Los vinos de la Vuelta 2022. 15. etappe: Martos — Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Internationa

Richard Cara­paz klar­te det igjen, og hen­tet sin and­re sei­er på en hard fjell­e­tap­pe. På den annen side var det Pri­moz Rog­lic som impo­ner­te mest, ved nes­ten å kjø­re inn det for­spran­get Cara­paz had­de. Og Remco Evene­po­el klar­te ikke å hen­ge med da Rog­lic angrep. Remco Evene­po­el har fort­satt en ledel­se på 1 min 29 sekun­der. Men det gjen­står man­ge har­de etap­per, og intet er avgjort så langt. Cara­paz kan hen­te hjem klatre­trøy­en når de kom­mer til Madrid. 

Dagens etap­pe er en 149,6 km lang fjell­e­tap­pe, nok en gang med toppav­slut­ning. Det spørs om et brudd med Richard Cara­paz vil få lov til å gå på denn etap­pen. Igjen må vi reg­ne med en kamp mel­lom Remco Evene­po­el og Pri­moz Roglic. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 15. etap­pe: Mart­os — Sierra Neva­da. Alto Hoya de la Mora. Monachil