Los vinos de la Vuelta 2022. 17. etappe: Aracena — Monasterio de Tentudía

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Internationa

Det var ingen over­ras­kel­se at Mads Peder­sen vant gårs­da­gens etap­pe. Jeg har ikke fin­reg­net på det, men nå behø­ver han vel bare å kom­me seg til Mad­rid for å vin­ne den grøn­ne poengtrøyen. 

Dagen i går end­te mer dra­ma­tisk enn hva i alle fall jeg liker. Først med Remco Evene­po­els punk­te­ring. Den var for så vidt gans­ke udra­ma­tisk. Han ble red­det av 3 km-rege­len, som gjor­de at han fikk sam­me tid i mål som de han var sam­men med da det­te skjed­de. Han er bok­ført som nr 97 på etap­pen, men tap­te bare 8 sekun­der til vin­ne­ren. Pri­moz Rog­lic gikk på try­net i spur­ten. Også han ble red­det av den sam­me rege­len. Selv om han står som nr 35, fikk han sam­me tid som vin­ne­ren, og tok ytter­li­ge­re 8 sekun­der på Remco Evene­po­el. Det spen­nen­de nå er om Pri­moz Rog­lic star­ter i dag. Jum­bo Vis­ma skri­ver på Twit­ter at det vil bli avgjort på mor­ge­nen i dag om han vil fort­set­te eller ikke. Det er så langt jeg kan se ikke rap­por­tert om alvor­li­ge ska­der. Han brøt Tour de Fran­ce med ska­de, og jeg håper at det ikke skjer igjen i Vueltaen. 

Dagens etap­pe er 162,3 km lang, og beskri­ves som flat med toppav­slut­ning. Ut fra pro­fi­len synes jeg den vir­ker kupert, hel­ler enn flat. Men det er ingen kre­ven­de stig­nin­ger før avslut­nin­gen. Når vi har kom­met så langt som til 17. etap­pe, vil jeg tro at det­te er en etap­pe hvor et brudd godt kan gå inn. Men det spørs hvem som er i et slikt brudd. 

Vi nær­mer oss vin­om­rå­det Extrema­dura. Jeg er usik­ker på om vi egent­lig kom­mer inn i det. Men vi kom­mer til det i mor­gen, og det er ikke et så spen­nen­de vin­om­rå­de at det er verdt å bru­ke to etap­per på det. Noen gan­ger må man gå over bek­ken etter vann, eller over gren­sen etter vin. Vi er nær Por­tu­gal, og tar en liten titt på det vi fin­ner på den and­re siden av gren­sen. For meg blir det en påmin­nel­se om at mine kunn­ska­per om por­tu­gi­sisk vin også er gans­ke begren­set. Det blir uan­sett ikke et dyp­stu­di­um den­ne gangen. 

Hele Alente­jo-regio­nen i Por­tu­gal kan bru­ke klas­si­fi­se­rin­gen Alente­jo VR. VR står for Vin­ho Regio­nal, som til­sva­rer det frans­ke Vin de Pays, eller land­vin. Innen­for det­te områ­det er det åtte under­om­rå­der som er klas­si­fi­sert som Alente­jo DOC. Den por­tu­gi­sis­ke DOC, Deno­mi­nação de Ori­gem Con­tro­la­da, til­sva­rer det ita­li­ens­ke DOC og frans­ke AOP. Pro­du­sen­te­ne kan set­te nav­net på under­re­gio­nen på eti­ket­ten, sam­men med Alente­jo. Det kan se ut som om dis­se DOC-områ­de­ne lig­ger ikke så langt fra der hvor dagens etap­pe går, til­syne­la­ten­de så nær at jeg ikke vil­le hatt noen hem­nin­ger mot å inklu­de­re det områ­det, om det ikke had­de vært for gren­sen som plas­se­rer dem i et annet land.

Det bru­kes et vel­dig stort antall dru­er. Noen er spans­ke, eller i alle fall kjen­te fra Spa­nia, og noen “inter­na­sjo­na­le”. Men man­ge er anta­ge­lig­vis loka­le, i alle fall er de ukjen­te for meg. Med så stor varia­sjon i dru­ene, plei­er det å være vans­ke­lig å iden­ti­fi­se­re en stil som er typisk for området.

Jeg går ikke dype­re ned i por­tu­gi­sisk vin den­ne gangen. 

Vi snei­et inn­om Sevil­la på gårs­da­gens etap­pe, men jeg for­sky­ver musikk­ek­semp­le­ne noe. Jeg had­de alle­re­de valgt ut to musikk­ek­semp­ler som kun­ne knyt­tes til sher­ry, så da fikk Sevil­la ven­te til i dag. 

Ekso­tis­me er det vi kal­ler musikk hvor en kom­po­nist kom­po­ne­rer musikk som skal gi inn­trykk av å kom­me fra et annet land. Det er ikke nød­ven­dig­vis noe galt i det. Johan­nes Brahms’ “Ungars­ke dan­ser” er utmer­ke­de eksemp­ler på ekso­tis­me, og det er god musikk. I dag hører vi ofte Edvard Griegs “Mor­gen­stem­ning” som eksem­pel på noe som skal være vel­dig norsk. Men det er ekso­tis­me fra Griegs side. Musik­ken er kom­po­nert til en sce­ne hvor Peer Gynt er i Egypt, og skal illu­de­re egyp­tisk musikk. Når vi hører den som norsk og ikke egyp­tisk, illust­re­rer det kan­skje at Grieg ikke lyk­tes helt i å kom­po­ne­re musikk som høres egyp­tisk ut. Men det var en lang omvei Den frans­ke kom­po­nis­ten Geor­ges Bizet og libret­tis­te­ne Henri Meil­hac og Ludo­vic Halévy, la hand­lin­gen i sin ope­ra Car­men til Spa­nia. Skjønt om det vir­ke­lig var de som la hand­lin­gen dit, er jeg ikke sik­ker på. Ope­ra­en byg­ger på en roman av Pro­s­per Mérimée, en roman jeg ikke har lest. Uan­sett: Her er det mye ekso­tis­me når Bizet kom­po­ne­rer “spansk” musikk. Her er Car­mens arie “Près des rem­parts de Sévil­le”: Nær bymu­re­ne i Sevilla. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email