Løgn og bedrag i Bjøvikautbyggingen

Det­te er en kom­men­tar som har lig­get ufer­dig len­ge, men som en twit­ter­kom­men­tar inspi­rer­te til å gjø­re fer­dig. Noe av det jeg had­de lagt inn len­ker til, har for­vun­net. Men jeg har latt det stå. Det er uhold­bart at offent­li­ge eta­ter som Sta­tens veg­ve­sen fjer­ner infor­ma­sjon om sli­ke pro­sjek­ter fra net­tet, men det gjør de alt­så. Det gjør Oslo kom­mu­ne også. 

Vei­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka er en av de sto­re utbyg­gings­skan­da­ler i Oslo. Om poli­ti­ke­re og and­re ansvar­li­ge har blitt bevisst ført bak lyset, eller om de bare har ved­tatt det de har blitt fore­lagt med luk­ke­de øyne, vet jeg ikke. Men her har det vært sær­de­les mye falsk rekla­me når man har skul­let sel­ge inn pro­sjek­tet. Vi kan star­te med den des­in­for­ma­sjons­vi­deo­en som ble laget av Plan- og byg­nings­eta­ten “Bjør­vi­ka 2020”.

Hoved­gre­pet i pla­nen er de syv all­men­nin­ge­ne. Det­te er bil­frie byrom som skal sør­ge for at sjø­en blir lett til­gjen­ge­lig for byens befolkning.”

Se på det­te bil­det fra video­en, hvor­dan dis­se presenteres:

Bjørviak_allmenninger_video

Fest­nings­all­men­nin­gen: Den ser ut til å dek­ke områ­det mel­lom Grew Wedels plass og Glacis­gt, sånn omtrent fra sjø­en og opp til Kirkegt. Bil­fritt byrom? Skit­ten løgn. Da skul­le det ikke vært bil­tra­fikk langs Lang­kaia eller i Skippergt.

Ope­ra­all­men­nin­gen: Den ser ut til å gå hele vei­en fra sjø­en til Jern­bane­tor­get. Her er det ikke plass til noen monst­røs Dron­ning Eufe­mias gt.

Akers­el­vall­men­nin­gen. Den ser ut til å føl­ge Akers­el­ven så langt bil­det rek­ker. Hvis det had­de vært sant at det­te skul­le vært et “bil­fritt byrom”, da had­de det ikke kun­net gå noen Dron­ning Eufe­mias gate her. Dess­uten: Det mes­te av det som påstås å skul­le være all­men­ning er lagt under asfalt i Nylands­vei­en, et nær­mest motor­vei­lig­nen­de mons­ter mel­lom Bota­nis­ke hage og Operaen.

Sta­sjons­all­men­nin­gen: sør­ger for at byde­len Grøn­land får direk­te til­gang til fjord­en, sies det i skryte­vi­deo­en. Det er ikke mye spor av det­te i dagens Bjør­vi­ka. Det er vel der man har laget Nord­en­ga bro. Ikke mye bil­fritt byrom der.

Biler ser vi ikke stort til, bort­sett fra når de skal vise at de går i tun­nel under byde­len. I til­legg tel­ler jeg kan­skje 10 biler i Haa­kon Vs gate. Jeg ser én syk­kel og én trikk på video­en. At det ikke er syk­lis­ter og noen til­rette­leg­ging for syk­ling i det som vises i video­en, er ingen over­ras­kel­se. Det er tross alt Plan- og byg­nings­eta­ten som står bak, og de har med all mulig tyde­lig­het vist at de ikke øns­ker syk­lis­ter i byen. Den eta­ten inklu­de­rer ikke syk­lis­ter i sine pla­ner med mind­re de blir tvun­get til det.

La gå med at ikke alt som har vært tenkt, blir byg­get. Hel­dig­vis tar man ikke sjan­sen på å flyt­te viking­ski­pe­ne, så de blir væren­de på Bygd­øy. Gon­dol­ba­nen blir det visst hel­ler ikke noe av. Og Øya­fes­ti­va­len ser ut til å kun­ne bli væren­de på Tøy­en. Men selve hoved­gre­pet i pla­nen, det bur­de man da kla­re å hol­de fast ved?

