Hatbrev mot lesbisk par — er det en straffbar ytring?

Vi har i fle­re medi­er, f.eks. i NRK­no, kun­net lese om det les­bis­ke paret i Vald­res som mot­tok et ano­nymt brev med grovt sji­ka­ne­ren­de inn­hold. Saken er politi­an­meldt, og NRK skri­ver bl.a:

Poli­ti­et tar det på alvor. Vi er blitt møtt med stor respekt. De skal ta en vur­de­ring ut fra hvor­dan de hånd­te­rer saken, og ut fra sine prosedyrer,”

Det­te er en av ytrin­ge­ne i det ano­ny­me brevet:

«Had­de jeg vist at ungen min skul­le gå sam­men med «søn­nen» til to fitteslei­ke­re had­de jeg byt­ta sko­le. Hvem av dere er lik­som mora og hvem er faren.?»

Det jeg vil ta opp, er om den­ne ytrin­gen er straff­bar. En even­tu­ell hjem­mel for straff vil være strl § 185 om hate­ful­le ytrin­ger, som lyder:

Med bot eller feng­sel inn­til 3 år straf­fes den som for­sett­lig eller grovt uakt­somt offent­lig set­ter frem en dis­kri­mi­ne­ren­de eller hate­full ytring. Som ytring reg­nes også bruk av sym­bo­ler. Den som i and­res nær­vær for­sett­lig eller grovt uakt­somt frem­set­ter en slik ytring over­for en som ram­mes av den­ne, jf. annet ledd, straf­fes med bot eller feng­sel inn­til 1 år.

Med dis­kri­mi­ne­ren­de eller hate­full ytring menes det å true eller for­hå­ne noen, eller frem­me hat, for­føl­gel­se eller ringe­akt over­for noen på grunn av deres
a. hud­far­ge eller nasjo­na­le eller etnis­ke opp­rin­nel­se,
b. reli­gion eller livs­syn,
c. sek­su­el­le ori­en­te­ring,
d. kjønns­iden­ti­tet eller kjønns­ut­trykk, eller
e. ned­sat­te funksjonsevne.”

Det kan ikke være sær­lig mye tvil om at utsag­ne­ne i bre­vet er egnet til “å true eller for­hå­ne noen, eller frem­me hat, for­føl­gel­se eller ringe­akt over­for noen på grunn av deres … sek­su­el­le ori­en­te­ring”. Utsag­net gjel­der to iden­ti­fi­ser­te per­soner. Brev­skri­ver utta­ler seg ikke om homofile/lesbiske gene­relt. Det­te er noe Høy­este­rett har til­lagt avgjø­ren­de vekt i saker om rasis­t­ske utta­lel­ser. I den såkal­te Kaker­lakk­dom­men, HR-2020–184‑A, står det i avsnitt 23:

Con­ti­nue read­ing Hat­brev mot les­bisk par — er det en straff­bar ytring?

Los vinos de la Vuelta 2022. 12. etappe: Salobreña — Peñas Blancas. Estepona

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Det ble som ven­tet et spurt­opp­gjør fra et sam­let felt i går, og den unge aust­ra­lie­ren Kaden Gro­ves var ras­kest. Det var en del vind, men det ble ingen splitt i fel­tet. Kan­skje var ingen inter­es­sert i å bru­ker kref­ter for å utnyt­te vin­den. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kom som ven­tet inn midt i hoved­fel­tet, og fikk sam­me tid som vin­ne­ren. Mads Peder­sen fes­tet gre­pet om den grøn­ne poeng­trøy­en. Her er det den enes “død” den and­res brød, etter at Sam Ben­nett måt­te bry­te med covid. Det var trist å se at Juli­an Alap­hi­lip­pe måt­te bry­te etter et fall. Han har vært for­fulgt av uhell den­ne seson­gen. Jeg har ikke sett noe om hvor alvor­lig ska­de han har pådratt seg, og om det betyr at han ikke kan syk­le VM

Dagens etap­pe er en 192,7 km lang, for det mes­te gans­ke flat etap­pe, men med en hef­tig bakke­av­slut­ning. Kom­men­to­ren i Vuel­tas opp­sum­me­rings­vi­deo kal­te etap­pen en “hockey­køl­le­etap­pe”. Det er en uklas­si­fi­sert stig­ning ca 60 km før mål, men den er vel for liten og for langt fra mål til at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vir­ke­lig kan set­te kon­kur­ren­te­ne under press her. Så avgjø­rel­sen fal­ler nok i den sis­te bak­ken mot mål. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 12. etap­pe: Salob­reña — Peñas Blan­cas. Este­po­na