Los vinos de la Vuelta 2022. 7. etappe: Camargo — Cistierna

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Vi er fort­satt i “Det grøn­ne Spa­nia”, som er pre­get av fuk­tig og kjør­lig luft fra Atlan­ter­ha­vet, med gans­ke mye ned­bør. Det fikk ryt­ter­ne mer­ke i går. Det var trist å se at Carl Fred­rik Hagen gikk i bak­ken. Men han kom seg hel­dig­vis til mål. Så får vi se hvor ska­det han er, og om han star­ter i dag. 

Jay Vine impo­ner­te på gårs­da­gens etap­pe. Og Remco Even­po­el sik­ret seg den røde leder­trøy­en. Så får vi som hvem som har den når de kom­mer til mål. 

Dagens etap­pe er 190 km lang, og er klas­si­fi­sert som “Medi­um moun­tain”. <edit>Den ser mer enn hard nok ut for meg, med seks klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger og avslut­ning på top­pen av en første­ka­te­go­ri. Det bør bli nok en kon­kur­ran­se mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. </edit> Her bling­set jeg litt. Det er etap­pen i mor­gen som har seks klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger. I dag er det “bare” en førstekategori. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 7. etap­pe: Camar­go — Cis­tier­na