Los vinos de la Vuelta 2022. Innledning

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Den 16. juli 2009 gikk 12. etap­pe i Tour de Fran­ce fra Ton­ne­re til Vit­tel. Fransk TV had­de sin “avant Tour” repor­ta­sje, hvor doy­en blant frans­ke sports­re­por­te­re, nå pen­sjo­ner­te Ger­hard Holtz, pre­sen­ter­te kul­tu­ren og noen av spe­sia­li­te­te­ne fra områ­de­ne dagens etap­pe skul­le gjen­nom. Den­ne gan­gen var han i Côte du Bar, den syd­ligs­te delen av Champag­ne. Jeg var den gang ikke klar over at det ble pro­du­sert champag­ne i det­te omår­det, og ble nys­gjer­rig. Jeg bestem­te meg for å lete etter viner langs etap­pe­ne i Tour de Fran­ce. Hvis jeg vil­le gjø­re meg bed­re kjent med frans­ke viner, var det­te en like god sys­te­ma­tikk som en hvil­ken som helst annen. 

Året etter, i 2010, skrev jeg den førs­te blogg­se­ri­en i “Les vins du Tour de Fran­ce”. Det ga mer­smak på så man­ge måter. Året etter gikk jeg også løs på Ita­lia, med “I vini del Giro d’I­ta­lia”. Et år, i 2019, måt­te jeg prio­ri­te­re å skri­ve fer­dig boken “Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring” foran ita­li­ens­ke viner. Så det året ble det ikke noen gjen­nom­gang av viner langs etap­pe­ne i Giro­en. Bort­sett fra det­te ene året, har jeg lett meg fram til drik­ke langs syk­lis­te­nes ruter i Frank­ri­ke og Ita­lia, og noen gan­ger i and­re land hvis rit­te­ne har hatt etap­per der.

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. Inn­led­ning