Los vinos de la Vuelta 2022. 16. etappe: Sanlúcar de Barrameda — Tomares

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Så ble det Thy­men Arens­man som var den ster­kes­te i hel­gens avslut­ning. Remco Evene­po­el tap­te igjen tid til Pro­moz Rog­lic. Ikke vel­dig mye, men nok til å min­ne oss om at Vuel­ta­en ikke er avgjort. 

Etter hvile­da­gen er det en 189,5 km lang flat etap­pe. Det sti­ger litt i avslut­nin­gen. Ikke noe som bør gi de sto­re utford­rin­ge­ne. Men det kan være til­strek­ke­lig til at de mest utpre­ge­de spur­ter­ne ikke hen­ger helt med. Kan­skje blir det en ny mulig­het for Mads Pedersen?

Vi har nå beve­get oss for­bi Gibral­tar, og har kom­met til Jerez. Når vi har pas­sert Gibral­tar, betyr det også at vi har for­flyt­tet oss fra Mid­del­ha­vet til Atlan­ter­ha­vet. Men det var en langt kor­te­re trans­port enn da Vuel­ta­en for­flyt­tet seg fra Atlan­ter­ha­vet til Mid­del­ha­vet for en uke siden. 

Engelsk­menn domi­ner­te len­ge han­de­len, også med vin. Det var ikke all­tid så flin­ke til å opp­fat­te loka­le navn, og laget sin engels­ke ver­sjon av dis­se. Ofte har dis­se engels­ke mis­for­stå­el­se­ne etab­lert seg som van­li­ge beteg­nel­ser, f.eks. slik at Jerez ble til Sher­ry. Vi er alt­så i områ­det for sher­ry. Jeg tar igjen med en len­ke til Vin­mono­po­lets podkast, den­ne gang Port­vin og sher­ry — gam­lis­vin eller hips­ter­vin?

Sher­ry pro­du­se­res i cadiz-pro­vin­sen, mel­lom Gibral­tar og gren­sen til Por­tu­gal. Dagens start­by San­lú­car de Barra­me­da reg­nes som den syd­øst­li­ge gren­sen for Sher­ry­om­rå­det. Det er en kalk­ol­dig jord­type som kal­les alba­ri­za, alba er hvit på latin. Det er tre hoved­dru­er: Pal­om­i­no fino, Pedro Ximén­ez og Mos­ca­tel. Pal­om­i­no er den vik­tigs­te sher­rydru­en. Den dyr­kes på ca 90% av area­let. And­re ste­der gir den­ne dru­en en kje­de­lig vin, men kom­mer til sin rett i Jerez. 

I utgangs­punk­tet pro­du­se­res en hvit­vin med ca 11–12% alko­hol. Etter gjæ­rin­gen dan­ner det seg et lag av gjær­sop­per som leg­ger seg på top­pen, som kal­les flor. Nå sor­te­res vinen. De lyses­te vine­ne set­tes til side for lag­ring under flor, for å bli til fino. And­re, mer fyl­di­ge viner, klas­si­fi­se­res som olo­ro­so. Olo­roso­vi­ne­ne for­ster­kes med drue­brenne­vin, og over­fø­res til eike­fat som rom­mer 600 liter, fat som kal­les botas. De fyl­les bare 5/6 ful­le. Fin­o­vi­nen lag­res under et lag flor, som beskyt­ter mot oksy­gen. Olo­roso­vi­ne­ne har for høy alko­hol­pro­sent til at flor kan vokse, og utset­tes for oksygen.

Fate­ne med sher­ry stab­les i rek­ker oppå hver­and­re. Det neders­te fatet kal­les sole­ra. Jeg trod­de inn­til jeg opp­da­ter­te meg for det­te, at alle fate­ne inn­gikk i det som kal­les sole­ra. Når vinen tap­pes på flas­ker, tap­per man fra det neders­te fatet. Det­te etter­fyl­les med vin fra fatet over, som etter­fyl­les med vin fra fatet over det­te igjen, osv. Det øvers­te fatet etter­fyl­les med ny vin. Sher­ry­ene er der­for en blan­ding av fle­re årgan­ger. Det fin­nes visst­nok også noe årgangssher­ry som enkel­te pro­du­sen­ter har satt til side. 

