Los vinos de la Vuelta 2022. 9. etappe: Villaviciosa — Les Praeres. Nava

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Internationa

Det var nok en impo­ne­ren­de klat­ring og ny etappe­sei­er til Jay Vine. Rudy Molard kom i mål som 62. mann, og falt fra and­re til 30. plass i sam­men­dra­get, 9.27 bak leden­de Remoc Even­po­el. Ellers var det ingen sto­re end­rin­ger i top­pen av sammndraget. 

Dagens etap­pe er en 153,4 km lang fjell­e­tap­pe. Det er fem kat­go­ri­ser­te stig­nin­ger, og nok en gang er det mål­gang på top­pen av en førstekategori.

Det­te er sis­te etap­pe i den­ne delen av Spa­nia. Jeg har nå tømt det mes­te jeg har fun­net av drikke­kil­der i den­ne delen av landet. 

Hugh John­son og Jan­cis Robin­son nev­ner Tierra de Léon litt len­ger inne i lan­det, men de skri­ver ikke så mye om det. Det lig­ger syd for Cordil­le­ra Can­tábrica fjel­le­ne. Jeg har lest at områ­det skal ha et mikro­kli­ma som pas­ser godt for pro­duk­sjon av mus­se­ren­de vin. Men områ­det er mest kjent for den loka­le røde/svarte dru­en Prie­to Picu­do, som mot­står tør­ke godt. Det er en aro­ma­tisk drue med god syre og fruk­tig­het. Den sies å gi viner som kan min­ne om viner laget av Tempra­nil­lo, men er litt lyse­re i far­gen. Rødvi­ner pro­du­sert her skal ha minst 60% Prie­to Picu­do eller Men­cía. Det er dru­er som er ukjen­te for meg. Det som Vivi­no angir som de bes­te vine­ne laget av Meni­ca er pri­set fra 840 til over 12 000 kr, og det er ikke nors­ke pri­ser. Hvis det­te er typis­ke pri­ser, lig­ger de godt over det jeg van­lig­vis vil beta­le for en flas­ke vin. 

Selv om vi nå er i Astu­rias, tar jeg med litt mer gali­ci­ansk musikk, den­ne gan­gen sang, her repre­sen­tert med Uxía. Hen­nes sang er basert på tra­di­sjo­nell gali­ci­ansk sang. Her syn­ger hun sam­men med Síl­via Pérez Cruz.

I mor­gen er det hvile­dag, og hele sir­ku­set skal for­flyt­te seg til et annet hav. Tirs­dag er de en etap­pe ved Mid­del­ha­vet og Ali­can­te. Jeg tror man­ge ryt­te­re ser fram til den hvile­da­gen, og at det etter hvile­da­gen kom­mer noen fla­te etapper. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email