Slik kun­ne vi ha tatt all­men­ning for all­men­ning. Falsk des­in­for­ma­sjon fra Plan- og byg­nings­eta­tens des­in­for­ma­sjons­av­de­ling, alt sam­men. Pla­nens hoved­grep er ofret for å gi plass til en full­sten­dig øde­leg­gen­de vei gjen­nom bydelen.

Vi kan ta en titt på rulle­teks­ten, for å se hvem som står ansvar­lig for den­ne videoen.

Bjørvikavideo_krediteringer

Det står at den er laget av Oslo kom­mu­ne ved Plan-og byg­nings­eta­ten, og byplan­sjef Ellen de Vibe står øverst på liten over per­soner som har vært med på å lage fil­men. Stor mer offi­si­elt er det vans­ke­lig å gjø­re det.

Vi får vite at Bjør­vi­ka byg­ges ved Nor­ges størs­te kol­lek­tiv­knute­punkt. Dron­ning Eufe­mias gate vises ikke i video­en, og vi får ikke høre et ord om at den går der, at den skjæ­rer i styk­ker de all­men­nin­ge­ne som som er hoved­gre­pet, slik at de på ingen måte blir bil­frie (som det påstås at de skal være), og at Dron­ning Eufe­mias gate vil være en bar­rie­re mel­lom boli­ger m.m. i Bjør­vik at kol­lek­tiv­knute­punk­tet, det får vi ikke høre noe om. Og der­med blir også påstan­den om at det­te gir grunn­lag for miljø­venn­lig trans­port, falsk. Skal det bli miljø­venn­lig trans­port, og det som er solgt inn som hoved­gre­pet for Bjør­vi­ka skal kun­ne rea­li­se­res, da må bil­tra­fik­ken bort. Så enkelt, og så vanskelig.

Et spørs­mål tren­ger seg på: Viss­te ikke Ellen de Vibe og Plan- og byg­ningeta­ten i mars 2010 at Dron­ning Eufe­mias gate skul­le byg­ges? For­sto de ikke at den­ne kom til å gå tvers gjen­nom fle­re av de all­men­nin­ge­ne som var et hoved­grep i plan, og som skul­le være bil­frie byrom som gir for­bin­del­se mel­lom byen og sjø­en? Eller har de bevisst for­søkt å føre folk bak lyset, ved å pre­se­te­re en skryte­vi­deo hvor så vik­ti­ge fak­ta under­slås, og hvor man later som om den ikke eksis­te­rer? Løgn kal­les sli­ke feil­ak­ti­ge pre­sen­ta­sjo­ner mot bed­re vitende.

Bjørvika_allmenninger

Oslo S?utbygging gir en direk­te selv­mot­si­gen­de infor­ma­sjon på sine nett­si­der om gater og all­men­nin­ger. [Her fun­ge­rer visst ikke len­ger len­ken, så man hav­ner bare på deres for­si­de.] Den plan­teg­nin­gen de pre­sen­te­rer, ser slik ut. Her synes dis­se all­men­nin­ge­ne å være slik Plan- og byg­nings­eta­ten pre­sen­te­rer dem: De går gjen­nom områ­det, til­syne­la­ten­de bil­frie (i alle fall grøn­ne), og de ser ikke ut til å være gjen­nom­skå­ret av veier.

Men på den sam­me siden har de også et bil­de av Dro­ning Eufe­mias gate, som ser slik ut:

Bjørvika_DEG_OSU

Her har de fått inn buss og trikk, og noen få biler. Men det lig­ner ikke noe på det mons­te­ret som ble byg­get. Vi kan lese om gaten:

Dron­ning Eufe­mias gate blir hoved­ga­ten gjen­nom Bjør­vi­ka. Den 700 meter lan­ge og 43 meter bre­de gaten vil etter pla­nen stå fer­dig i 2013. I alt syv all­men­nin­ger vil bin­de Opera­Kvar­te­ret og Bjør­vi­ka sam­men med ind­re byde­ler.

