Los vinos de la Vuelta 2022. 12. etappe: Salobreña — Peñas Blancas. Estepona

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Det ble som ven­tet et spurt­opp­gjør fra et sam­let felt i går, og den unge aust­ra­lie­ren Kaden Gro­ves var ras­kest. Det var en del vind, men det ble ingen splitt i fel­tet. Kan­skje var ingen inter­es­sert i å bru­ker kref­ter for å utnyt­te vin­den. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kom som ven­tet inn midt i hoved­fel­tet, og fikk sam­me tid som vin­ne­ren. Mads Peder­sen fes­tet gre­pet om den grøn­ne poeng­trøy­en. Her er det den enes “død” den and­res brød, etter at Sam Ben­nett måt­te bry­te med covid. Det var trist å se at Juli­an Alap­hi­lip­pe måt­te bry­te etter et fall. Han har vært for­fulgt av uhell den­ne seson­gen. Jeg har ikke sett noe om hvor alvor­lig ska­de han har pådratt seg, og om det betyr at han ikke kan syk­le VM

Dagens etap­pe er en 192,7 km lang, for det mes­te gans­ke flat etap­pe, men med en hef­tig bakke­av­slut­ning. Kom­men­to­ren i Vuel­tas opp­sum­me­rings­vi­deo kal­te etap­pen en “hockey­køl­le­etap­pe”. Det er en uklas­si­fi­sert stig­ning ca 60 km før mål, men den er vel for liten og for langt fra mål til at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vir­ke­lig kan set­te kon­kur­ren­te­ne under press her. Så avgjø­rel­sen fal­ler nok i den sis­te bak­ken mot mål. 

Vi er fort­satt i Anda­lu­cia. Vi er i den delen av Anda­lu­cia som folk for­bin­der med med sol og som­mer enn med vin. Skjønt sol­ba­den­de turis­ter set­ter til livs gans­ke mye vin, selv om de fles­te nok ikke har et vel­dig bevisst for­hold til hva slags vin de drik­ker. Her er et kart over vin­om­rå­de­ne i Andalucia:

Wiki­me­dia Com­mns. By Té y krip­to­ni­ta based on Ima­ge: Com­uni­da­des autó­no­mas de España (blank).svg created by Emi­lio Gómez Fernán­dez — Own work, CC BY-SA 3.0,

Viner fra Mala­ga var en gang en stor­het, men det er nok i dag en fal­met stor­het — med mind­re hips­ter­ne har kas­tet seg over den vinen også. Man­ge viner som har navn etter byer, som Bor­deaux og Por­to, ble ikke nød­ven­dig­vis pro­du­sert i eller i umid­del­bar nær­het av byen. De har navn etter byen som vinen ble ski­pet ut fra. Om det også gjel­der for Mala­ga, vet jeg ikke. Siden det­te er en vin som had­de bed­re ry før, valg­te jeg å gå til klas­si­ke­ren blant nors­ke vin­bø­ker, Haa­kon Svens­sons “Vin og brenne­vin”, som jeg har i tred­je utga­ve ved Thor Richard Tei­en fra 1981. Min far had­de den boken i and­re utga­ve, og det var den førs­te vin­bo­ken jeg les­te, en bok med man­ge under­li­ge frans­ke navn, som ikke ante hvor­dan man skul­le utta­le. Gös­ta Ham­mar­lunds illust­ra­sjo­ner er en god grunn til å anskaf­fe den boken. Men man må til et antik­va­riat for å fin­ne den. Men Mala­ga­vin var visst pas­sé den gan­gen også. Det­te er det som står om den vinen:

I gam­le dager had­de Mala­ga-vinen et gans­ke godt ord på seg. Nå lager man i Mala­ga en brun, kara­mel­li­sert ster­kvin, hvor inn­kokt most (arro­pe) og sprit domi­ne­rer vinens aro­ma og smak. Den anven­des for­trinns­vis som såkalt syke­vin, men har, slik den impor­te­res, abso­lutt ingen medi­sins­ke egen­ska­per. Mala­ga leve­res oftest til apo­tek, som til­set­ter vinen jern og and­re styr­ken­de midler.”

Jeg har hørt om syke­brenne­vin, ikke minst fra for­buds­ti­den. Men syke­vin, den var ny for meg. Jeg fin­ner ikke noen “klas­sisk” Mala­ga-vin hos Vin­mono­po­let. Den­ne “klas­sis­ke” Mala­ga-vinen var den enes­te jeg had­de hørt om fra den­ne delen av Spa­nia, men jeg har ald­ri smakt den. 

Vin­mono­po­let har fem hvit­vi­ner fra Mala­ga, alle laget av dru­en Mus­cat of Alex­and­ria. Fire er søte og en ser ut til å være tørr. De har også åtte rødvi­ner fra Mala­ga. Det har gans­ke uli­ke drue­blan­din­ger, og jeg vet ikke om det er mulig å løf­te fram noe som er typisk for rødvi­ner fra det­te området.

Det er på tide å få litt fla­men­co dans. Her Melina Najjar med Yazan Ibra­him på gitar. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email