Los vinos de la Vuelta 2022. 5. etappe: Irun — Bilbao

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Den røde trøy­en skif­ter, men hol­der seg innen­for Jum­bo Vis­ma. Pri­moz Rog­lic slo til og vant etap­pen, og syk­let seg der­med inn i den røde leder­trøy­en. Jeg skrev i går at det ikke ble delt ut bonus­se­kun­der i mål. Det var feil. I regu­la­tion article 10, står det:

Pur­suant to artic­les 2.6.019 through 2.6.021 of the UCI Regu­la­tions, bonu­ses of 10, 6 and 4 seconds shall be awar­ded to the top three clas­si­fied riders of linear sta­ges, respectively.”

Jeg vet ikke hva som reg­nes som “linear sta­ges”, men det er kan­skje alle fel­les­starts­etap­per. Pri­moz Rog­lic fikk 13 bonus­se­kun­der, 10 i mål og 3 på Puer­to de Her­rer. Han har da 13 sekun­der ledel­se på lag­ka­me­rat Sepp Kuss, og 26 sekun­der til Ine­os-ryt­ter­ne. Det spørs om Pri­moz Rog­lic vil gi fra seg den røde trøy­en nå. Carl Fred­rik Hagen kom inn på 14. plass, 7 sekun­der etter Pri­moz Rog­lic. Men Team DSM tap­te 53 sekun­der til Jum­bo Vis­ma på lag­tem­po­en, så han lig­ger på 40. plass i sammedraget. 

Dagens etap­pe er også “medi­um moun­tain”, på 187 km. Det er fem klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger, tre tred­je- og to andre­ka­te­go­ri. Skjønt det er bare en andre­ka­te­go­ri, men den skal de over to gan­ger. Det er fle­re poeng å hen­te for de som kjem­per om klatre­trøy­en. Avslut­nin­gen er ned fra den sis­te top­pen, og flat mot mål. Spørs­må­let er hvem som hen­ger med ved sis­te pas­se­ring over Alto del Vivero. 

Etap­pen går gans­ke nær kys­ten. Tvil­ling­by­ene Irun og Hen­daye lig­ger på hver sin side av den spansk/franske gren­sen. Jeg pas­ser­te her med tog da jeg var på Inter­rail i 1974, og var på vei fra Lis­boa til Paris. Grense­over­gan­ge­ne mel­lom Frank­ri­ke og Spa­nia har all­tid vært inter­es­san­te når man kom­mer med tog. I Spa­nia (og Por­tu­gal) har man en bre­de­re spor­vid­de enn ellers i Vest­euro­pa. Spa­nia og Por­tu­gal har 1 668 mm, mens stan­dard i Vest­euro­pa er 1 435 mm. Tid­li­ge­re skif­tet man bog­gi­er på toge­ne ved gren­sen. Før det måt­te man anta­ge­lig­vis byt­te tog. Mer moder­ne vog­ner for den­ne tra­fik­ken er slik at man kan trek­ke aks­lin­ge­ne litt ut og inn, og der­med end­re spor­vid­den, i alle fall på pas­sa­sjer­tog. På gods­tog byt­tes det visst­nok fort­satt bog­gi­er. Spa­nia har i de sene­re åre­ne byg­get ut et gans­ke omfat­ten­de nett for høy­has­tig­hets­tog. Dis­se er byg­get med van­lig, vest­euro­pe­isk sporvidde. 

Langs kys­ten pro­du­se­res den bas­kis­ke vinen som kal­les Txa­ko­li. Man deler bas­kisk vin inn i to hoved­grup­per: Txa­ko­li og Rio­ja Alave­sa, som vi var inn­om i går. Om jeg har for­stått det rett, er Txa­ko­li den tra­di­sjo­nel­le bas­kis­ke vinen. Den sta­ves noen gan­ger Cha­co­li, Txa­co­li eller Cha­ko­li. Det pro­du­se­res mest hvit­vin, men også noe rød og rosé. Det er en per­len­de vin med rela­tivt lite alko­hol, 9–11%. Her er en artik­kel fra Ape­ri­tif om den­ne vintypen.

