Los vinos de la Vuelta 2022. 1. etappe: Lagtempo. Utrecht — Utrecht

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Årets Vuel­ta star­ter med 23,2 km lag­tem­po i Utrecht. Etap­pen er helt flat. Jeg synes lag­tem­po er en spen­nen­de øvel­se som jeg gjen­re skul­le ha sett mer av. Lagets tid tas på 4. ryt­ter over mål. I alle fall gjor­de man det da det var ni ryt­te­re på et lag. Nå er det åtte, men jeg har ikke sett noe om at tid­ta­gin­ge i lag­tem­po er end­ret av den grunn. Det betyr at hvis man har en vel­dig tempo­sterk ryt­ter i lag­tet, så hjel­per det ikke å sen­de ved­kom­men­de av sted foran alle de and­re. Men han kan selv­sagt ta man­ge og lan­ge førin­ger under­veis. Mot slut­ten kan man kjø­re fra mind­re tempo­ster­ke ryt­te­re, så len­ge fire på laget kla­rer å kom­me sam­let til mål. Jeg tror de som kom­mer sam­let til mål får lagets tid, men hvis noen kjø­res av vil de få den tiden de selv had­de i mål når man skal reg­ne sammedraget. 

Så langt jeg har klart å få over­sikt, er Carl Fred­rik Hagen enes­te nors­ke del­ta­ker i årets Vuelta.

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 1. etap­pe: Lag­tem­po. Utrecht — Utrecht