­or­kes­te­re med sine mili­tæ­re styr­ker, og dim­mi­ter­te sol­da­ter dan­net sivi­lie sekke­pipe­or­kest­re, ikke minst i Skott­land. Slik ble sekke­pipen nær­mest et sym­bol for Skott­land. For de som måt­te være inter­es­sert i mer om sekke­pipe, både i Skott­land og and­re ste­der, anbe­fa­ler jeg epi­so­den The Great High­land Bag­pipe i BBCs podkast­se­rie “The Liste­ning Ser­vice”. Men selv ikke i Skott­land er alle begeist­ret for sekke­pipe, hel­ler ikke kon­ge­li­ge sekkepiper. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Los vinos de la Vuelta 2022. 7. etappe: Camargo — Cistierna

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Vi er fort­satt i “Det grøn­ne Spa­nia”, som er pre­get av fuk­tig og kjør­lig luft fra Atlan­ter­ha­vet, med gans­ke mye ned­bør. Det fikk ryt­ter­ne mer­ke i går. Det var trist å se at Carl Fred­rik Hagen gikk i bak­ken. Men han kom seg hel­dig­vis til mål. Så får vi se hvor ska­det han er, og om han star­ter i dag. 

Jay Vine impo­ner­te på gårs­da­gens etap­pe. Og Remco Even­po­el sik­ret seg den røde leder­trøy­en. Så får vi som hvem som har den når de kom­mer til mål. 

Dagens etap­pe er 190 km lang, og er klas­si­fi­sert som “Medi­um moun­tain”. <edit>Den ser mer enn hard nok ut for meg, med seks klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger og avslut­ning på top­pen av en første­ka­te­go­ri. Det bør bli nok en kon­kur­ran­se mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. </edit> Her bling­set jeg litt. Det er etap­pen i mor­gen som har seks klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger. I dag er det “bare” en førstekategori. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 7. etap­pe: Camar­go — Cis­tier­na

Politiet må lære seg grunnleggende vikepliktsregler. Denne gangen er det Politiet Øst som er kunnskapsløse og/eller sykkelfiendtlige

Så har det skjedd igjen. En bilist som kom­mer fra en utkjør­sel krys­ser en gang- og syk­kel­vei og kjø­rer på en per­son på syk­kel. Det vir­ke­lig skan­da­lø­se er at poli­ti­et enten ikke kan grunn­leg­gen­de vike­plikts­reg­ler, eller at de i sin sykel­fiendt­lig­het gir f… i tra­fikk­reg­le­ne når det ikke pas­ser deres bren­nen­de øns­ke om å beskyt­te bilis­te­ne. Hen­del­ses­for­lø­pet beskri­ves slik, med poli­ti­et som kilde:

Bilen har iføl­ge poli­ti­et kom­met ut i fra en eien­dom, og kol­li­dert med syk­lis­ten på sykkelveien.”

Poli­ti­et er åpen­bart enten uvi­ten­de om tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, som lyder:

Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen. Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.”

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et må lære seg grunn­leg­gen­de vike­plikts­reg­ler. Den­ne gan­gen er det Poli­ti­et Øst som er kunn­skaps­løse og/eller syk­kel­fiendt­li­ge

Los vinos de la Vuelta 2022. 6. etappe: Bilbao — Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Da var ikke Jum­bo Vis­ma inter­es­sert å for­sva­re den røde trøy­en len­ger. Marc Solér gikk sei­ren­de ut av en etap­pe hvor man­ge som vok­tet på hver­and­re. Og Rudy Molard sik­ret seg den røde leder­trøy­en. Carl Fred­rik Hagen kom inn med hoved­fel­tet, og lig­ger på 40. plass i sam­men­dra­get, i en stor grup­pe av ryt­te­re som lig­ger drøyt fem minut­ter etter Rudy Molard.

Dagens etap­pe er en 181,5 km lang fjell­e­tap­pe, som avslut­tes opp Ascen­sión al Pico Jano. San Miguel de Agu­ayo. Der kan det bli en hard kamp mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne og de som kjem­per om klatretrøyen.

Etap­pen star­ter i Bil­bao i Bas­ker­land, og fort­set­ter inn i Can­tabria. Det­te er et fjelland­skap mot Atlan­ter­havs­kys­ten. Kli­ma­et er litt for kjø­lig og fuk­tig og jor­den litt for frukt­bar for å være egnet til vin­pro­duk­sjon. Vin­dru­er gir best resul­tat i gans­ke kar­rig jord, i alle fall om man ten­ker kva­li­ta­tivt og ikke kvan­ti­ta­tivt. Den frukt­ba­re jor­den bru­kes gjer­ne til mer i bok­sta­ve­lig for­stand mat­nyt­tig land­bruks­pro­duk­sjon. Når det gjel­der land­bruk står kveg­drift og skogs­drift høy­ere oppe på lis­ten enn vin­pro­duk­sjon mm i det­te områ­det. Det er i det hele tatt gans­ke mye som står høy­ere oppe enn vin­pro­duk­sjon i den­ne delen av Spania.

