Los vinos de la Vuelta 2022. 15. etappe: Martos — Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Internationa

Richard Cara­paz klar­te det igjen, og hen­tet sin and­re sei­er på en hard fjell­e­tap­pe. På den annen side var det Pri­moz Rog­lic som impo­ner­te mest, ved nes­ten å kjø­re inn det for­spran­get Cara­paz had­de. Og Remco Evene­po­el klar­te ikke å hen­ge med da Rog­lic angrep. Remco Evene­po­el har fort­satt en ledel­se på 1 min 29 sekun­der. Men det gjen­står man­ge har­de etap­per, og intet er avgjort så langt. Cara­paz kan hen­te hjem klatre­trøy­en når de kom­mer til Madrid. 

Dagens etap­pe er en 149,6 km lang fjell­e­tap­pe, nok en gang med toppav­slut­ning. Det spørs om et brudd med Richard Cara­paz vil få lov til å gå på denn etap­pen. Igjen må vi reg­ne med en kamp mel­lom Remco Evene­po­el og Pri­moz Roglic. 

Det er en mel­lom­sprint i Gra­na­da. Det min­ner meg om Veul­ta­en for en del år siden, jeg hus­ker ikke hvor man­ge. Mads Kag­ge­stad kom­men­ter­te sam­men med Ole Kris­ti­an Stol­ten­berg. På en av etap­pe­ne, jeg har glemt hvil­ken, sa Ole Kris­ti­an Stol­ten­berg omtrent det­te, til Mads Kag­ge­stad: Den­ne etap­pen ble syk­let i (jeg har glemt hvil­ket år). Da var du med, så du har syk­let den­ne etap­pen. Mads repli­ser­te: Det betyr at jeg har vært i Gra­na­da. Det kan jeg ikke hus­ke! Det er ikke mye tid til å være turist når man syk­ler et slikt ritt. De er i en bob­le. Når de kom­mer i mål syk­ler de ned. Jeg er ikke sik­ker på om det var like van­lig den gan­gen. Så er det inn i bus­sen, dusj, sik­kert noe mat, til hotel­let i nes­te start­by, masa­sje, sik­kert mer mat og for­hå­pent­lig­vis søvn. Noe sær­lig mer enn fel­tet, bus­sen og hotel­le­ne ser de nep­pe i løpet av de tre uke­ne. Kan­skje kan de til­la­te seg å være litt turis­ter på hvile­da­ge­ne, skjønt jeg har inn­trykk av at de prak­ti­se­rer gans­ke aktiv hvi­le, for ikke å være for sti­ve når nes­te etap­pe starter.

Det har blitt sagt at man ven­ter en kraf­tig for­bed­ring av rødvi­nen fra det­te områ­det, ved at pro­duk­sjo­nen har blitt flyt­tet opp­over i høy­den. Ved Gra­na­da dyr­kes dru­er i opp til 1300 meters høy­de. Områ­det rundt Gra­na­da fikk DO-sta­tus i 2018. Halv­par­ten av områ­det lig­ger høy­ere enn 1000 meter. Årlig mid­del­tem­pe­ra­tur skal være 15–16 gra­der, og mak­si­mum er 39 gra­der. Da er nep­pe sis­te års hete­bøl­ger med­reg­net. Det er vel­dig man­ge til­la­te drue­sor­ter for rødvin, hvit­vin og mus­se­ren­de vin. Men en slik varia­sjon er det stort sett vans­ke­lig å fin­ne en vin som er typisk for området. 

Jeg går til­ba­ke til Fram­cis­co Tar­re­ga, og hans anta­ge­lig­vis mest kjen­te kom­po­si­sjon, i alle fall den som er mest kjent under hans navn. Recu­er­dos de la Alham­bra. Alham­bra er er palas­set til de mau­ris­ke, eller mus­lims­ke hers­ker­ne i Granada.

Foto: Nick Ken­rick, CC BY-NC-SA 2.0.

Her er Recu­er­dos de la Alham­bra, frem­ført av Spa­nias sto­re gita­rist: And­res Sego­via

I mor­gen er det hvile­dag, uten noen lang for­flyt­ning. Jeg tror man­ge vil set­te pris på den, ikke minst tek­nisk per­so­nell både hos arran­gø­ren og i lage­ne. Ryt­ter­ne har nok kun­net set­te seg på et fly og har for­flyt­tet seg gans­ke smerte­fritt på de tid­li­ge­re hvile/forflytningsdagene. Men de som har trans­por­tert alt utsty­ret i biler, har ikke kun­net hvi­le stort på de dagene. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email