Politiet må lære seg grunnleggende vikepliktsregler. Denne gangen er det Politiet Øst som er kunnskapsløse og/eller sykkelfiendtlige

Så har det skjedd igjen. En bilist som kom­mer fra en utkjør­sel krys­ser en gang- og syk­kel­vei og kjø­rer på en per­son på syk­kel. Det vir­ke­lig skan­da­lø­se er at poli­ti­et enten ikke kan grunn­leg­gen­de vike­plikts­reg­ler, eller at de i sin sykel­fiendt­lig­het gir f… i tra­fikk­reg­le­ne når det ikke pas­ser deres bren­nen­de øns­ke om å beskyt­te bilis­te­ne. Hen­del­ses­for­lø­pet beskri­ves slik, med poli­ti­et som kilde:

Bilen har iføl­ge poli­ti­et kom­met ut i fra en eien­dom, og kol­li­dert med syk­lis­ten på sykkelveien.”

Poli­ti­et er åpen­bart enten uvi­ten­de om tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, som lyder:

Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen. Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.”

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et må lære seg grunn­leg­gen­de vike­plikts­reg­ler. Den­ne gan­gen er det Poli­ti­et Øst som er kunn­skaps­løse og/eller syk­kel­fiendt­li­ge

Los vinos de la Vuelta 2022. 6. etappe: Bilbao — Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Da var ikke Jum­bo Vis­ma inter­es­sert å for­sva­re den røde trøy­en len­ger. Marc Solér gikk sei­ren­de ut av en etap­pe hvor man­ge som vok­tet på hver­and­re. Og Rudy Molard sik­ret seg den røde leder­trøy­en. Carl Fred­rik Hagen kom inn med hoved­fel­tet, og lig­ger på 40. plass i sam­men­dra­get, i en stor grup­pe av ryt­te­re som lig­ger drøyt fem minut­ter etter Rudy Molard.

Dagens etap­pe er en 181,5 km lang fjell­e­tap­pe, som avslut­tes opp Ascen­sión al Pico Jano. San Miguel de Agu­ayo. Der kan det bli en hard kamp mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne og de som kjem­per om klatretrøyen.

Etap­pen star­ter i Bil­bao i Bas­ker­land, og fort­set­ter inn i Can­tabria. Det­te er et fjelland­skap mot Atlan­ter­havs­kys­ten. Kli­ma­et er litt for kjø­lig og fuk­tig og jor­den litt for frukt­bar for å være egnet til vin­pro­duk­sjon. Vin­dru­er gir best resul­tat i gans­ke kar­rig jord, i alle fall om man ten­ker kva­li­ta­tivt og ikke kvan­ti­ta­tivt. Den frukt­ba­re jor­den bru­kes gjer­ne til mer i bok­sta­ve­lig for­stand mat­nyt­tig land­bruks­pro­duk­sjon. Når det gjel­der land­bruk står kveg­drift og skogs­drift høy­ere oppe på lis­ten enn vin­pro­duk­sjon mm i det­te områ­det. Det er i det hele tatt gans­ke mye som står høy­ere oppe enn vin­pro­duk­sjon i den­ne delen av Spania.

Men det er to VT (Vino de la Tierra) ‑klas­si­fi­ser­te områ­der i Cantabria. 

Cos­ta de Can­tabria lig­ger ute ved kys­ten. Områ­det fikk klas­si­fi­se­rin­gen i 2005. Det lig­ger ved foten av de cant­bris­ke fjel­le­ne, og strek­ker seg opp til 600 meters høy­de. Det pro­du­se­res først og fremst hvit­vin, og den er gans­ke lett og har rela­tivt lite alko­hol, typisk 9–12%. Vinen lages gjer­ne av nord-spans­ke dru­er som Alba­ri­no, Godel­lo, Hond­ar­ra­bi Zuri og Treixa­dura, men det dyr­kes også noe Ries­ling og Gewurz­tra­mi­ner. Det pro­du­se­res også noe rødvin. Vine­ne kjenne­teg­nes av det kjø­li­ge kli­ma­et og nær­he­ten til havet, med høy syre og et visst saltpreg.

Den and­re, Lié­bana, lig­ger len­ger inne i lan­det. Områ­det består av fire daler, som skjer­mer områ­det blant annet fra den kjø­li­ge hav­luf­ten. Det pro­du­se­res mest rødvin, men det kan også pro­du­se­res hvit­vin innen­for klas­si­fi­se­rin­gen. Det er 15 til­lat­te drue­sor­ter, hvil­ket i prak­sis plei­er å bety stor varia­sjon, og at det er vans­ke­lig å fin­ne en vin som er typisk for området. 

Jeg kjen­ner ikke dis­se vine­ne. Jeg vil tro at det er vin man drik­ker når man er i områ­det, men som man ellers ikke anstren­ger seg for å finne. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.