Men det er to VT (Vino de la Tierra) ‑klas­si­fi­ser­te områ­der i Cantabria. 

Cos­ta de Can­tabria lig­ger ute ved kys­ten. Områ­det fikk klas­si­fi­se­rin­gen i 2005. Det lig­ger ved foten av de cant­bris­ke fjel­le­ne, og strek­ker seg opp til 600 meters høy­de. Det pro­du­se­res først og fremst hvit­vin, og den er gans­ke lett og har rela­tivt lite alko­hol, typisk 9–12%. Vinen lages gjer­ne av nord-spans­ke dru­er som Alba­ri­no, Godel­lo, Hond­ar­ra­bi Zuri og Treixa­dura, men det dyr­kes også noe Ries­ling og Gewurz­tra­mi­ner. Det pro­du­se­res også noe rødvin. Vine­ne kjenne­teg­nes av det kjø­li­ge kli­ma­et og nær­he­ten til havet, med høy syre og et visst saltpreg.

Den and­re, Lié­bana, lig­ger len­ger inne i lan­det. Områ­det består av fire daler, som skjer­mer områ­det blant annet fra den kjø­li­ge hav­luf­ten. Det pro­du­se­res mest rødvin, men det kan også pro­du­se­res hvit­vin innen­for klas­si­fi­se­rin­gen. Det er 15 til­lat­te drue­sor­ter, hvil­ket i prak­sis plei­er å bety stor varia­sjon, og at det er vans­ke­lig å fin­ne en vin som er typisk for området. 

Jeg kjen­ner ikke dis­se vine­ne. Jeg vil tro at det er vin man drik­ker når man er i områ­det, men som man ellers ikke anstren­ger seg for å finne. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Los vinos de la Vuelta 2022. 5. etappe: Irun — Bilbao

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Den røde trøy­en skif­ter, men hol­der seg innen­for Jum­bo Vis­ma. Pri­moz Rog­lic slo til og vant etap­pen, og syk­let seg der­med inn i den røde leder­trøy­en. Jeg skrev i går at det ikke ble delt ut bonus­se­kun­der i mål. Det var feil. I regu­la­tion article 10, står det:

Pur­suant to artic­les 2.6.019 through 2.6.021 of the UCI Regu­la­tions, bonu­ses of 10, 6 and 4 seconds shall be awar­ded to the top three clas­si­fied riders of linear sta­ges, respectively.”

Jeg vet ikke hva som reg­nes som “linear sta­ges”, men det er kan­skje alle fel­les­starts­etap­per. Pri­moz Rog­lic fikk 13 bonus­se­kun­der, 10 i mål og 3 på Puer­to de Her­rer. Han har da 13 sekun­der ledel­se på lag­ka­me­rat Sepp Kuss, og 26 sekun­der til Ine­os-ryt­ter­ne. Det spørs om Pri­moz Rog­lic vil gi fra seg den røde trøy­en nå. Carl Fred­rik Hagen kom inn på 14. plass, 7 sekun­der etter Pri­moz Rog­lic. Men Team DSM tap­te 53 sekun­der til Jum­bo Vis­ma på lag­tem­po­en, så han lig­ger på 40. plass i sammedraget. 

Dagens etap­pe er også “medi­um moun­tain”, på 187 km. Det er fem klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger, tre tred­je- og to andre­ka­te­go­ri. Skjønt det er bare en andre­ka­te­go­ri, men den skal de over to gan­ger. Det er fle­re poeng å hen­te for de som kjem­per om klatre­trøy­en. Avslut­nin­gen er ned fra den sis­te top­pen, og flat mot mål. Spørs­må­let er hvem som hen­ger med ved sis­te pas­se­ring over Alto del Vivero. 

