Politiet må lære seg grunnleggende vikepliktsregler. Denne gangen er det Politiet Øst som er kunnskapsløse og/eller sykkelfiendtlige

Så har det skjedd igjen. En bilist som kom­mer fra en utkjør­sel krys­ser en gang- og syk­kel­vei og kjø­rer på en per­son på syk­kel. Det vir­ke­lig skan­da­lø­se er at poli­ti­et enten ikke kan grunn­leg­gen­de vike­plikts­reg­ler, eller at de i sin sykel­fiendt­lig­het gir f… i tra­fikk­reg­le­ne når det ikke pas­ser deres bren­nen­de øns­ke om å beskyt­te bilis­te­ne. Hen­del­ses­for­lø­pet beskri­ves slik, med poli­ti­et som kilde:

Bilen har iføl­ge poli­ti­et kom­met ut i fra en eien­dom, og kol­li­dert med syk­lis­ten på sykkelveien.”

Poli­ti­et er åpen­bart enten uvi­ten­de om tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, som lyder:

Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen. Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.”

Til tross for det­te sier poli­ti­et, fort­satt i føl­ge Øst­lan­dets blad:

– Poli­ti­et har per nå ikke tatt stil­ling hen­del­ses­for­lø­pet. Vi job­ber nå med å fin­ne ut hvem som kom fra hvor og i hvil­ken has­tig­het ulyk­ken skjed­de, sier politi­be­tjent Johan til amta.no å ste­det cir­ka klok­ken 16:30.

Litt før klok­ken fem opp­ly­ser poli­ti­et at bilen har kom­met ut ifra en eien­dom og kol­li­dert med syk­lis­ten på gang- og sykkelveien.

(…)

Det er ikke kon­klu­dert i saken, og poli­ti­et har ons­dag kveld ikke tatt beslag av fører­kort til bil­fø­rer, sier Loraas.

– Patrul­jen på ste­det sier det er dår­lig sikt ved utkjø­rin­gen. Vide­re etter­forsk­ning vil avdek­ke om syk­lis­ten eller bil­fø­re­ren på noen måte kan klandres.

Saken over­tas av etter­forsk­nings­av­de­lin­gen ved Fol­lo politistasjon.”

Vårt akk så ubru­ke­lig poli­ti må visst ha det med teskje, skjønt de er visst for sto­re, så man bør vel bru­ke mokkaskje.

Bilis­ten, har kom­met ut ifra en eien­dom.” Jeg går ut fra at bilen ikke var fører­løs, selv om poli­ti­et som van­lig for­sø­ker å gi inn­trykk av at det ikke var noen bilist, bare en bil involvert i påkjør­se­len. Så var det tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4:

Kjø­ren­de som kom­mer fra … eien­dom, … har vike­plikt for annen trafikant.” 

Det er så ele­men­tært at selv politi­folk bør for­stå det.

Vike­plikt­reg­le­ne dis­kri­mi­ne­rer syk­len­de, ved at det i § 7 nr 4, annet ledd førs­te pkt, står:

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.”

Jeg skal ikke dis­ku­te­re den nå, men viser til den­ne tid­li­ge­re kom­men­ta­ren. Det som er vik­tig her er det som står i annet punktum: 

Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.” 

Den­ne plik­ten, det er alt­så den vike­plik­ten som regu­le­res i førs­te ledd. Den gjel­der ikke over­for “Kjø­ren­de som kom­mer fra … eien­dom”. Kla­rer poli­ti­et vir­ke­lig ikke å for­stå noe så enkelt? De som ikke for­står slikt, bør avskil­tes som politifolk. 

For­ut­satt at saks­frem­stil­lin­gen i Øst­lan­dets blad i hoved­sak er kor­rekt, er det ingen tvil: Bilis­ten had­de vike­plikt. Mor­ten How Lode har hen­tet fram det­te bil­det fra Goog­le maps, som anta­ge­lig­vis er den aktu­el­le utkjørselen.

Dår­lig sikt ved utkjø­rin­gen? Det betyr skjer­pet akt­som­het for bilis­ten, som må for­vis­se seg om at det er klart før han krys­ser syk­kel­vei­en. Det er ikke slik at den som kom­mer på en vei and­re har vike­plikt for, skal måt­te for­sik­re seg om at det ikke kom­mer en uopp­merk­som bilist ut fra uover­sikt­li­ge utkjørsler. 

