Los vinos de la Vuelta 2022. 19. etappe: Talavera de la Reina — Talavera de la Reina

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Om det er noen jeg gjer­ne skul­le ha sett vin­ne en etap­pe, så er det Robert Gesink. Det var synd at det ikke holdt helt til mål. Ny sei­er til Remco Evene­po­el. Enric Mas får en nye mulig­het lør­dag, men da må Remco Evene­po­el sprek­ke eller ha et uhell. Men Jay Vine tap­te klatre­trøy­en på et uhell i går. Så de skal kom­me seg til Madrid. 

Dagens etap­pe er klas­si­fi­sert som “Medi­um moun­tain”, og er 138,3 km lang. Det er en run­de som skal syk­les to gan­ger, som betyr at andre­ka­te­go­ri­stig­nin­gen skal syk­les to gan­ger. Men med rundt 40 km fra den sis­te top­pen til mål, blir det vans­ke­lig å hen­te tid på den­ne etappen. 

La Man­cha er et stort områ­de rundt Mad­rid, områ­det til Don Quixo­te. Men syk­kel­ryt­ter­ne kas­ter seg vel nep­pe inn i kamp mot vindmøller. 

Vi er i regio­nen Castil­la La Man­cha. Områ­det har et kon­ti­nen­talt kli­ma, eller inn­lands­kli­ma som det het den gan­gen jeg gikk på sko­len (som begyn­ner å bli vel­dig len­ge siden). Om som­mer­en kan tem­pe­ra­tu­ren kry­pe godt over 40 gra­der, mens det kan være kulde­gra­der om vin­te­ren. Vin­mar­ke­ne lig­ger stort sett mel­lom 500 og 700 meter over havet, som ikke er høyt nok til å kom­pen­se­re for var­men om sommeren.

Det er et områ­de hvor det len­ge har blitt pro­du­sert sto­re kvan­ta rime­li­ge bord­vi­ner. Mer enn halv­par­ten av de dru­ene som dyr­kes i Spa­nia, dyr­kes her. Det dyr­kes man­ge typer dru­er. Men det er et varmt områ­de, så det er stort sett dru­er som tåler var­me og tør­ke. Den hvite/grønne dru­en Airén var len­ge domi­ne­ren­de. Den er plan­tet på mer enn halv­par­ten av area­let for drue­dyr­king i det sen­tra­le Spa­nia. På 1990-tal­let var det­te den mest plan­te­de drue­sor­ten i ver­den. Har du ald­ri hørt om Airén? Det had­de ikke jeg hel­ler, før jeg begyn­te å for­be­re­de det­te. Den beskri­ves som en arbeids­hest blant dru­er, som bru­kes til pro­duk­sjon av bil­lig bord­vin og brandy. 

I et varmt områ­de er det ikke over­ras­ken­de at det blir mer pro­duk­sjon av rødvin. Det er stort sett slik i vin­ver­den at der hvor det er varmt og vil sma­ke med en frisk hvit­vin, der pro­du­se­res det mest rødvin. I kjø­li­ge­re områ­der, hvor i alle fall jeg gjer­ne kun­ne ten­ke med rødvin, der pro­du­se­res det mest hvit­vin. Det er bru­ken av dru­er som Tempra­nil­lo, Caber­net Sau­vig­non, Petit Ver­dot, Gar­nacha, Ali­can­te Bous­chet (her kjent som Gar­nacha Tin­to­re­ra), Monas­trell, Syrah og Bobal. Også i det­te områ­det har kva­li­te­ten bed­ret seg mye i de sene­re tiårene. 

Da jeg søk­te etter infor­ma­sjon om viner fra det­te områ­det, kom jeg over en vin med nav­net Gulp. Jeg er ikke over­be­vist om at det er det bes­te nav­net for å mar­keds­føre en vin i Norge. 

Jeg gir meg ikke helt med fla­men­co. Jeg avslut­ter den lil­le seri­en med Paco de Lucia.

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email