Los vinos de la Vuelta 2022. 14. etappe: Montoro — Sierra de La Pandera

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Jeg er dår­lig til å spå utfal­let på etap­pe­ne. I går had­de jeg ven­tet at et brudd skul­le kla­re å gå inn, men det ble et spurt­opp­gjør. Mads Peder­sen fikk ende­lig sin etappe­sei­er, og sør­get for en enda stør­re ledel­se i kon­kur­ran­sen om den grøn­ne poeng­trøy­en. Det er et godt sykke­lår for dans­ke­ne i år. At noen av de mest utpre­ge­de spur­ter­ne ikke klar­te å hen­ge med på slut­ten av dagen etap­pe, var som ventet. 

I dag er det en 160,3 km lang fjell­e­tap­pe, med en hef­tig toppav­slut­ning. Her vil det blir en kamp mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne og en del klatre­ster­ke ryt­te­re kan mar­ke­re seg, slik Richard Cara­paz gjor­de på tors­dag. Og noen kan nok ha blitt inspi­rert av at Wil­co Kel­der­man på tors­da­gens etap­pe klar­te å syk­le seg opp fra 21. til 6. plass i sam­men­dra­get. Det kom­mer til å bli en spen­nen­de etappe. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 14. etap­pe: Mon­toro — Sierra de La Pan­de­ra