I en utmer­ket kom­men­tar til den tra­gis­ke hen­del­sen hvor en laste­bil­sjå­før kjør­te på og drep­te slo­vens­ke lands­lags­lø­pe­re Hana Mazi Jam­nik mens hun tren­te på rulle­ski i Jørpe­land, skri­ver Jens Glad Balchen:

Ulyk­ke­ne skjed­de for­di sjå­fø­re­ne kjør­te på en måte som gikk bra de 999 gan­ge­ne det ikke var noen der, og 1 gang end­te med drap.”

Poli­ti­et mener åpen­bart at det er aksep­ta­belt å kjø­re på en måte som gikk bra i 999 til­fel­ler, og kland­rer offe­ret i de til­fel­ler hvor det ender med påkjør­sel. Ska­de, men hel­dig­vis ikke drap i saken langs Drøbakveien.

Dess­ver­re har vi et syk­kel­fiendt­lig poli­ti i det­te lan­det, og de gjør alt de kan for å sky­ve ansva­ret for kol­li­sjo­ner over på folk som syk­ler, og fri­kjen­ne de for poli­ti­et så hel­li­ge bilistene.

Jeg skal nev­ne to lig­nen­de saker. I den førs­te, i Bærum, ryg­get en bilist ut fra en pri­vat utkjør­sel ut i en vei som er hoved­syk­kel­vei og des­su­ren er for­kjørs­vei. Den som ryg­ger har all­tid vike­plikt. Den som kom­mer fra en pri­vat ukjør­sel har all­tid vike­plikt. Og en bilist som skal ut i en for­kjørs­vei har selv­føl­ge­lig vike­plikt. Like­vel klar­te det ubru­ke­li­ge poli­ti­et å kon­klu­de­re med at syk­lis­ten var like mye å kland­re som bilis­ten, og det ble ikke opp­ret­tet sak. Lek med føl­gen­de tan­ke: Det kom en bil på den for­kjørs­vei­en, og kol­li­der­te med bilis­ten som ryg­get ut i vei­en. Vil­le det falt poli­ti­et inn å ten­ke at bilis­ten på for­kjørs­vei­en var like mye å kland­re som han som ryg­get ut? Selv­sagt ikke. Slik ten­ker poli­ti­et bare når de skal fri­kjen­ne bilis­ten og sky­ve ansva­ret over på syklisten. 

I den and­re saken, fra Lil­le­ham­mer, ryg­get en bilist ut av en gara­sje. Å ryg­ge fra en gara­sje, hvor man ikke har noe sikt, og rett ut i vei­en er etter min vur­de­ring i utgangs­punk­tet grovt uakt­somt. I alle fall er det et åpen­bart vikeplits­brudd. Poli­ti­et uttal­te, iføl­ge avi­sen Gud­brands­dø­len:

Vi har snak­ket med vit­ner, og de for­tel­ler at syk­lis­ten kom rela­tivt fort ned­over vei­en. Det kom­mer til å bli opp­ret­tet sak, slik ruti­nen er når det er per­son­ska­de, men fører­kor­tet til sjå­fø­ren er ikke beslag­lagt. Man skal være akt­på­gi­ven­de når man kjø­rer bil, men i det­te til­fel­let anser vi det ikke for å være bil­fø­re­rens feil. ”

Det var et helt åpen­bart vikeplits­brudd fra bilis­tens side. Men så len­ge bil­fø­re­ren bare bry­ter vike­plikt over­for en som syk­ler, anser det syk­kel­fiend­li­ge og/eller kunn­skaps­løse poli­ti­et det ikke for å være bil­fø­re­rens feil. Lis­ten kun­ne ha vært gjort mye len­ger, men jeg nøy­er meg med dis­se to sakene. 

Så gjen­står det å se om etter­forsk­nings­av­de­lin­gen ved Fol­lo politi­sta­sjon kan tra­fikk­reg­le­ne, og fak­tisk er vil­li­ge til å anven­de dem når det er klart vike­plikts­brukdd fra bilis­ten. Eller om de også skal fal­le til­ba­ke på syk­kel­fiendt­li­ge politire­flek­ser, og fri­kjen­ne bilisten. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email