Los vinos de la Vuelta 2022. 13. etappe: Ronda — Montilla

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Så ble det brudd­sei­er i går. Jeg var litt over­ras­ket over at brud­det fikk så stort for­sprang. På den annen side: Hvil­ke lag had­de egent­lig noe å kjø­re for? Spurt­la­ge­ne var sjanse­løse med den avslut­nin­gen, og for sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne var det vik­tigs­te å hol­de kon­troll på hver­and­re, ikke på noen ufar­li­ge bruddryt­te­re. Det var en impo­ne­ren­de avslut­ning av Richard Cara­paz. Wil­co Kel­der­man klar­te ikke å føl­ge ham til mål, men avan­ser­te fra 21. til 6. plass i sam­men­dra­get. Det var posi­tivt at Carl Fred­rik Hagen holdt føl­ge med brud­det, og kom inn til en 8. plass. 

Dagens etap­pe er en 168,5 km lang, flat etap­pe. Skjønt det er en gans­ke mye opp-og-ned etap­pe, men med gans­ke små, og ingen klas­si­fi­ser­te top­per. Avslut­nin­gen går litt opp­over, så det er nep­pe en avslut­ning for de mest utpre­ge­de spur­ter­ne. Og den er ikke hard nok til at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kan vin­ne tid på sine kon­kur­ren­ter. Vi er over halv­veis i Vuel­ta­en, så nå kan det godt ten­kes at et brudd med ufar­li­ge ryt­te­re får gå inn. Men det spørs om de får et like langt for­sprang som i går. Det kom­mer nok an på hvem som er i bruddete.

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 13. etap­pe: Ron­da — Mon­til­la