Los vinos de la Vuelta 2022. 10. etappe: Elche — Alicante. Tempo

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Jeg synes det var litt stas at en Sør-Afri­kansk syk­list vant. Det var en impo­ne­ren­de avslut­ning av Louis Mein­tjes. Pri­moz Rog­lic tap­te nes­ten et min­ut til Remco Even­po­el. Og Carl Fred­rik Hagen kom greit gjennom.

Nå har ryt­ter­ne hatt en hvile­dag, som de sik­kert har hatt godt av etter gans­ke man­ge har­de etapper. 

Dagens etap­pe er en 30,9 km lang, helt flat indi­vi­du­ell tempo­etap­pe. Nå syk­ler alle for seg selv. Ryt­te­re med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner må sat­se. På en etap­pe som den­ne kan man vin­ne tid på og ikke minst tape tid til kon­kur­ren­te­ne. Og noen tempo­spe­sia­lis­ter vil syk­le for etappe­sei­er. For slit­ne hjelpe­ryt­te­re blir det mer en gjen­nom­kjø­ring og opp­var­ming til etap­pe­ne som kom­mer. For dem hand­ler det om å gjen­nom­føre med en viss stil, innen­for tids­gren­sen. Fra i mor­gen må de igjen begyn­ne å gjø­re en jobb for lage­ne sine. 

Akku­rat da vi skul­le for­la­te nord­vest-Spa­nia, kom Merete Bø i Dagens Nærings­liv med den­ne anbe­fa­lin­gen av en bas­kisk vin: Meretes utvalg­te: – Fersk spansk bil­lig­hvit­vin. Så vi tar med den, før vi går løs på dagens etap­pe og dagens vin. 

Til førs­te etap­pe i Utrecht tok jeg med et video­klipp fra en ikke helt vel­lyk­ket lag­tem­po. Dansk TV2, jeg tror det var i 2009, kåret de til da tre ver­ste tempo­pre­sta­sjo­ne­ne. De had­de Michael Ras­mus­sen, fra Tour de Fran­ce 2005, på topp, eller kan­skje man skal si på bun­nen av den kåringen.

Men vi må kom­me til vinen. Spa­nia lig­ger mel­lom to hav, og vi har nå for­flyt­tet oss fra Atlan­ter­ha­vet til Mid­del­ha­vet. Dagens etap­pe er en indi­vi­du­ell tempo­etap­pe på 30,9 km, som går inn til Ali­can­te. Når en etap­pe er så kort, er det ikke lett å fin­ne vin langs etap­pen, med mind­re den går gjen­nom inter­es­san­te vinområder. 

Vin­mes­sig hører Ali­can­te til vin­om­rå­det Valen­cia. Det er to DO-klas­si­fi­ser­te områ­der: Valen­cia og Uti­el-Requena. Inn­til for rundt 25 år siden var det­te et områ­de hvor man pro­du­ser­te bilig bulk­vin. Men ambi­siø­se vin­ma­ke­re har hen­tet fram loka­le og nær­mest glem­te dru­er, og lager kva­li­tets­vin ut av dem. Du kan lese mer om utvik­lin­gen i den­ne artik­ke­len fra Decan­ter. Ing­vild Tenn­fjord skal visst­nok ha sagt om dru­en bobal at den var lett å hus­ke. Man kun­ne bare ten­ke på bobil, og dru­en er omtrent like kje­de­lig. Men for et år siden skrev hun begist­ret om en vin fra nett­opp Valen­cia, en Bruno Mur­cia­no Para­jes del Cabri­el, laget av Bobal i sin over­sikt over grill­vi­ner, og ga den ter­ning­kast 6. Det går som det måt­te gå når en vin får god omta­le fra en vik­tig vin­skri­bent. Vinen, i 2019 årgang, er utsolgt hos Vin­mono­po­let sen­tralt, men fin­nes fort­satt i noen butikker.

Min vin fra Valen­cia ble en Marqués de Chi­vé Tempra­nil­lo Cri­an­za 2018, fra Uti­el-Requena. Det var et gans­ke til­fel­dig valg. Det var den de had­de fra det­te områ­det i den Vin­mono­pol­bu­tik­ken jeg var inn­om. Det er en grei og rime­lig rødvin, til 120 kr per flas­ke. Greit smak av mørk frukt, mode­rat syre og mid­dels etter­smak. Jeg plei­er gjer­ne å kjø­pe vin til ca 200 kr per flas­ke, eller i prak­sis et sted mel­lom 200 og 250 kr, og har egent­lig ikke noe godt sam­men­lig­nings­grunn­lag når det gjel­der viner til rundt 120 kr per flas­ke. Men for meg frem­står den som et godt kjøp.

