Los vinos de la Vuelta 2022. 13. etappe: Ronda — Montilla

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Så ble det brudd­sei­er i går. Jeg var litt over­ras­ket over at brud­det fikk så stort for­sprang. På den annen side: Hvil­ke lag had­de egent­lig noe å kjø­re for? Spurt­la­ge­ne var sjanse­løse med den avslut­nin­gen, og for sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne var det vik­tigs­te å hol­de kon­troll på hver­and­re, ikke på noen ufar­li­ge bruddryt­te­re. Det var en impo­ne­ren­de avslut­ning av Richard Cara­paz. Wil­co Kel­der­man klar­te ikke å føl­ge ham til mål, men avan­ser­te fra 21. til 6. plass i sam­men­dra­get. Det var posi­tivt at Carl Fred­rik Hagen holdt føl­ge med brud­det, og kom inn til en 8. plass. 

Dagens etap­pe er en 168,5 km lang, flat etap­pe. Skjønt det er en gans­ke mye opp-og-ned etap­pe, men med gans­ke små, og ingen klas­si­fi­ser­te top­per. Avslut­nin­gen går litt opp­over, så det er nep­pe en avslut­ning for de mest utpre­ge­de spur­ter­ne. Og den er ikke hard nok til at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kan vin­ne tid på sine kon­kur­ren­ter. Vi er over halv­veis i Vuel­ta­en, så nå kan det godt ten­kes at et brudd med ufar­li­ge ryt­te­re får gå inn. Men det spørs om de får et like langt for­sprang som i går. Det kom­mer nok an på hvem som er i bruddete.

Om jeg har for­stått det rett, er start­byen Ron­da i vin­om­rå­det Sierra Mala­ga, som betyr noe slikt som fjell­om­rå­de­ne bak/ved Mala­ga. Det­te er også et vin­om­rå­de som var ukjent for meg, fram til jeg begyn­te å for­be­re­de det­te. Vine­ne beskri­ves som gans­ke let­te, laget for å kun­ne drik­kes unge — noe som bør pas­se i et varmt områd. Vin­mono­po­let har fire hvit­vi­ner og fire rødvi­ner her­fra, men hel­ler ikke dis­se vet jeg noe om.

Etap­pen ender i vin­om­rå­det Mon­til­la-Mori­les. Det skal være det områ­det i Anda­lu­cia hvor det har vært pro­du­sert vin lengst. Vin­pro­duk­sjo­nen star­tet rundt 800 år før vår tids­reg­ning. Til fjer­de etap­pe skrev jeg at vin­pro­duk­sjo­nen i Spa­nia for­falt under det mau­ris­ke sty­ret og fram til sen­mid­del­al­de­ren. Jeg antar at det­te i mye stør­re grad gjaldt dis­se områ­de­ne i syd, hvor mau­rer­ne sær­lig had­de sitt fot­fes­te, enn i Rio­ja hvor vi var under fjer­de etap­pe. Men jeg har ikke sett noen refe­ran­ser til det.

Len­ge ble vinen her­fra brukt til å lage Sher­ry og Mala­ga-vin, som det var let­te­re å mar­keds­føre inter­na­sjo­nalt. Så i lik­het med fle­re and­re vin­om­rå­der, ble deres vin brukt i mer kjent vin fra et nabo­om­rå­de, slik at vinen for­ble gans­ke ukjent. Men det klas­si­fi­ser­te områ­det ‘Mon­til­la-Mori­les’ DO ble etab­lert i 1945, som gjor­de det enk­le­re å mar­keds­føre den­ne vinen. Men fort­satt bru­kes mye av vinen fra områ­det i Sher­ry. Det sier vel bare en del om min mang­len­de kunn­skap om Spa­nia og spansk vin at områ­det og vinen var helt ukjent for meg, inn­til jeg begyn­te å lete etter infor­ma­sjon til den­ne etappen. 

Den domi­ne­ren­de dru­en er den hvite/grønne Pedro Ximén­ez, den dru­en som også bru­kes mest i sherry. 

Vi kom­mer til­ba­ke til sher­ry når vi kom­mer til Jerez til etap­pe 16. Men en kjent sher­ry­type er Amon­ti­lo­do, som betyr noe slikt som “som i Mon­til­la”, eller noe tilsvarende. 

Jeg skrev tid­li­ge­re at vi skul­le kom­me til­ba­ke til fla­men­co som er nær­me­re det vi gjer­ne liker å høre. Men først blir det noe som kna­pt kan kal­les fla­men­co. De tre super­gi­ta­ris­te­ne Al di Meola, John McLaugh­lin og Paco de Lucia tur­ner­te sam­men for en del år til­ba­ke. Al di Meola og John McLaugh­lin er jazz­gi­ta­ris­ter, mens Paco de Lucia var (han er dess­ver­re død), en fabel­ak­tig, men ikke helt tra­di­sjo­nell fla­menco­gi­ta­rist. Jeg had­de gle­den av å være på en kon­sert med dem i Oslo kon­sert­hus, som jeg hus­ker som en stor kon­sert­opp­le­vel­se. Siden har jeg lest at det var mer riva­li­se­ring og kon­kur­ran­se enn sam­ar­beid mel­lom de tre i den peri­oden de tur­ner­te sam­men. Men vi kan nyte musik­ken uten å bry oss om det. Her fra en kon­sert i Modena.

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email