Los vinos de la Vuelta 2022. 2. etappe: ‘s‑Hertogenbosch — Utrecht

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Først må jeg ret­te opp en feil fra i går. Jeg skrev at Carl Fred­rik Hagen er enes­te nors­ke del­ta­ker. Jeg ble gjort opp­merk­som på at det­te var feil (takk for den kor­rek­sjo­nen). Jonas Ivers­by Hvi­de­berg syk­ler for DSM. Over­sik­ten over del­ta­ker­ne ble ikke til­gjen­ge­lig på nett før tors­dag ettermiddag/kveld, etter lag­pre­sen­ta­sjo­ne­ne. Det gikk visst litt for fort da jeg blad­de meg gjen­nom for å se etter nors­ke del­ta­ke­re. Da håper jeg det ikke er fle­re jeg har over­sett. Men er det noen feil, set­ter jeg pris på at noen gjør opp­merk­som på dem. Jeg hen­ter igjen fram et av mine favo­ritt­si­ta­ter fra Fran­cis Bacon: “Sann­he­ten kom­mer let­te­re fram gjen­nom feil enn gjen­nom forvirring”.

Det var ikke noen stor over­ras­kel­se av Jum­bo-Vis­ma gikk sei­ren­de ut av lag­tempo­kon­kur­ran­sen, og at det var lag som Ine­os Gre­na­diers og Quick-Step Alpha Vinyl Team som var nær­mest. Mitt inn­trykk er at det er de sto­re og det er fris­ten­de å si vel­or­ga­ni­ser­te lage­ne som også tre­ner på og behers­ker lag­tem­po. Jeg mer­ket meg også at Jum­bo Vis­ma fikk hele laget sam­let til mål, noe som viser styr­ke i laget. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 2. etap­pe: ‘s‑Hertogenbosch — Utrecht