Noen ord om nors­ke vin­pri­ser, og hvor­for man som hoved­re­gel ikke bør vel­ge det aller bil­ligs­te. For all vin, som for de fles­te and­re varer, beta­ler vi 25% mer­ver­dig­av­gift (mva eller moms). Vi bea­ler mva også på and­re avgif­ter, f.eks. alko­hol­av­gift. Hvis vinen kos­ter 120 kr i utsalg, er 24 kr mva. Hvis vinen kos­ter 200 kr, er 40 kr mva. Så uten mva er pri­sen 96 og 160 kr for en vin som kos­ter hen­holds­vis 120 og 200 kr i utsalg. Alko­hol­av­gif­ten reg­nes ut fra meng­den alko­hol, og vinens pris er uten betyd­ning for den­ne. Alko­hol­styr­ke i vin kan variere noe, men for en typisk flas­ke rødvin er den så vidt jeg vet 43 kro­ner. Trek­ker vi fra alko­hol­av­gif­ten kos­ter våre to viner hen­holds­vis 53 og 117 kro­ner. Vin­mono­po­let har lav avan­se, så vidt jeg vet bare 8%. Jeg er usik­ker på om avan­sen reg­nes av pri­sen med eller uten alko­hol­av­gift. Men uan­sett lig­ger avan­sen et sted mel­lom ca 5 og 12 kro­ner for våre to vin­flas­ker. Om jeg har for­stått det rett, er Vin­mono­po­lets avan­se ald­ri mer enn 88 kro­ner. Så om man kjø­per en flas­ke av Vin­mono­po­lets dyres­te rødvin, en Ch. Latour 2014 til 57 138 kro­ner, så er Vin­mono­po­lets avan­se fort­satt bare 88 kro­ner. Det er en av grun­ne­ne til at de vir­ke­lig dyre vie­nen ikke er like dyre hos Vin­mono­po­let som hos vin­hand­le­re i and­re land.

Men om vi reg­ner hen­holds­vis 8 og 12 kro­ner, kos­ter våre to vin­flas­ker 45 og 105 kro­ner i inn­kjøp. Det­te skal dek­ke pro­duk­sjons­kost­na­de­ne, tap­ping, trans­port og impor­tø­rens avan­se (Vin­mono­po­let impor­te­rer ikke len­ger vin selv). Jeg reg­ner med at tap­ping og trans­port kos­ter omtrent det sam­me, enten vinen er dyr eller bil­lig. Så om vi går noe opp i pris, beta­ler vi rela­tivt sett mind­re i avgif­ter m.m, og mer for selve vinen. Nok om vin­av­gif­ter og priser. 

Den mest van­li­ge grønne/hvite dru­ene i områ­det er Mos­ca­tel, Mer­seg­ue­ra, Mal­va­sia og Maca­beo. De mest van­li­ge røde/blå/svarte er Monas­trell (Mour­véd­re), Bobal, Tempra­nil­lo, Gar­nacha (Gre­nache) og Man­to. Decan­ter skri­ver om bl.a. Fil.loxera y Cía, som har hen­tet fram de loka­le dru­ene Arco, Ull de Perdiu og Valen­cí. Det er dru­er som er helt ukjen­te for meg. Jeg had­de ikke hørt om dem før jeg les­te den artik­ke­len. Men det er eksemp­ler på en utvik­ling jeg liker. I artik­ke­len site­res den berøm­te kata­lans­ke arki­tek­ten Anto­nio Gaudi:Ori­gi­na­li­tet består i å retur­ne­re til opp­rin­nel­sen.” Gaudi har noe slikt som syv av sine bygg på UNESCOs ver­dens­arv­lis­te, og hans arki­tek­tur er i seg selv en god grunn til å besø­ke Bar­ce­lo­na. Men vi skal ikke dit i år. 

Spansk musikk for­bin­des ofte med gitar, og en av de vik­ti­ge kom­po­nis­te­ne for gitar var Fran­cis­co Tar­re­ga. Han Gran Vals har på et vis blitt hans mest berøm­te kom­po­si­sjon, uten at folk kjen­ner Tar­re­ga av den grunn, da den var utgangs­punk­tet for Nokias så alt­for kjen­te ringe­tone. Her blir den frem­ført av Geor­ge Sakel­la­riou på en Anto­nio de Tor­res gitar byg­get i 1862.

Men når vi er inn­om Nokia-ringe­to­nen, kan jeg ikke dy meg for å ta med den­ne, om hvor­dan man på best mulig vis tak­ler at noen blant kon­sert­pub­li­kum har glemt å slå av mobiltelefonen.

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email