Politiet må lære seg grunnleggende vikepliktsregler. Denne gangen er det Politiet Øst som er kunnskapsløse og/eller sykkelfiendtlige

Så har det skjedd igjen. En bilist som kommer fra en utkjørsel krysser en gang- og sykkelvei og kjører på en person på sykkel. Det virkelig skandaløse er at politiet enten ikke kan grunnleggende vikepliktsregler, eller at de i sin sykelfiendtlighet gir f… i trafikkreglene når det ikke passer deres brennende ønske om å beskytte bilistene. Hendelsesforløpet beskrives slik, med politiet som kilde:

“Bilen har ifølge politiet kommet ut i fra en eiendom, og kollidert med syklisten på sykkelveien.”

Politiet er åpenbart enten uvitende om trafikkreglene § 7 nr 4, som lyder:

“Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.

Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.”

Til tross for dette sier politiet, fortsatt i følge Østlandets blad:

“– Politiet har per nå ikke tatt stilling hendelsesforløpet. Vi jobber nå med å finne ut hvem som kom fra hvor og i hvilken hastighet ulykken skjedde, sier politibetjent Johan til amta.no å stedet cirka klokken 16:30.

Litt før klokken fem opplyser politiet at bilen har kommet ut ifra en eiendom og kollidert med syklisten på gang- og sykkelveien.

(…)

Det er ikke konkludert i saken, og politiet har onsdag kveld ikke tatt beslag av førerkort til bilfører, sier Loraas.

– Patruljen på stedet sier det er dårlig sikt ved utkjøringen. Videre etterforskning vil avdekke om syklisten eller bilføreren på noen måte kan klandres.

Saken overtas av etterforskningsavdelingen ved Follo politistasjon.”

Vårt akk så ubrukelig politi må visst ha det med teskje, skjønt de er visst for store, så man bør vel bruke mokkaskje.

“Bilisten, har kommet ut ifra en eiendom.” Jeg går ut fra at bilen ikke var førerløs, selv om politiet som vanlig forsøker å gi inntrykk av at det ikke var noen bilist, bare en bil involvert i påkjørselen. Så var det trafikkreglene § 7 nr 4:

“Kjørende som kommer fra … eiendom, … har vikeplikt for annen trafikant.”

Det er så elementært at selv politifolk bør forstå det.

Vikepliktreglene diskriminerer syklende, ved at det i § 7 nr 4, annet ledd første pkt, står:

“Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen.”

Jeg skal ikke diskutere den nå, men viser til denne tidligere kommentaren. Det som er viktig her er det som står i annet punktum:

“Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.”

Denne plikten, det er altså den vikeplikten som reguleres i første ledd. Den gjelder ikke overfor “Kjørende som kommer fra … eiendom”. Klarer politiet virkelig ikke å forstå noe så enkelt? De som ikke forstår slikt, bør avskiltes som politifolk.

Forutsatt at saksfremstillingen i Østlandets blad i hovedsak er korrekt, er det ingen tvil: Bilisten hadde vikeplikt. Morten How Lode har hentet fram dette bildet fra Google maps, som antageligvis er den aktuelle utkjørselen.

Dårlig sikt ved utkjøringen? Det betyr skjerpet aktsomhet for bilisten, som må forvisse seg om at det er klart før han krysser sykkelveien. Det er ikke slik at den som kommer på en vei andre har vikeplikt for, skal måtte forsikre seg om at det ikke kommer en uoppmerksom bilist ut fra uoversiktlige utkjørsler.

I en utmerket kommentar til den tragiske hendelsen hvor en lastebilsjåfør kjørte på og drepte slovenske landslagsløpere Hana Mazi Jamnik mens hun trente på rulleski i Jørpeland, skriver Jens Glad Balchen:

“Ulykkene skjedde fordi sjåførene kjørte på en måte som gikk bra de 999 gangene det ikke var noen der, og 1 gang endte med drap.”

Politiet mener åpenbart at det er akseptabelt å kjøre på en måte som gikk bra i 999 tilfeller, og klandrer offeret i de tilfeller hvor det ender med påkjørsel. Skade, men heldigvis ikke drap i saken langs Drøbakveien.

Dessverre har vi et sykkelfiendtlig politi i dette landet, og de gjør alt de kan for å skyve ansvaret for kollisjoner over på folk som sykler, og frikjenne de for politiet så hellige bilistene.

Jeg skal nevne to lignende saker. I den første, i Bærum, rygget en bilist ut fra en privat utkjørsel ut i en vei som er hovedsykkelvei og dessuren er forkjørsvei. Den som rygger har alltid vikeplikt. Den som kommer fra en privat ukjørsel har alltid vikeplikt. Og en bilist som skal ut i en forkjørsvei har selvfølgelig vikeplikt. Likevel klarte det ubrukelige politiet å konkludere med at syklisten var like mye å klandre som bilisten, og det ble ikke opprettet sak. Lek med følgende tanke: Det kom en bil på den forkjørsveien, og kolliderte med bilisten som rygget ut i veien. Ville det falt politiet inn å tenke at bilisten på forkjørsveien var like mye å klandre som han som rygget ut? Selvsagt ikke. Slik tenker politiet bare når de skal frikjenne bilisten og skyve ansvaret over på syklisten.

I den andre saken, fra Lillehammer, rygget en bilist ut av en garasje. Å rygge fra en garasje, hvor man ikke har noe sikt, og rett ut i veien er etter min vurdering i utgangspunktet grovt uaktsomt. I alle fall er det et åpenbart vikeplitsbrudd. Politiet uttalte, ifølge avisen Gudbrandsdølen:

“Vi har snakket med vitner, og de forteller at syklisten kom relativt fort nedover veien. Det kommer til å bli opprettet sak, slik rutinen er når det er personskade, men førerkortet til sjåføren er ikke beslaglagt. Man skal være aktpågivende når man kjører bil, men i dette tilfellet anser vi det ikke for å være bilførerens feil. ”

Det var et helt åpenbart vikeplitsbrudd fra bilistens side. Men så lenge bilføreren bare bryter vikeplikt overfor en som sykler, anser det sykkelfiendlige og/eller kunnskapsløse politiet det ikke for å være bilførerens feil. Listen kunne ha vært gjort mye lenger, men jeg nøyer meg med disse to sakene.

Så gjenstår det å se om etterforskningsavdelingen ved Follo politistasjon kan trafikkreglene, og faktisk er villige til å anvende dem når det er klart vikepliktsbrukdd fra bilisten. Eller om de også skal falle tilbake på sykkelfiendtlige politireflekser, og frikjenne bilisten.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.