Etap­pen går gans­ke nær kys­ten. Tvil­ling­by­ene Irun og Hen­daye lig­ger på hver sin side av den spansk/franske gren­sen. Jeg pas­ser­te her med tog da jeg var på Inter­rail i 1974, og var på vei fra Lis­boa til Paris. Grense­over­gan­ge­ne mel­lom Frank­ri­ke og Spa­nia har all­tid vært inter­es­san­te når man kom­mer med tog. I Spa­nia (og Por­tu­gal) har man en bre­de­re spor­vid­de enn ellers i Vest­euro­pa. Spa­nia og Por­tu­gal har 1 668 mm, mens stan­dard i Vest­euro­pa er 1 435 mm. Tid­li­ge­re skif­tet man bog­gi­er på toge­ne ved gren­sen. Før det måt­te man anta­ge­lig­vis byt­te tog. Mer moder­ne vog­ner for den­ne tra­fik­ken er slik at man kan trek­ke aks­lin­ge­ne litt ut og inn, og der­med end­re spor­vid­den, i alle fall på pas­sa­sjer­tog. På gods­tog byt­tes det visst­nok fort­satt bog­gi­er. Spa­nia har i de sene­re åre­ne byg­get ut et gans­ke omfat­ten­de nett for høy­has­tig­hets­tog. Dis­se er byg­get med van­lig, vest­euro­pe­isk sporvidde. 

Langs kys­ten pro­du­se­res den bas­kis­ke vinen som kal­les Txa­ko­li. Man deler bas­kisk vin inn i to hoved­grup­per: Txa­ko­li og Rio­ja Alave­sa, som vi var inn­om i går. Om jeg har for­stått det rett, er Txa­ko­li den tra­di­sjo­nel­le bas­kis­ke vinen. Den sta­ves noen gan­ger Cha­co­li, Txa­co­li eller Cha­ko­li. Det pro­du­se­res mest hvit­vin, men også noe rød og rosé. Det er en per­len­de vin med rela­tivt lite alko­hol, 9–11%. Her er en artik­kel fra Ape­ri­tif om den­ne vintypen.

Pro­duk­sjon av Txa­ko­li har en lang tra­di­sjon. Men fram til ut på 1980-tal­let var det­te en i hoved­sak hjem­me­la­get vin, som ble pro­du­sert på går­de­ne. Vin­lu­sen phyl­lox­e­ra tok nes­ten knek­ken på vinen. Men bas­ker­ne er stol­te av sin kul­tur, og gjor­de alt i deres makt for å hol­de pro­duk­sjo­nen gåen­de. Til slutt lyk­tes de i den for­stand at tre områ­der fikk DO-klas­si­fi­se­ring på 1990-tallet.

Den vik­tigs­te hvite/grønne dru­en er Hond­ar­ra­bi Zuri. Jeg har ikke sett noe annet enn det­te bas­kis­ke nav­net på dru­en. I til­legg kan man bru­ke Fol­le blan­che, Gros Man­seng og Petit Man­seng. Fol­le blan­che kal­les Gros plant i Loire og Picpoul i Lan­gue­doc. Gros Man­seng og Petit Man­seng er de vik­tigs­te dru­ene i Juran­con, på den frans­ke siden av Pyre­ne­ene. Til rødvin bru­kes Hondar­ri­bi belt­za, en drue jeg hel­ler ikke har møtt and­re ste­der og jeg har ikke sett and­re navn på den­ne druen.

Det førs­te klas­si­fi­ser­te områ­det vi kom­mer til er Geta­ria­ko Txa­ko­lina, eller Cha­colí de Gue­ta­ria på spansk. Det­te fikk DO-klas­si­fi­se­ring i 1989. 

Biz­kai­ko Txa­ko­lina (Cha­co­li de Viz­caya på spansk) lig­ger litt len­ger vest, og fikk DO-klas­si­fi­se­ring i 1994. De mes­te av vin­mar­ke­ne lig­ger rundt Bilbao. 

Ara­bako Txa­ko­lin er det yngs­te klas­si­fi­ser­te områ­det, i Alava-pro­vin­sen. Det fikk DO-klas­si­fi­se­ring i 2001. Det er i det­te områ­det det pro­du­se­res Rio­ja-vin, som vi var inn­om i går. Men det pro­du­se­res også Txakoli.

Bas­kisk vin har for meg til nå vært en hvit flekk på vin­kar­tet. Det ble der­med en bestil­ling litt i blin­de for å tes­te den­ne vinen. Jeg mer­ket meg av Vin­mono­po­let had­de noen viner fra Gor­ka Izag­ir­re. Jeg vet ikke om det er den bas­kis­ke syk­lis­ten Gor­ka Izag­ir­re, som så vidt jeg vet fort­satt syk­ler for det spans­ke laget Movie­s­tar, som har sat­set på vin­pro­duk­sjon, om det er en slekt­ning, eller om det er et så van­lig bas­kisk navn at det kan være nær­mest hvem som helst. Gor­ka Izag­ir­re syk­ler ikke åre­tes Vuel­ta. Kan­skje han er hjem­me og tar seg av vinen?