Det fin­nes man­ge uli­ke typer sherry.

Fino er en lett og deli­kat tørr vin som er lag­ret under et lag flor. Det er en vin som ikke hol­der seg len­ge etter at flas­ken er åpnet. Vinen blir som regel fil­trert før den tap­pes, men da taper den også noe smak. Noen podu­sen­ter (bode­ga­er) har begynt å tap­pe den en rama, hvil­ket vil si ufiltrert.

Amon­ti­la­do er en lag­ret fino. Som nevnt til etap­pe 13 betyr det som i Motil­la, eller noe til­sva­ren­de. Den får mer et preg av tør­ket frukt og nøt­ter, sam­men­lig­net med Fino.

Olo­ro­so betyr duf­t­en­de. Men har ikke like utpre­get aro­ma som f.eks. en Amon­ti­la­do. Den har ikke lig­get under flor, og har blitt utsatt for oksydering. 

Det fin­nes tørr sher­ry og søt sher­ry (cream sherry). 

Jeg må erkjen­ne at jeg ald­ri har vært vel­dig begeist­ret for sher­ry, hvil­ket også betyr at jeg kjen­ner den gans­ke dår­lig. Jeg fal­ler kan­skje mel­lom to sto­ler, eller to alders­grup­per. Jeg ten­ker på port­vin og sher­ry som gam­lis­vi­ner. Jeg erkjen­ner at jeg selv har hav­net i gam­lis­ka­te­go­ri­en, men nek­ter å aksep­te­re det. Så jeg ten­ker på de som er omtrent en gene­ra­sjon over meg. Klaus Hage­rup og Alf Cran­ners vise “Den skam­løse gam­le damen” nev­ner rik­tig­nok port­vin, men det kun­ne like gjer­ne vært sher­ry. Jeg har valgt å ta med en inn­spil­ling med Kir­sten Brå­ten Berg.

Jeg er nok ikke helt som den­ne gam­le damen. På den annen side er jeg for gam­mel til å late som at jeg er en hips­ter, om de har begynt å omfav­ne sher­ry og port­vin også.

Det hen­der jeg ten­ker at jeg må gi sher­ry noen nye sjan­ser, ikke minst noen av de sher­ry­ty­pe­ne jeg har druk­ket lite av. Men til nå har det stort sett blitt med tan­ken. Det bør helst være når jeg får en mulig­het til å kjø­pe sher­ry i glass, og ikke behø­ver å kjø­pe en hel flas­ke, eller fle­re hele flas­ker. Men når jeg ten­ker til­ba­ke, har jeg smakt mest Olo­ro­so og søt Cream Sher­ry. Det var det min far ofte ser­ver­te. Ingen av de ble mine favo­rit­ter, og jeg har i liten grad kjøpt sher­ry selv. Jeg må visst utfors­ke den litt mer før nes­te gang vuel­ta­en er i det­te området. 

Jeg må ta med litt mer musikk her, og fort­satt er den norsk musikk: Ole Paus: Gans­ke Van­lig Sher­ry, Simpelthen.

xxx sher­ry pro­du­se­res i Sole­ra. Det er et sys­tem av fat. Man tap­per fra det elds­te fatet, men man tøm­mer det ikke. Det­te etter­fyl­les med vin fra det nest elds­te fatet, som igjen etter­fyl­les med vin fra det tredje­elds­te fatet, og slik fort­set­ter det til man kom­mer til det yngs­te fatet, som etter­fyl­les med ny vin. På den­ne måten blir den vinen som tap­pes en egent­lig gans­ke ube­stemt blan­ding av viner av ulik alder. 

Bal­sa­mico lages på sam­me måten. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email