Hvor­dan all­men­ning­ne skal krys­se Dron­ning Eufe­mias Gate eller omvendt, er åpen­bart en utford­ring man ikke har mak­tet å gri­pe tak i. Dess­uten skri­ver de om “Sta­sjons­all­men­nin­gen”:

Sta­sjons­all­men­nin­gens gang­bro over jern­bane­spo­re­ne vil stå fer­dig som­mer­en 2010. På grunn av bygge­ar­bei­der på beg­ge sider av Sta­sjons­all­men­nin­gen på sør­si­den av jern­bane­spo­re­ne, er det mulig at bro­en ikke kan åpnes for ferd­sel før på for­som­mer­en 2011. Den­ne all­men­nin­gen blir det vik­tigs­te fot­gjen­ger­do­mi­ner­te bin­de­led­det mel­lom Bispe­vi­ka og nord­si­den av Oslo S. ”

I alle fall den­ne all­men­nin­gen har åpen­bart blitt redu­sert fra et grønt, bil­fritt områ­de til en gangbro.

Går vi så til sta­tens veg­ve­sen, har alt om all­men­nin­ger, bil­frie områ­der osv blitt borte. Vi skal for det førs­te mer­ke oss hva Sta­tens veg­ve­sen har valgt å kal­le pro­sjek­tet: E18 Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet. [Også Sta­tens veg­ve­sen har valgt å skju­le sine spor, så om E18 skri­ver de nå bare om sitt nes­te, sto­re hær­verks­pro­sjekt: E18 vest­kor­ri­do­ren.] E 18 går i tun­nel under Bjør­vi­ka. Det er som gjø­res på over­fla­ten har ikke noe mer med E18 å gjø­re enn Råd­hus­plas­sen har. Men fol­ke­ne i Sta­tens veg­ve­sen kla­rer vel ikke å inn­se at noe er vik­tig, med mind­re det er knyt­tet til en Euro­pa­vei­ut­byg­ging. Ved å vel­ge en slik pro­sjekt­tit­tel, man kan trygt si at Sta­tens veg­ve­sen gikk på try­net i ovearen­net, og har siden flak­set som en skade­skutt krå­ke i et for­søk på å red­de en eller annen form for ære. Så skri­ver de om prosjektet:

E18 Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet er et byut­vik­lings­pro­sjekt hvor hoved­hen­sik­ten er å leg­ge tra­fik­ken lengst mulig bort fra sjø­kan­te­ne – i bak­kant av den nye boligutbyggingen. ”

Ser vi på Sta­tens veg­ve­sens teg­ning, er alt som kan min­ne om grøn­ne og bil­frie all­men­nin­ger helt borte. Her er alt lagt under asfalt og betong. Det ar blitt redu­sert til et vei­pro­sjekt, vi kan kal­le det et byø­de­leg­gel­ses­pro­sjekt. Og dess­ver­re ser det ut til at Veg­ve­se­net har vun­net når det har kom­met til prak­tisk gjen­nom­fø­ring. Det har blitt Sta­tens veg­ve­se­nes E18, et nos­talgi­pro­sjekt for bil­ro­man­ti­ker­ne som i snart 25 år har sav­net bile­ne på Rådhusplassen.

Bjørvika_vegvesen

De er mulig at Sta­tens veg­ve­sen har trodd at det å flyt­te tra­fik­ken noen meter len­ger vekk fra sjø­en var hove­hen­sik­ten, og hele gjen­nom­fø­rin­gen tyder på at de har tenkt slik. Men det hen­ger ikke på noen måte sam­men med det som Oslo kom­mu­ne pre­sen­te­rer i sin skryte­vi­deo. Så et nytt spørs­mål tren­ger seg på: Hvem er de størs­te løg­ner­ne i sine pre­sen­ta­sjo­ner av det­te pro­sjek­tet: Oslo kom­muk­ne ved Plan- og byg­ningeta­ten, eller Sta­tens veg­ve­sen. Og har de vir­ke­lig snak­ket sam­men og ori­en­tert hver­and­re under pro­ses­sen? Det ser ikke slik ut.