Pro­duk­sjon av Txa­ko­li har en lang tra­di­sjon. Men fram til ut på 1980-tal­let var det­te en i hoved­sak hjem­me­la­get vin, som ble pro­du­sert på går­de­ne. Vin­lu­sen phyl­lox­e­ra tok nes­ten knek­ken på vinen. Men bas­ker­ne er stol­te av sin kul­tur, og gjor­de alt i deres makt for å hol­de pro­duk­sjo­nen gåen­de. Til slutt lyk­tes de i den for­stand at tre områ­der fikk DO-klas­si­fi­se­ring på 1990-tallet.

Den vik­tigs­te hvite/grønne dru­en er Hond­ar­ra­bi Zuri. Jeg har ikke sett noe annet enn det­te bas­kis­ke nav­net på dru­en. I til­legg kan man bru­ke Fol­le blan­che, Gros Man­seng og Petit Man­seng. Fol­le blan­che kal­les Gros plant i Loire og Picpoul i Lan­gue­doc. Gros Man­seng og Petit Man­seng er de vik­tigs­te dru­ene i Juran­con, på den frans­ke siden av Pyre­ne­ene. Til rødvin bru­kes Hondar­ri­bi belt­za, en drue jeg hel­ler ikke har møtt and­re ste­der og jeg har ikke sett and­re navn på den­ne druen.

Det førs­te klas­si­fi­ser­te områ­det vi kom­mer til er Geta­ria­ko Txa­ko­lina, eller Cha­colí de Gue­ta­ria på spansk. Det­te fikk DO-klas­si­fi­se­ring i 1989. 

Biz­kai­ko Txa­ko­lina (Cha­co­li de Viz­caya på spansk) lig­ger litt len­ger vest, og fikk DO-klas­si­fi­se­ring i 1994. De mes­te av vin­mar­ke­ne lig­ger rundt Bilbao. 

Ara­bako Txa­ko­lin er det yngs­te klas­si­fi­ser­te områ­det, i Alava-pro­vin­sen. Det fikk DO-klas­si­fi­se­ring i 2001. Det er i det­te områ­det det pro­du­se­res Rio­ja-vin, som vi var inn­om i går. Men det pro­du­se­res også Txakoli.

Bas­kisk vin har for meg til nå vært en hvit flekk på vin­kar­tet. Det ble der­med en bestil­ling litt i blin­de for å tes­te den­ne vinen. Jeg mer­ket meg av Vin­mono­po­let had­de noen viner fra Gor­ka Izag­ir­re. Jeg vet ikke om det er den bas­kis­ke syk­lis­ten Gor­ka Izag­ir­re, som så vidt jeg vet fort­satt syk­ler for det spans­ke laget Movie­s­tar, som har sat­set på vin­pro­duk­sjon, om det er en slekt­ning, eller om det er et så van­lig bas­kisk navn at det kan være nær­mest hvem som helst. Gor­ka Izag­ir­re syk­ler ikke åre­tes Vuel­ta. Kan­skje han er hjem­me og tar seg av vinen?

Uan­sett, det var det nær­mes­te jeg kom en slags syk­kel­vin fra det­te områ­det, så mitt valg ble Gor­ka Izag­ir­re 2019. Skjønt etter at jeg had­de bestilt en flas­ke av den, var jeg inn­om Vin­mono­po­let på Ski, og så i hyl­le­ne for spansk hvit­vin. Der fant jeg en Hiruz­ta Txa­ko­lina 2021, og jeg klar­te ikke å mot­stå fris­tel­sen til å ta med en flas­ke. Det ble den førs­te vinen fra det­te områ­det som jeg smak­te. Det er en lett per­len­de og syre­frisk vin som kan pas­se til sjø­mat. Hvis jeg had­de skul­let sma­ke den blindt, had­de jeg nok tenkt i ret­ning en por­tu­gi­sisk Vin­ho Ver­de. Skjønt det er så len­ge siden jeg har druk­ket den vinen, at sam­men­lig­nings­grunn­la­get ikke er sær­lig godt. Det er nok ikke den vinen som kom­mer til å bli “husets hvit­vin” hos oss. 

Jeg vet lite om bas­kisk musikk. Men Beni­to Ler­txun­di skal være en vik­tig musi­ker når det gjel­der å popu­la­ri­se­re bas­kisk musikk. Her frem­fø­rer han Gran­de Éxitos. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.