Los vinos de la Vuelta 2022. 2. etappe: ‘s‑Hertogenbosch — Utrecht

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Først må jeg ret­te opp en feil fra i går. Jeg skrev at Carl Fred­rik Hagen er enes­te nors­ke del­ta­ker. Jeg ble gjort opp­merk­som på at det­te var feil (takk for den kor­rek­sjo­nen). Jonas Ivers­by Hvi­de­berg syk­ler for DSM. Over­sik­ten over del­ta­ker­ne ble ikke til­gjen­ge­lig på nett før tors­dag ettermiddag/kveld, etter lag­pre­sen­ta­sjo­ne­ne. Det gikk visst litt for fort da jeg blad­de meg gjen­nom for å se etter nors­ke del­ta­ke­re. Da håper jeg det ikke er fle­re jeg har over­sett. Men er det noen feil, set­ter jeg pris på at noen gjør opp­merk­som på dem. Jeg hen­ter igjen fram et av mine favo­ritt­si­ta­ter fra Fran­cis Bacon: “Sann­he­ten kom­mer let­te­re fram gjen­nom feil enn gjen­nom forvirring”.

Det var ikke noen stor over­ras­kel­se av Jum­bo-Vis­ma gikk sei­ren­de ut av lag­tempo­kon­kur­ran­sen, og at det var lag som Ine­os Gre­na­diers og Quick-Step Alpha Vinyl Team som var nær­mest. Mitt inn­trykk er at det er de sto­re og det er fris­ten­de å si vel­or­ga­ni­ser­te lage­ne som også tre­ner på og behers­ker lag­tem­po. Jeg mer­ket meg også at Jum­bo Vis­ma fikk hele laget sam­let til mål, noe som viser styr­ke i laget. 

Jeg har ikke helt for­stått hvor­dan man avgjø­re hvem som får leder­trøy­en, som i Vuel­ta­en er rød, etter en lag­tem­po. Men det er i alle fall Robert Gesink som star­ter i den trøy­en i dag. Jeg antar at han var den førs­te på laget som krys­set mål­lin­jen, men akku­rat det fikk jeg ikke med meg. Jeg vil tro at han behol­der den trøy­en i alle fall til 4. etap­pe, men den har en gans­ke tøff avslut­ning, så der kan det bli tidsforskjeller.

Apro­pos å tre­ne på lag­tem­pe. Trek Segafre­do, som ble nr 8, skri­ver på Twit­ter:

I think we did a good race. Obvious­ly, we’­re not doing top 5, but this team has never rid­den a TTT together before. It wor­ked out well & I think we can proud of what we did.”

Hvis laget ikke har kjørt lag­tem­po sam­men, da blir man ikke blant de beste. 

2. etap­pe star­ter syd­øst for Utrecht og går til­ba­ke til Utrecht. Den er flat, 175,1 km. Det er en fjer­de­ka­te­go­ri stig­ning, så det førs­te klatre­po­en­get deles ut på den­ne etap­pen. En ryt­ter i et brudd blir sann­syn­lig­vis den førs­te som får klatre­trøy­en. Og vin­ne­ren av etap­pen får poengtrøyen. 

ChristoffelBier

Vi hol­der oss i det sør-vest­re hjør­net av Neder­land. Men vi til­la­ter oss å gå litt uten­for det­te områ­det i jak­ten på godt øl. Det mest typis­ke neder­lands­ke ølet er lager (pils), og jeg tar da med det som i The World Atlas of Beer omta­les som Neder­lands bes­te lager, fra Chris­tof­fel Bier, bryg­get i Roer­mond i Lim­burg, i det sør-øst­re hjør­net, nær gren­sen til Tysk­land. Ølet har navn etter St. Chris­to­pher, skyts­hel­gen for alle rei­sen­de. Så det bør pas­se godt for folk på tur.

Jeg tar også med to and­re øl som får god omta­le i The World Atlas of Beer : De Hemel Gode­lief fra Stads­brou­we­rij De Hemel i Nij­me­gen. Og De Molen fra Hel & Ver­do­me­nis i Bodegraven.

Vi må også ta med ølet Det Prael John­ny, fra Amster­dam. Bryg­ge­ri­et De Prael er sosi­alt entre­pren­rø­skap, en bedrift som anset­ter folk med psy­kis­ke pro­ble­mer. De lager en rek­ke gode øl, om vi skal tro The World Atlas of Beer.

Jeg har fun­net fram til to bryg­ge­ri­er i eller i nær­he­ten av Utrecht, men har ikke fun­net ut så mye om dem.

Ouda­en Bier­brou­we­rij er en bryg­geri­pub gans­ke sen­tralt i Utrecht. Omta­le­ne i RateBe­er tyder på at de sat­ser mer på maten enn på ølet, og at ølet ikke er så vel­dig interessant.

Et bryg­ge­ri som lig­ger et styk­ke uten­for sen­trum, er Maxi­mus Brou­we­rij. Deres nett­si­der er bare på neder­landsk, så det er begren­set hva jeg får ut av dem. Omta­len i RateBe­er tyder på at det kan være et sted verdt å besø­ke, om man er på de kanter.

Nett­ste­det Euro­pean Beer Guide har en side om ste­der i Utrecht som er verdt å besø­ke for ølhun­der.

Det er vel ikke kor­rekt å kal­le det­te neder­landsk musikk. Men det blir for fris­ten­de å ta med Kris­tof­fer Schaus “Neder­len­de­ren” fra Team Anton­sen. Det er fle­re, som du kan fin­ne på YouT­ube. Jeg tar med epi­so­de 1.

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email