Uan­sett, det var det nær­mes­te jeg kom en slags syk­kel­vin fra det­te områ­det, så mitt valg ble Gor­ka Izag­ir­re 2019. Skjønt etter at jeg had­de bestilt en flas­ke av den, var jeg inn­om Vin­mono­po­let på Ski, og så i hyl­le­ne for spansk hvit­vin. Der fant jeg en Hiruz­ta Txa­ko­lina 2021, og jeg klar­te ikke å mot­stå fris­tel­sen til å ta med en flas­ke. Det ble den førs­te vinen fra det­te områ­det som jeg smak­te. Det er en lett per­len­de og syre­frisk vin som kan pas­se til sjø­mat. Hvis jeg had­de skul­let sma­ke den blindt, had­de jeg nok tenkt i ret­ning en por­tu­gi­sisk Vin­ho Ver­de. Skjønt det er så len­ge siden jeg har druk­ket den vinen, at sam­men­lig­nings­grunn­la­get ikke er sær­lig godt. Det er nok ikke den vinen som kom­mer til å bli “husets hvit­vin” hos oss. 

Jeg vet lite om bas­kisk musikk. Men Beni­to Ler­txun­di skal være en vik­tig musi­ker når det gjel­der å popu­la­ri­se­re bas­kisk musikk. Her frem­fø­rer han Gran­de Éxitos. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Los vinos de la Vuelta 2022. 4. etappe: Vitoria-Gasteiz — Laguardia

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Så ble det ny sei­er til Sam Ben­nett. Bora Hans­grohe kan si seg godt for­nøyd med uttel­lin­gen så langt i Vuel­ta­en. Nå kan de sen­ke skuld­re­ne. Jeg har nå for­stått at det er plas­se­rings­po­eng som bestem­mer hvem som kan ifø­re seg den røde leder­trøy­en når ryt­ter­ne har lik tid. Så det blir Edoar­do Affi­ni som star­ter i rødt i dag. 

Nå har Vuel­ta­en kom­met hjem til Spa­nia, nær­me­re bestemt til Bas­ker­land. Dagens etap­pe er en kupert etap­pe, karak­te­ri­sert som “Medi­um moun­tain” på 153,5 km. Etap­pen sti­ger de sis­te tre kilo­met­re­ne, med en kneik mot mål. Det­te er ikke en avslut­ning som pas­ser spur­ter­ne, så etter den­ne etap­pen reg­ner jeg med at den røde leder­trøy­en kom­mer til å skif­te skuld­re. Men ryt­ter­ne i Jum­bo Vis­ma har 13 sekun­ders ledel­se på ryt­ter­ne fra Ine­os Gran­di­ers. Om jeg har for­stått det rett deles det ikke ut bonus­se­kun­der til etappe­vin­ner­ne i årets Vuel­ta. I dagens etap­pe deles det ut 3, 2 og 1 bonus­se­kund til de tre førs­te over Puer­to de Her­rer. Det kom­mer vel nep­pe til å bety så mye i sam­men­dra­get. Men det er etå­pent spørs­mål om Jum­bo Vis­ma er inter­es­sert i å for­sva­re leder­trøy­en så tid­lig, selv om de sik­kert har ambi­sjo­ner om å ha den til slutt.

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 4. etap­pe: Vit­o­ria-Gas­teiz — Laguar­dia

Løgn og bedrag i Bjøvikautbyggingen

Det­te er en kom­men­tar som har lig­get ufer­dig len­ge, men som en twit­ter­kom­men­tar inspi­rer­te til å gjø­re fer­dig. Noe av det jeg had­de lagt inn len­ker til, har for­vun­net. Men jeg har latt det stå. Det er uhold­bart at offent­li­ge eta­ter som Sta­tens veg­ve­sen fjer­ner infor­ma­sjon om sli­ke pro­sjek­ter fra net­tet, men det gjør de alt­så. Det gjør Oslo kom­mu­ne også. 

Vei­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka er en av de sto­re utbyg­gings­skan­da­ler i Oslo. Om poli­ti­ke­re og and­re ansvar­li­ge har blitt bevisst ført bak lyset, eller om de bare har ved­tatt det de har blitt fore­lagt med luk­ke­de øyne, vet jeg ikke. Men her har det vært sær­de­les mye falsk rekla­me når man har skul­let sel­ge inn pro­sjek­tet. Vi kan star­te med den des­in­for­ma­sjons­vi­deo­en som ble laget av Plan- og byg­nings­eta­ten “Bjør­vi­ka 2020”.

Hoved­gre­pet i pla­nen er de syv all­men­nin­ge­ne. Det­te er bil­frie byrom som skal sør­ge for at sjø­en blir lett til­gjen­ge­lig for byens befolkning.”

Con­ti­nue read­ing Løgn og bedrag i Bjø­vi­ka­ut­byg­gin­gen