Los vinos de la Vuelta 2022. 7. etappe: Camargo — Cistierna

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Vi er fort­satt i “Det grøn­ne Spa­nia”, som er pre­get av fuk­tig og kjør­lig luft fra Atlan­ter­ha­vet, med gans­ke mye ned­bør. Det fikk ryt­ter­ne mer­ke i går. Det var trist å se at Carl Fred­rik Hagen gikk i bak­ken. Men han kom seg hel­dig­vis til mål. Så får vi se hvor ska­det han er, og om han star­ter i dag. 

Jay Vine impo­ner­te på gårs­da­gens etap­pe. Og Remco Even­po­el sik­ret seg den røde leder­trøy­en. Så får vi som hvem som har den når de kom­mer til mål. 

Dagens etap­pe er 190 km lang, og er klas­si­fi­sert som “Medi­um moun­tain”. <edit>Den ser mer enn hard nok ut for meg, med seks klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger og avslut­ning på top­pen av en første­ka­te­go­ri. Det bør bli nok en kon­kur­ran­se mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. </edit> Her bling­set jeg litt. Det er etap­pen i mor­gen som har seks klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger. I dag er det “bare” en førstekategori. 

Etap­pen star­ter i regio­nen Can­tabria og ender i Casti­le y Léon. Som nevnt til for­ri­ge etap­pe, er Can­tabria et fjelland­skap langs kys­ten, hvor det pro­du­se­res lite vin. Det pro­du­se­res sider (Sidra) fra epler i det­te områ­det. Jeg må bare erkjen­ne at sider ikke er blant mine favo­ritt­drik­ker. Jeg har fle­re gan­ger tenkt at jeg bør gi sider noen nye sjan­ser, men så langt har det blitt med tan­ken. Jeg har lest at side­ren fra det­te områ­det ofte er uten kullsyre. 

Casti­le y Léon er en meget inter­es­sant vin­re­gion. Men det er i den syd­li­ge delen, i Ribe­ra del Duero. Vuel­ta­en er ikke inn­om det områ­det i år. Men vi tar en liten avstik­ker under en av de sis­te etappene. 

Hele Castil­la y León omfat­tes av vink­las­si­fi­se­rin­gen Castil­la y León VT, alt­så en Vino de la Tierra (land­vin) klas­si­fi­se­ring. Her dyr­kes et stort antall dru­er, men Tempra­nil­lo er den domi­ne­ren­de, med 47% av pro­duk­sjo­nen ut fra de tal­le­ne jeg har sett. Det ser ut til å være et typisk eksem­pel på et områ­de hvor det er vans­ke­lig å iden­ti­fi­se­re en typisk vin som iden­ti­fi­se­rer områ­det. Så det er nok en av de man­ge viner man drik­ker hvis man er i områ­det, men ikke leter etter om man befin­ner seg and­re steder. 

Jeg fore­gri­per litt her. Men vi beve­ger oss litt len­ger vest­over og inn i Astu­ria. Vi fase­for­sky­ver, slik at når vi egent­lig kom­mer til Astu­ria, fort­set­ter vi til Gali­cia. Skjønt et på ingen måte reelt at vi beve­ger oss til Astu­ria. Jeg har hen­tet fram den kom­po­ni­sjo­nen som går under nav­net “Astu­rias (Ley­en­da)” av den spans­ke kom­po­nis­ten Isaac Albé­niz. Isaac Albé­niz fra fra Kata­lo­nia, og kom­po­si­sjo­nen ble først utgitt i Bar­ce­lo­na. Den trå­den som for­bin­der kom­po­si­sjo­nen med Astu­rias er i bes­te fall tynn. Kom­po­si­sjo­nen er inpi­rert av anda­lu­sisk fla­men­co og ikke musikk fra Astu­ria. Nav­net Astu­rias (Ley­en­da) ble gitt av den tys­ke for­leg­ge­ren Hof­meis­ter ved en utgi­vel­se i 1911, etter Isaac Albé­niz’ død i 1909. Men nav­net har blitt hef­ten­de ved komposisjonen.

Det fin­nes man­ge ver­sjo­ner tran­skri­bert for gitar. Da jeg let­te etter en inn­spil­ling på YouT­ube fant jeg flest frem­ført på gitar. Men Isaac Albé­niz kom­po­ner­te den for pia­no, så jeg har tatt med en inn­spil­ling med pia­no. Det er ikke mulig å over­fø­re musikk eksakt fra pia­no til gitar. Når man bru­ker alle ti fing­re­ne, er det mulig å spil­le ti toner sam­ti­dig på et pia­no, men gita­ren har bare seks stren­ger slik at det ikke er mulig å spil­le fle­re enn seks toner sam­ti­dig. Et moder­ne pia­no med 88 tan­gen­ter har et regis­ter på litt over syv oktaver. En gitar har et regis­ter på et sted mel­lom tre og fire oktaver, og man skal være sær­de­les lang­fing­ret for å kun­ne utnyt­te hele regis­te­ret på en gang. Man kan spil­le toner som lig­ger tett på et pia­no, men det er ikke mulig å spil­le mer enn en tone om gan­gen på en streng på gita­ren. De som har tran­skri­bert for gitar har løst det­te på litt uli­ke måter. Uan­sett: Her er den for piano.

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email