Treskallene i Statens vegvesen

Noen gan­ger kan man få inn­trykk av at folk i Sta­tens veg­ve­sen tror de egent­lig er et forst­ve­sen. Trær er de gla­de i, en bota­nisk inter­es­se veg­ve­se­net synes å dele med poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re i Oslo kom­mu­ne. Så der­for har Sta­tens veg­ve­sen fått utar­bei­det en rap­port om “Øko­no­lo­gisk vur­de­ring av plan­ter i Bjør­vi­ka”. Jeg har ikke noe i mot plan­ter og trær, ei hel­ler at man for­sø­ker å unn­gå tid­li­ge­re tiders feil ved å plan­te man­ge steds­frem­me­de arter. Like­vel, og det­te går til pro­sjekt­le­der Gre­te Tvedt i Sta­tens veg­ve­sen: Hvor er deres rap­port om til­rette­leg­ging for syk­ling i Bjørvika?

Nei­da, jeg tror ikke at noen slik fin­nes. For jeg tror at du og res­ten av gjen­gen i Sta­tens veg­ve­sen har gitt faen i syk­lis­ter fra dag 1 i det­te pro­sjek­tet. Jeg min­ner om at det var “Åpen dag” i Bjør­vi­ka i august 2010, hvor bl,a, folk fra Sta­tens veg­ve­sen skul­le infor­me­re om vegløs­nin­ge­ne, kun­ne ikke én av de til­stede­væ­ren­de fra Veg­ve­se­net for­tel­le noe om hva slags syk­kel­løs­nin­ger det vil­le bli. Det var bare den sed­van­li­ge sva­da­en om “gode for­hold for fot­gjen­ge­re og syklister”.

Vi for­står hva som har skjedd. Det over­or­den­de målet har vært å leg­ge til ret­te for bil­kjø­ring. Man har, om enn mot­vil­lig, inn­sett at man var nødt vil å late som om man skul­le gjø­re noe for å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Den egent­lig mål­set­tin­gen må åpen­bart ha vært noe som kan pre­sen­te­rers som en “syk­kel­løs­ning”, men som sam­ti­dig er så dår­lig at den får folk til å la være å syk­le der. Med et slikt utgangs­punkt har pro­sjek­tet blitt gans­ke vellykket.

Til slutt har man til­fel­dig slengt på noen alt for sma­le syk­kel­felt der man fant litt ledig plass. Voila: Gri­sen er smin­ket, syk­lis­te­ne borte og alt er klart for bilistene.

Øverst på lis­ten over de per­soner som står bak video­en, står byplan­sjef Ellen de Vibe. Om man for­ut­set­ter at hun har gjort job­ben sin, så må hun ha vært opp­da­tert både når det gjel­der pla­ner og frem­drift i Bjørvika.

Det vi har sett i Bjør­vi­ka er at uli­ke eta­ter har gått i uli­ke ret­nin­ger, uten noe fel­les over­ord­net mål for pro­sjek­tet, og uten noen over­ord­net poli­tisk sty­ring. Sta­tens veg­ve­sen har klart å øde­leg­ge det som kun­ne vært et byut­vik­lings­pro­sjekt ved å redu­se­re det til et bil­vei­pro­sjekt. Under­veis har det vært ser­vert løg­ner og des­in­for­ma­sjon fra alle involver­te. Hvem som lyver mest og verst, er vas­ke­lig å si. Men en kon­klu­sjon er enkel: Ingen av dem er til å sto­le på. Men det viss­te vi jo fra før.

Jeg har ikke kapa­si­tet til å gå ned i alt som skjed­de i den utbyg­gings­sa­ken for å fin­ne ut hvor det gikk galt. Jeg har tid­li­ge­re sagt at hele utbyg­gin­gen bør grans­kes. Det har jeg ikke sær­lig tro på at vil kom­me til å skje. Men her bør det være stoff til gans­ke man­ge mas­ter­opp­ga­ver, eller endog dok­tor­av­handllin­ger for de som vil stu­de­re byplan og offent­li­ge plan­pro­ses­ser. Jeg håper vi vil få se man­ge sli­ke i en ikke alt for fjern frem­tid. De plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som har hatt ansva­ret for det­te, vil å mye få grue seg til når slikt begyn­ner å komme.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email