Los vinos de la Vuelta 2022. 14. etappe: Montoro — Sierra de La Pandera

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Jeg er dår­lig til å spå utfal­let på etap­pe­ne. I går had­de jeg ven­tet at et brudd skul­le kla­re å gå inn, men det ble et spurt­opp­gjør. Mads Peder­sen fikk ende­lig sin etappe­sei­er, og sør­get for en enda stør­re ledel­se i kon­kur­ran­sen om den grøn­ne poeng­trøy­en. Det er et godt sykke­lår for dans­ke­ne i år. At noen av de mest utpre­ge­de spur­ter­ne ikke klar­te å hen­ge med på slut­ten av dagen etap­pe, var som ventet. 

I dag er det en 160,3 km lang fjell­e­tap­pe, med en hef­tig toppav­slut­ning. Her vil det blir en kamp mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne og en del klatre­ster­ke ryt­te­re kan mar­ke­re seg, slik Richard Cara­paz gjor­de på tors­dag. Og noen kan nok ha blitt inspi­rert av at Wil­co Kel­der­man på tors­da­gens etap­pe klar­te å syk­le seg opp fra 21. til 6. plass i sam­men­dra­get. Det kom­mer til å bli en spen­nen­de etappe. 

Vi tar en tur litt len­ger nord enn dagens etap­pe for å fin­ne vin, til Val­de­peñas. Da er vi over i den syd­li­ge delen av La Man­cha. Det er litt nos­tal­gi her. Jeg tror Val­de­peñas var den førs­te spans­ke vinen jeg drakk, i alle fall den førs­te som var bevisst at var spansk. Men hvor i Spa­nia den kom fra, viss­te jeg nok ikke den gan­gen. Det var Vin­mono­po­lets hjem­me­tap­pe­de utga­ve. Vi var først og fremst opp­tatt av vinen skul­le være bil­lig, og sma­ke OK. Vi var ikke sær­lig sofis­ti­ker­te i vår vin­smak på 1970-tal­let. Jeg har ikke smakt den­ne vinen på nytt til årets Vuel­ta. Men det er fort­satt en rime­lig vin. Vin­mono­po­let har syv røde Val­de­peñas i sine lis­ter, som kos­ter fra 138 for den rime­ligs­te til litt under 200 kro­ner for Gran Reser­va-utga­ver. Jeg vil anta at de er gode kjøp, men har ingen mening om det så len­ge jeg ikke har smakt dem. 

Av Vin­mono­po­lets syv viner er fire laget av 100% Tempra­nil­lo, en av 85% Tempra­nil­lo og to and­re dru­er, og de to sis­te av Cen­ci­bel. Jeg trod­de det var en for meg ny og ukjent drue, men det vis­te seg å være det loka­le nav­net på Tempranillo. 

Etter den jaz­zi­fi­ser­te utga­ven av flameco som jeg valg­te til for­ri­ge etap­pe, vel­ger jeg nå mer tra­di­sjo­nell fla­menco­gi­tar. Her med Anto­nio Muñoz Fernán­dez. Det er en lang video, ca 54 minut­ter, så her kan man se/lytte så len­ge man vil eller orker. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email